Na stronie z aktualnymi europejskimi konkursami grantowymi pojawiła się nowa funkcja, ułatwiająca poszukiwanie partnerów do składania wspólnych wniosków w programie Horyzont202 ( pozwala ona przeszukiwać profile organizacji, które wcześniej otrzymały finansowanie ze środków unijnych ). Portal ułatwiający wyszukiwanie partnerów:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html

Inne erwisy ułatwiające wyszukiwanie partnerów do programów grantowych


Program Horizon 2020 – struktura programu, polscy beneficjenci 

AKTUALNE GRANTY, PROGRAMY BADAWCZE I STYPENDIA

 

Nazwa programu badawczego, grantu

Organizator, strona internetowa

Tematyka, odbiorcy, charakter projektu

Początek naboru wniosków

Koniec naboru wniosków

NOWE TYPU KONKURSÓW NCN w roku 2018
SHENG 1
- konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze w zakresie nauk podstawowych..
BEETHOVEN LIFE - polsko-niemieckie projekty  badawcze  w obszarze „Life Science”, ogłoszenie konkursu – wrzesień 2018.
POLSKO-AUSTRIACKIE projekty badawcze – ogłoszenie konkursu w IV kwartale 2018.

 

 

DAAD –wyjazdy stażowe

DAAD

Programy dla doktorantów i młodych doktorów na pobyty o długości 1-6 miesięcy: DAAD
Programy dla doświadczonych naukowców na pobyt długości 1-3 miesięcy- DAAD
Kolejny termin naboru wniosków- do 15. listopada).

01.05.2018

MAESTRO 10

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10

Konkurs MAESTRO  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Budżet całkowity konkursu – 40 mln zł.

Do 17.09.2018

HARMONIA  10

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10

Granty na na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Budżet całkowity konkursu – 40 mln zł.

Do 17.09.2018

SONATA BIS
projekty realizowane przez osoby, które uzyskały stopień doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Budżet całkowity konkursu – 120 mln zł

Do 17.09.2018

SHENG 1polsko-chińskie projekty badawcze

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na polsko-chińskie projekty badawcze.

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie nie może  mniejsza niż 250 tys. zł , okres realizacji grantu - 36 miesięcy.  ..

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych , które obejmują badania podstawowe  (dyscypliny naukowe z obszaru nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybrane dyscypliny nauk społecznych). Budżet całkowity konkursu - 40 mln złotych.

Do 17.09.2018

TANGO 3 – praktyczne wykorzystanie badań podstawowych

Wspólny program NCN  i  NCBiR

Celem konkursu Tango jest  pomoc w praktycznym wykorzystaniu wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym oraz ułatwienie jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług. Budżet całkowity konkursu – 40 mln zł..

Do 17.09.2018

-MINIATURA 2- minigranty dla młodych doktorów,

NCN

 

Finansowanie  pojedynczych  działań  naukowych służących realizacji badań podstawowych. Program skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN.  Planowana wysokość finansowania -5 000 do 50 000 zł, budżet całkowity programu wynosi  20 mln zł.  W ramach małych grantów możliwe będzie uzyskanie finansowania na badania wstępne i pilotażowe, a także na  wyjazdy konferencyjne/szkoleniowe., nie ma jednakże  możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.  Wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCNstała się ostateczna. Niestety – grant MINIATURA można realizować tylko raz (beneficjent grantu nie otrzyma go ponownie).

Od 18.04.2018 -
w trybie ciągłym!


TECHMATSTRATEG
Nowoczesne technologie materiałowe

NCBiR

Do konkursu TECHMATSTRATEG można zgłaszać projekty, które dotycząc zagadnień z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

 • Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 • Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
 • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 • Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Całkowite koszty kwalifikowane pojedynczego projektu nie mogą być niż 5 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu nie może zaś przekroczyć 30 mln zł.

Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum naukowe, będące grupą minimum trzech  i maximum siedmiu jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca.

Efektem realizacji projektu powinno być wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na minimalnym poziomie gotowości technologicznej: TRL 7).

Do 08.06.2018

Fulbright Junior Research Award dla studentów studiów doktoranckich

http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na wyjazd badawczy do USA.

02.02-15.05.2018

Fulbright Senior Award dla pracowników naukowych po doktoracie

http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

Fulbright Senior Award to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie.  Czas trwania
3-9 miesięcy. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-20 trwa od 1 lutego do 30 maja 2018.    Wysokość stypendium 2750-3500 USD miesięcznie,  dodatkowe gratyfikacje opisane są na stronie:konkursu.

01.02-30.05.2018

NGA – Innowacyjne Gazownictwo

NCNiR

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego. Łączny budżet programu wynosi 400 mln zł.O granty na prace badawczo-rozwojowe mogą się ubiegać konsorcja złożone z przedsiębiorstw i jednostek naukowych, lub wyłącznie jednostek naukowych. Budżet programu wynosi 400 mln zł. Na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze wnioski przewidujące realizację nowatorskich projektów z obszarów takich jak:  poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,   pozyskanie metanu z pokładów węgla,   materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,   sieci gazowe,   użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,   technologie wodorowe i paliwa gazowe,   technologie stosowane we współpracy z klientami,   ochrona środowiska.

Do 20.04.2018

ERCIM – staże zagraniczne do 8 lat po doktoracie

European Research Consortium for Informatics and Mathematics

Roczne staże w jednym z instytutów ERCIM. Program umożliwia młodym naukowcom z całego świata pracę w wiodących europejskich ośrodkach badawczych. Wnioski mogą składać osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Wnioskodawcy powinni prowadzić badania zgodne z tematyką zaproponowaną przez ERCIM (między innymi: Computer Applications- Physical Sciences and Engineering; Computing Methodologies,  Simulation and Modeling, Mathematics, Mathematical Physics), szczegółowy wykaz tematów dostępny jest na stronie: https://fellowship.ercim.eu/topics. Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na stronie: https://fellowship.ercim.eu/information

Do 30.04.2018

TEAM   Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych ze wsparciem partnerów zagranicznych. Granty do 3,5 mln zł.

Fundacja Nauki Polskiej

Wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem (zaleca się, aby badania wpisywały się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje).
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 36 miesięcy.
Budżet projektu nie  powinien przekroczyć  3 500 000 zł.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierzają zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych:Sugerowane wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

 • Kierownik projektu27 000 zł/miesiąc,
 • Zastępca Kierownik projektu – 17 500 zł/miesiąc,
 • Przedstawiciel konsorcjanta – 15 000 zł/miesiąc,
 • Młody doktor15 000 zł/miesiąc,
 • Doktorant – 8 000 zł/miesiąc,
 • Student – 4 000 zł/miesiąc.

Obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy.
Budzet całkowity projektu – 21 mln zł.

W roku 2018 -dwie edycje programu: , w pierwszej wnioski składać można do 15 stycznia 2018 r.
Kolejny nabór: 20.04.2018- 20.06.2018 r.

 

Bony na innowacje dla MŚP”.

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP), prowadzący działalność gospodarczą.    Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.  Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe np. jednostki organizacyjne uczelni, instytuty  PAN oraz inne placówki badawcze z kategorią A,A+ lub B. Poziom dofinansowania – do 85% kosztów projektu. Minimalna wartość kosztów projektu wynosi: 60 000 zł, maksymalna- 400 000 zł

4 etapy: 8.06-8.08;2017;  9.08-9.09.2017;   10.09-10.12.2017;   11.12.2017-9.02.2018.

Regionalne agendy naukowo-badawcze

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/

Konkurs adresowany do konsorcjów, w których skład wchodzić mogą: minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. Przedstawiane przez konsorcja projekty muszą obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe, jak również obowiązkowo wpisywać się w jeden z tematów określonych w ww. „Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych.Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu może wynosić wynosi 1 mln - 8 mln zł

3 etapy:
- od 12.06- 11.07
-12.07-10.08,
-11.08-12.09
.
Każdy etap obejmuje nabór wniosków. ocenę oraz opublikowanie wyników.

Leibniz-DAAD Research Fellowships-staże dla młodych badaczy

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=5465491

Kandydaci: doktoranci, młodzi naukowcy (tzw. postdoc)
Opis programu https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/leibniz-announcement.pdf

W zależności od partnera i projektu

 

M-ERA.NET 2 międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

NCN
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-16-nowy-konkurs-sieci-m-era-net

Międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.Konkurs obejmuje następujące tematy:
Integrated computational materials engineering (ICME)
Innovative surfaces, coatings and interfaces
High performance composites
Multifunctional materials
New strategies for advanced material-based technologies in health applications
Materials for additive manufacturing
Konkurs składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 13 czerwca 2017 r. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Do sieci M-ERA należy zarówno NCN, jak NCBR. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

 

13.06.2017 (koordynator konsorcjum składa pre-proposal)

DIALOG ponoszenie jakościi badań naukowych, umiędzynarodowienie polskiej nauki

MNiSW

Program obejmuje dofinansowanie działań w obszarach:
 - „Doskonałość naukowa" - w tym podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych, oraz umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
  -„Nauka dla innowacyjności”;
 - „Humanistyka dla rozwoju”
Wnioskodawcą może być jednostka naukowa lub konsorcjum, w skład którego wchodzi taka jednostka.  Wysokość grantów - 100 000 do 2 000 000 zł (łączny budżet programu - 80 mln zł).

Wnioski mogą być składane w dowolnym terminie od dnia ogłoszenia konkursu, do dnia 30 czerwca 2019 roku

RICH 2020 - Integrating Activities

http://www.rich2020.eu/tas_calls

Sieć projektów badawczych, zapewniających naukowcom bezpłatny dostęp do najlepszych europejskich laboratoriów i  infrastruktury badawczej.

Zamieszczona na stronie : http://www.rich2020.eu/tas_calls  lista obejmuje 41 aktualnych projektów badawczych o charakterze otwartym, do wszystkich projektów można składać (okresowo lub w systemie ciągłym) wnioski o finansowanie badań a także wyjazdów do innych ośrodków. Wszystkie koszty pokrywane są z budżetów poszczególnych projektów.

Do udziału w konkursach zachęca się także  młodych pracowników nauki, włączając  doktorantów. Licząca obecnie 41 projektów lista znacznie wzrośnie pod koniec 2016 r., po rozpatrzeniu  kolejnego konkursu na projekty Integrating Activities.

Nabory do projektów okresowo lub w systemie ciągłym (w zależności od projektu)

 

COST – European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research

COST – European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research

Koordynacja podobnych tematycznie badań w różnych krajach,tworzenie sieci,  współpraca międzynarodowa. Udział w akcji COST uprawnia do złożenia w Narodowym Centrum Nauki wniosku o przyznanie środków finansowych , może także zostać wzięty pod uwagę np. przy rozpatrywaniu wniosków w programie "HARMONIA".). Interesujące dziedziny:
-Materials, Physics and Nanosciences  
-
Chemistry and Molecular Sciences and Technologies   

W zależności od wybranej grupy badawczej.

EURAXESS

http://www.euraxess.pl/index.php/czym-jest-euraxess/euraxess-jobs

EURAXESS Jobs  Baza ofert dostępnych w instytucjach działających w obszarze badań naukowych.

EURAXESS Services
informacje i pomoc dla naukowców w związku z przenoszeniem się i zamieszkaniem w obcym państwie.

W zależności od wybranego programu.

Programy Postdoc w Finlandii

 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

 

Stypendium dla doktorantów i osób po doktoracie, termin aplikowania przynajmniej 5 miesięcy przed planowaną wizytą; 

 

termin aplikowania przynajmniej 5 miesięcy przed planowaną wizytą; 

Stypendia i granty Royal Society

https://royalsociety.org/grants/schemes/

Stypendia i granty brytyjskiego towarzystwa Royal Society.

W zależności od wybranego stypendium.

Coming-Soon-1024x1024[1] zmiana terminu!!!- Kolejne opóźnienie w starcie planowanego na  rok 2017 pierwszego konkursu polsko-chińskiego. Współpraca z Chinami traktowana jest obecnie priorytetowo, tak więc możemy spodziewać się, iż konkurs będzie miał duży budżet. Wnioskodawcami będą mogły być jednostki naukowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz składające się z nich konsorcja. Wymogiem niezbędnym do złożenia wniosku będzie udział w projekcie przynajmniej jednego partnera z CHRL
TEMATYKA KONKURSU:
1.
Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
2.Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
3. Material science, including bio-materials, nano-materials;
4.Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
5.Food science and technology, including food processing technology and food safety;
6.Medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
7.Information and communication technologies (ICT);
8.Space research;
9.Unmanned aerial vehicle technologies (UAV)      Bliższe szczegóły już wkrótce na stronach : 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/chiny/konkurs/art,4936,wspolpraca-polska-chiny-przygotowania-do-ogloszenia-pierwszego-konkursu.html

 

 

 

Konkursy, w których zakończono nabór wniosków

 

BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze

NCN
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven2

Konkurs przewiduje finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowe, w których pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego kierownik ze strony niemieckie. Wnioskodawcami mogą być jednostki naukowe oraz konsorcja. Wnioski składają zarówno kierownik polskiego projektu (do NCN), jak i kierownik niemieckiego projektu (do DFG).

 Konkurs obejmuje dyscypliny wyszczególnione w  załączniku.(program Beethoven1 obejmował tylko dziedziny humanistyczne).

 

15.12.2016

OPUS 15

projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Okres realizacji  12, 24 lub 36  miesięcy. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

1) spełnianie kryterium badań podstawowych ;

2) osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

3) ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;

4) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

5) nowatorski charakter projektu;

6) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

7) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

8) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;

9) sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

 Budżet konkursu zwiększono do 300 mln zł.

Do 15.06.2018

 

PRELUDIUM  15

projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora .Opiekun naukowy nie może być  beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację danego projektu badawczego. ,

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

a) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

b) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

c) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

d) nowatorski charakter projektu badawczego;

e) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

f) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

g) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;

h) sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę
Wartość projektu –
podniesiono limit do 210  tys. zł.. Budżet konkursu – 30 mln zł.

Do 15.06.2018

 

Polskie Powroty – powrót polskich naukowców do kraju

NAWA
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Granty dla naukowców pragnących wrócić  do kraju po co najmniej 2-letnim okresie udokumentowanej pracy w zagranicznej uczelni bądź w instytucie badawczym (do  okresu tego  nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego z polskiego budżetu).W programie nie przewidziano ograniczeń wiekowych dla beneficjentów.

NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w wysokości do 2 175 000 zł dla jednego projektu,  które przeznaczone być może na:
- wynagrodzenie powracającego naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) (wraz z kosztami pracodawcy) – stawki : s.17 ;
-wynagrodzenia dla dwóch członków grupy projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) (wraz z kosztami pracodawcy) stawki – s.17;  oraz  koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy stawki – s.17.

Do 31.05.2018

 

PROGRAM im. BEKKERA (dawniej Rejs) średniookresowe wyjazdy naukowców

NAWA

Program finansujący wyjazdy i staże naukowe o długości od 3 do 12 mies.  Wnioskodawcami w programie mogą  indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę.  Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.
Grant zapewnia stypendium obejmujące zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem  w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek i dzieci Beneficjenta,. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:
-prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
-pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
-prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
-odbycie stażu naukowego.

04.04.-31.05.2018

 

ETIUDA 6- stypendia doktorskie z uwzględnieniem wyjazdu za granicę

NCN

Wnioskodawcami mogą być osoby, które mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej (lub będą miały wszczęty przewód do 30 czerwca 2018 rWniosek musi uzględniać  staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 4 500 zł miesięcznie na okres 6-12 miesięcy. Wskaźnik sukcesu w konkursie ETIUDA 5 -39%!

Do 15.03.2018

 

SONATINA 2  do 3 lat po doktoracie

NCN

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych. Budżet konkursu – 30 mln zł, wskaźnik sukcesu w konkursie Sonantina 1 – 29%.(uwaga! Konkur skierowany jest do osób, które: nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku naukowym, naukowo-dydaktycznym lub badawczo-technicznym w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze).

Do 15.03.2018

 

 LIDER IX –granty do 1,2 mln zł. dla młodych doktorów i doktorantów

NCBiR

Program skierowany do młodych naukowców,  a jego celem jest doskonalenie ich umiejętności w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. 
Program adresowany jest do osób, które:

 1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy obliczaniu wieku odejmuje się  okresy korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem)
 2. posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (okres ten może zostać wydłużony o okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego) lub ukończone studia II stopnia,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. Budżet programu wynosi 40 mln zł.
Szczegóły programu wraz dokumentacją dostępne są na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/

Do 15.03/2018

 

HOMING

Finansowanie  staży podoktorskich dla młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy

Fundacja Nauki Polskiej


http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:
    przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;
    ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego.

Do 05.03.2018

 

Projekty B+R przedsiębiorstw”, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa –-mikro, małe i średnie firmy

NCBiR
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs51112017szybka-sciezka-dla-msp-/

Budżet konkursu wynosi 1 mld

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w mikro-, małych o lub średnich przedsiębiorstwach.
Wartość projektu dofinansowanego  w ramach konkursu 2 mln zł – 20 mln EU.

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników  intensywność wsparcia nie może przekroczyć: – dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy: – 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych; – dla średniego przedsiębiorcy: – 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej.

01.03

29.12.2017

 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa
-duże firmy

NCBiR

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs61112017szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-i-konsorcjow/

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
Badania przemysłowe i prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się
duże przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Wartość projektu dofinansowanego  w ramach konkursu 12 mln zł – 50 mln Euroł.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu – na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego – możliwe jest zwiększenie poziomu dofinansowania projektu

 

29.12.2017

 

POWROTY

staże podoktorskie realizowane przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

Fundacja Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł.  

Do 05.03.2018

 

FIRST TEAM

Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

 

Fundacja Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.Celem programu jest  wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) , a także zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów i młodych doktorów.W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 2 mln zł.

Program przewiduje bardzo wysokie wynagrodzenia dla podwykonawców.

Do 05.03.2018

 

UWERTURA 2 - staże w zespołach naukowych realizujących granty ERC

NCN

Staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do jednego z konkursów ERC. Wskaźnik sukcesu w programie Uwertura 1 – 29%,

Do 15.01.2018

 

Diamentowy Grant – dla wybitnie uzdolnionych studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych studentów może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu zyskują także możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i ubiegania się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych .

Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu.Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Do 15.01.2018

 

Polsko-niemieckie Centra Doskonałości Naukowej „Dioscuri”j

https://www.ncn.gov.pl/dioscuri

Projekt  ma na celu otworzenie dziesięciu polsko-niemieckich Centrów Doskonałości Naukowej (na podstawie porozumienia MNiSW z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka).  Liderami centrów mogą być naukowcy ze stopniem doktora do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia.  Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, iż ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku
   Instytucja naukowa, w której będzie planowane utworzenie Centrum otrzyma równowartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na jego działalność, w tym na wynagrodzenie dla lidera projektu -  100 tys. euro rocznie , wynagrodzenia członków zespołu oraz działalność naukową.. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków

Zgłoszenia jednostek do 3.10.2017.

 

I konkurs w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej (2018)

 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/chiny/art,5825,otwarcie-pierwszego-konkursu-w-ramach-polsko-chinskiej-wspolpracy-bilateralnej-2018.html

 (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosili otwarcie pierwszego konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach: 
-engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;

-energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;

-material science, including bio-materials, nano-materials;

-environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;

-food science and technology, including food processing technology and food safety;

-medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;

-information and communication technologies (ICT);

space research;

-unmanned aerial vehicle technologies (UAV).

Wnioskodawcami mogą być instytucje naukowe lub przedsiębiorcy prowadzący wspólne projekty i prace badawcze z partnerami chińskimi.
NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów.
Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na badania przemysłowe lub  prace rozwojowe.

Do 05.03.2017

 

Programy naukowe DAAD- stypendia i programy badawcze w Niemczech – bardzo bogata oferta !

https://www.daad.pl/pl/2017/09/22/zblizaja-sie-terminy-aplikacji-o-stypendia-daad-na-rok-201819/
 

http://www.research-in-germany.org/en/

Studia doktoranckie w Niemczech, stypendia wyjazdowe.Wyjazdy, staże typu postdoc, Możliwość realizacji projektów badawczych dla naukowców po doktoracie.
Oferty dla doświadczonych naukowców -możliwość realizacji projektów badawczych oraz kontynuacji kariery naukowej w Niemczech. .
DAAD na swoich stronach WWW przedstawia oferty wielu niemieckich jednostek badawczych.
         Oferta dla doktorantów i młodych naukowców

 Stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe (1-6 miesięcy) 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r. 

 Stypendia na pobyty badawcze długoterminowe (7-12 miesięcy) 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.

            Oferta dla naukowców

 Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 
Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.

W zależności od

programu.

 

(duża transza do 15.listopada 2017)

 

Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html
http://www.esfri.eu/roadmap-2018

 Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych po raz czwarty ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018.  Dokument gromadzi inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii Europejskiej najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej.  Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego.  Mając na uwadze procedurę, zgodnie z którą opracowane przez europejskie środowiska naukowe propozycje projektów mają być zgłaszane za pośrednictwem krajowych delegatów do ESFRI, MNiSW ogłasza przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, przewidzianych do zgłoszenia w ramach aktualizacji EMDIB, w których wolę udziału deklarują polskie jednostki lub konsorcja naukowe.  Propozycje projektów, opisane w oparciu o dwa formularze stanowiące załączniki do ogłoszenia, należy przesłać do MNiSW  w terminie do 14.06.2017. Szczegóły na stronach:   http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html  oraz na europejskiej stronie projektu http://www.esfri.eu/roadmap-2018

14.06.2017

 

Stypendia wyjazdowe dla naukowców, studentów i doktorantów

https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Celem programów NAWA jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej. Aktualnie agencja opublikowała ofertę stypendialną na wyjazdy zagraniczne dla studentów, doktorantów i naukowców na rok akademicki 2018/2019. W przypadku części państw, (np. Chiny,  Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry itd.) obowiązuje termin wnioskowania do 15 grudnia 2017).
Japonia – termin składania wniosków do 30.03.2018.

W zależności od kraju docelowego (duża pula do 21.12.2017).

 

DAINA  - polsko-litewskie projekty badawcze

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

Polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach (dotyczy badań  podstawowych).

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł i nie może przekraczać  nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie)

Kierownik polskiego zespołu badawczego posiadać musi co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca polski będzie składać wspólny polsko-litewski wniosek  w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego (dodatkowo, wnioskodawca litewski będzie zobligowany do złożenia stosownych dokumentów w  Research Council of Lithuania (LMT)).

Do 15.12.2017

 

FET-OPEN – Novel Ideas for Radically New Technologies

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html

Poszukiwania nowych możliwości rozwoju technologicznego, służy do finansowania interdyscyplinarnych projektów z dziedziny badań podstawowych (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć tworząc zupełnie nowe technologie. Konsorcja naukowe FET stanowia więc uzupełnienie dla grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) skierowanych do indywidualnych naukowców.

 

2 edycje składania wniosków :
 do 17.01.2017 oraz 27.09. 2017

FETOPEN-03-2017: FET-Open Coordination and Support Actions

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-03-2017.html

Wspieranie działań w zakresie rozwoju nauki, wymiany naukowej – szczegóły na stronie projektu.

 

do 17.01.2017

 

FET Proactive – High Performance Computing

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en

Wspieranie działań z branży „High-performance computing” związanych z badaniami naukowymi. Otwarte zostaną dwa programy:
FETHPC-02-2017: Transition to Exascale Computing
FETHPC-02-2017: Transition to Exascale Computing

ComingSoon[1]
14.04.2017

27,09.2017

 

 

 

 

 

FETOPEN-04-2016-2017: FET Innovation Launchpad

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-04-2016-2017.html

Wspieranie innowacyjnych efektów powstałych w wyniku realizacji projektów FET.

 

27.09.2017

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships indywidualne granty wyjazdowe

Maria Curie-Skłodowska Actions -  Horizon 20202
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html

.Indywidualne granty badawczo- szkoleniowe,  o które mogą ubiegać się  naukowcy legitymujący się stopniem doktora  lub co najmniej czterema latami doświadczenia badawczego. Stypendia "European Fellowships" przewidują wyjazd do krajów UE lub stowarzyszonych, zaś programy "Global Fellowships" dają możliwość realizacji grantu poza Europą.  
Granty MSCIF oferują bardzo dobre warunki finansowe.

1.04.2017

 

14.09.2017

Twinning – współpraca badawcza

Horizon2020

 

Work Programme
Umocnienie danej instytucji  w określonej dziedzinie badań, poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwoma innymi jednostkami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Podniesienie potencjału badawczego 'słabszej' jednostki dzięki współpracy z instytucjami o ugruntowanej pozycji naukowej w danej dziedzinie. Wysokość grantów- 1 mln Eu.  Wnioski muszą być składane przez co najmniej 3 uczestników:

a) organizacja wnioskująca - powinna mieć siedzibę w Państwie UE, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi <70% średniej wartości tego wskaźnika na terenie państw UE27: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

b) co najmniej 2 wiodące w danej dziedzinie organizacje badawcze mające siedziby w dwóch różnych Państwach Członkowskich innych niż koordynator.

Wspierane działania: wymiana pracowników; szkolenia, warsztaty, konferencje; szkoły letnie. Projekty nie wspierają: zatrudnienia personelu badawczego, wyposażenia, badań naukowych.

ComingSoon[1]

11.05.2017

 


15.11.2017

SONATA 14

projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

NCN

 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie może przekroczyć kwoty 500 tys. Budżet  konkursu zwiększono  w 2017do 50  mln zł

14.06.-17.09.2018

V polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html

Nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu na polsko-izraelskie projekty badawcze. Zgłaszane projekty muszą być ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.Wnioskodawcą w konkursie mogą być następujące podmioty:

                   mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

                   konsorcjum naukowe, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty: co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa   Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł pod warunkiem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł

8.08.2017

PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe

http://www.prace-ri.eu/call-announcements/

Dostęp do mocy obliczeniowych najlepszych europejskich superkomputerów.Organizacja prowadzi własne programy grantowe http://www.prace-ri.eu/call-announcements/.
  Na uwagę zasługuje także współpraca z  organizacją Women in HPC :  http://www.prace-ri.eu/whpc-prace-partnership/ ; promowanie udziału kobiet w nauce jest jednym z priorytetów KE i  przeznaczane są na to duże środki finansowe.

30.05.2017

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców’

MNiSW

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy – do 35. roku życia - zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.Okres realizacji: 36 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi około 5 tys. zł.

Szczegóły na stronie:  http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Do 15.10.2017 (termin przesłania wniosku do Ministerstwa po zaopiniowaniu przez Radę Naukową)

 

Fundacja Kościuszkowska – granty wyjazdowe

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne na uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w Stanach Zjednoczonych.
Konkurs realizowany jest trzech kategoriach:
1) wyjazd badawczy (staż naukowy) przeznaczony dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora, ze wszystkich dziedzin nauki,
2) granty badawcze dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora.W programie mogą wziąć udział naukowcy reprezentujący  wszystkie dyscypliny naukowe ,
3) wykłady i projekty badawcze dla wykładowców akademickich (ze wszystkich dziedzin nauki), których zadaniem obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie także prowadzenie wykładów.W zależności od długości stażu(najczęściej 3-5 mies.) ,  przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 do 25 500 USD.

 

 

Stypendia Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

Stypendia Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych niemieckich uczonych, którzy planują pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.
Oferta skierowana jest do wybitnych niemieckich badaczy, chcących przyjechać na kilkumiesięczny pobyt naukowy w Polsce. Kandydaci powinni posiadać stanowisko profesora lub odpowiadające temu stanowisko poza uczelnią. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy uczeni.
Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 6 miesięcy. Można je wykorzystywać w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat, na pobyt w jednym, a w uzasadnionych przypadkach, w większej liczbie ośrodków naukowych w Polsce. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.

 

02.10.2015

 

Fundusze Norweskie" na finansowanie konferencji, seminariów, wizyt stuyjnych

 

Udofinansowania na realizację bilateralnych projektów złożonych  w partnerstwie z organizacją z Norwegii   i polegających na organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy i  technologii pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz partnerem z Norwegii , oraz  jednocześnie wpisują się w jeden z wymienionych w programie obszarów tematycznych współpracy dwustronnej : W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj. 87 186,00 , zaś maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 euro tj. 217 965,00 .

30.05.2017

 

Polsko-Tajwański Konkurs na wspólne projekty badawcze

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5205,otwarcie-piatego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2017.html

Konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:     neuroscience,    energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),    materials science and engineering,    agricultural biotechnology and biocatalysis,    ICT – Information and Communication Technology; AI –Artificial Intelligence.     Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno badania podstawowe, jaki i rozwojowe.
W konkursie uczestniczyć moga polsko-tajwańskie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi co najmniej jeden podmiot polski spełniający kryteria konkursu, oraz co najmniej  jeden podmiot tajwański..

Do 31.07/2017            

 

 

 

Szwajcaria Stypendia post-doc oraz stypendia badawcze (przewidziane dla doświadczonych naukowców).

Stypendia post-doc
Stypendia badawcze

http://www.granty-na-badania.com/2017/09/szwajcaria-stypendia-naukowe.html#.WalaR-lpzcs

Nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne, stypendia doktoranckie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze (przewidziane dla doświadczonych naukowców).  Maksymalna długość stażu - 12 miesięcy.  Strona szwajcarska w dokumentacji konkursowej wskazuje jednostki naukowe, w których można odbywać stypendium.   Szczegóły na stronie: http://www.granty-na-badania.com/2017/09/szwajcaria-stypendia-naukowe.html#.WalaR-lpzcs

Do 15.11.2017

 

Volkswagen Foundation Freigeist Fellowships- postdoc w Niemczech

Volkswagen Foundation

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - do 5 lat po doktoracie,  reprezentujących dowolną dziedzinę nauki, którzy chcą prowadzić swoje badania naukowe w Niemczech. Wysokość stypendium może wynosić do 1 mln euro.Fundacja oferuje staże długości nie krótsze niż rok, nie dłuższe jednakże niż cztery lata.
Szczegóły na stronach:  https://www.volkswagenstiftung.de/nc/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships.html
oraz :  https://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/merkblaetter/MB_99_FAQ_e.pdf

Do 12.10.2017

 

Matsumae international foundation fellowship program

Matsumae International Foundation

Program stypendialnego Matsumae international foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii. Pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy.
Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:

 • wiek poniżej 49 lat;
 • znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca komunikację i prowadzenie badań;
 • stopień naukowy doktora;
 • ugruntowana pozycja naukowa w swoim kraju oraz zadeklarowany powrót do kraju macierzystego po zakończeniu stypendium;
 • brak wcześniejszego pobytu w Japonii.

Szczegóły na stronie : http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

31.08.2017

 

ERC Synergy Grants

Horizon2020

O grant ubiegać się mogą klastry złożone  z 2-4 grup badawczych, pracujących nad określoną tematyką,  pod kierownictwem kierowników  wspomnianych zespołów (liderzy zespołów mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednakże realizacja grantu ograniczona jest do krajów UE  oraz krajów stowarzyszonych z Horyzont2020 .

. Wysokość grantów – do 10 mln Euro na 6 lat. Z uwagi na unijną politykę 'wyrównywania szans" naukowcy z Polski są cennym nabytkiem dla europejskich konsorcjów i klastrów naukowych!

3.08.2017-14.11.207

 

START Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej

Fundacja Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Posiadanie grantu naukowego nie wyklucza możliwości ubiegania się o stypendium START (http://www.fnp.org.pl/assets/Odpowiedzi-na-najcz%C4%99%C5%9Bciej-zadawane-pytania-3.pdf ) 

Program dla młodych badaczy, którzy:

    mają dorobek udokumentowany publikacjami

    są doktorantami  lub doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

    nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania.(wiek ten może zostać przedłużony w przypadkach opisanych na stronie FNP).

Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł..
Wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace B+R.

Do 31.10.2017

INNOCHEM – badania dla branży chemicznej

NCBiR

Program NCBiR finansujący badania naukowe i prace rozwojowe dla polskiej branży chemicznej.  Beneficjentami programu są przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych, a maksymalna to 20 mln zł. Uczelnie i instytuty PAN mogą uczestniczyć w programie jako podwykonawcy (katalog kosztów s.3).  Bliższe informacje o konkursie : http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122017innochem/  Beneficjenci pierwszej edycji konkursu : http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innochem_1/zaktualizowana_lista_projektow_rekomendowanych_do_dofinasowania_innochem.pdf

 

28.04.2017

QuantERA Call 2017technologie kwantowe

NCN    https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-01-13-ogloszenie-konkursu-quantera
https://www.ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017

QuantERA skupia 32 organizacje z 26 państw europejskich i jest koordynowany przez NCN. Zakres konkursu obejmuje  obszary:
-Quantum communication
-Quantum simulation
-Quantum computation
-Quantum information sciences
-Quantum metrology sensing and imaging
-Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek skróconym, -pre-proposal, na drugim – wniosek pełny- full proposal. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. 2017. Jednym z celów QuantERY jest zapewnienie szerszego uczestnictwa naukowców z krajów:. Bułgarii, Czech, Węgier, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Turcji, w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Na portalu Ideal-ist uruchomiono możliwość poszukiwania partnerów do wspólnych projektów w programie QuantERA. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy się zarejestrować, a następnie wybrać QuantERA Co-funded Call 2017 for Transnational Research Proposals w polu Call Identifier.

 

Wniosek skrócony preproposal
do 15. 03.2017

WoodINN - branża drzewna, meblarska, przemysł współpracujący

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/woodinn1/

Prace B+R mające na celu opracowanie lub usprawnienie technologii wykorzystywanych w przemyśle leśno-drzewnym i meblarskim, jak również w przemysłach towarzyszących, do których można zaliczyć produkcję tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych czy aluminiowych wykorzystywanych przez sektor leśno-drzewny i meblarski. Budżet ogłoszonego dziś przez NCBR konkursu to 120 mln zł. O dofinansowanie projektów, w których koszty kwalifikowalne wynoszą maksymalnie 12 mln zł, będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorców, instycje naukowo-badawcze mogą występować na zasadach podwykonawstwa.

14.03.2017

28.04.2017

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców’

MNiSW

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy – do 35. roku życia - zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.Okres realizacji: 36 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi około 5 tys. zł.

Szczegóły na stronie:  http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

 

31.03.2017

MOBILNOŚĆ PLUS – finansowanie zagranicznych wyjazdów młodych naukowców

MNiSW

Finansowanie pobytów młodych badaczy w zagranicznych ośrodkach naukowych.

   Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r. W ramach konkursu można pozyskać następujące środki: 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu oraz dodatkowo 2 000 zł/mies. na  małżonka, jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł, a także 1 000 zł /mies. na dziecko.

 Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia , zatrudnieni w jednostce naukowej lub też będący uczestnikami studiów doktoranckich.

  2.01.2017

15.03.2017

POLONEZ 3– długoterminowe staże badawcze dla naukowców z zagranicy

NCN


https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez3

Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy  planujących prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach naukowych.
Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu  posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy; w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN oraznie jest zatrudniona w formie umowy o pracę na czas nieokreślony w jednostce będącej miejscem realizacji stażu. Jednostka naukowa wskazana przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego otrzyma: środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania , dodatek rodzinny, środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań  oraz koszty pośrednie

 

15.12.2016

ERA-NET EuroNanoMed III cofund.-Nanomedycyna

NCBiR
EuroNanoMed

Badania obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

  Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie projekty skupiające konsorcjantów z kilku krajów, członkami konsorcjów mogą zostać zarówno jednostki naukowe, kliniczne, a także przedsiębiorstwa (liczba konsorcjantów może wahać się od 3 do 5, z minimum 3 krajów. W przypadku Polski aby projekt otrzymał dofinansowanie , jeden z konsorcjantów musi być przedsiębiorca zarejestrowanym w Polsce.

Wstępne wnioski grantowe (pre-proposals) 28.11.2016-16.01.2016,
 w kwietniu 2016 uczestnicy, którzy przeszli pierwszą turę poproszeni zostaną o złożenie ostatecznych wniosków

 

Teaming for Excllence Phase 1 – tworzenie centrów doskonałości

Horyzont 2020
NCBiR jako koordynator

Ogłoszona została nowa edycja konkursu Teaming for Excellence Phase 1. Jest on skierowany do instytucji naukowych, które stworzą konsorcja z zagranicznymi ośrodkami.  Teaming ma na celu tworzenie nowych centrów doskonałości oraz wzmacnianie potencjału już istniejących, poprzez współpracę w konsorcjach z najlepszymi europejskimi ośrodkami naukowymi

  Beneficjenci programu Teaming otrzymają w pierwszej fazie do 0,4 miliona euro. To pieniądze przeznaczone na opracowanie w ciągu 12 miesięcy szczegółowego biznes planu określającego obszar, zakres i sposób funkcjonowania nowego lub udoskonalanie istniejącego centrum doskonałości. NCBiR jako jednostka administracji państwowej może być koordynatorem konsorcjum składającego wniosek (sytuacja taka miała miejsce w poprzednim konkursie).

23 sierpnia tego roku, w IPPT PAN w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny programu „Teaming for Excellence” (agenda i formularz do rejestracji zostaną zamieszczone KPK.)

Bliższe informacje o konkursie znaleźć można także na stronie http://www.kpk.gov.pl/?p=32045

 

15.11.2016

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych

NCBiR

Badania przemysłowe lub/i eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się w następujące obszary badawcze: obszary tematyczne:

I. Nowoczesne i ekologiczne antydegradanty oraz inne chemikalia dla przetwórstwa kauczuków, elastomerów i tworzyw

II. Wysokosprawne elastomery, tworzywa, włókna i materiały kompozytowe dla przemysłu i medycyny

III. Efektywne ekonomicznie technologie produkcji chemikaliów specjalistycznych z surowców odnawialnych

IV. Nowoczesne środki ochrony roślin, w tym bio-pestycydy

Wnioski składać mogą  konsorcja dwóch jednostek naukowych lub konsorcja, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego .Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo


20.06.2016r

20.09.2016.

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)- 126 mln EU na stowrzenie agend badawczych

 

Fundacja Nauki Polskiej

W ramach projektu wsparcie otrzymają  jednostki naukowe w Polsce, realizujące międzynarodowe agendy badawcze tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.

Wniosek w konkursie będzie mógł złożyć wybitny uczony z Polski lub zagranicy, o uznanym dorobku naukowym (w uzasadnionych przypadkach wniosek może złożyć dwóch uczonych).

Budżet MAB przewidziany jest na ok. 126 mln EUR, co pozwoli na wsparcie ok. 10 jednostek realizujących MAB-y, wyłonionych w trzech konkursach planowanych na lata: 2015, 2016 i 2017.

 

I część wniosku: do 30.10.2016 r.
II cz. wniosku: do 16.12. 2016 r. III cz. wniosku: do 21.03.2017 r.

V4-Korea Joint Call for Proposals     projekty badawcze Grupa Wyszechradzka+Korea:
Chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and chemical engineering

http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-v4---korea/aktualnosci/art,4645,wspolpraca-panstw-v4-korea-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-i-konkursie.html

Program w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej V4-Korea Joint Research Program; zakres tematyki konkursu: Chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and chemical engineering

  Priorytet będą miały wnioski typu 1+4( Korea + 4 kraje Grupy Wyszegradzkiej), oprócz tego możliwe są modele Korea+2, Korea+3 , projekty bilateralna Korea +1 nie będą rozpatrywane.
  Wnioski do dnia 22.lutego 2017składa strona koreańska - koordynator konsorcjum, nie ponosimy więc ryzyka pracy przy opracowaniu wniosku, który mógłby nie otrzymać finansowania, jedynie ci wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie cząstkowego.  krajowego wniosku o dofinansowanie.
Członkami międzynarodowego konsorcjum mogą być zarówno jednostki naukowe, jak i firmy, projekt przewiduje także finansowanie badań podstawowych.

 

22.02.2017

Stypendia Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia

Dla uczestników studiów doktoranckich PAN

 

PAN

Wniosek do Prezesa PAN o przyznanie stypendium składa dyrektor instytutu naukowego PAN po zaopiniowaniu przez radę naukową instytutu.

Adresaci programu: uczestnicy studiów doktoranckich w instytutach PAN.

Kwota finansowania: wysokość stypendium nie może przekraczać 25 000 zł (nie więcej niż 10 stypendiów

 

15.10.2016

TEAM TECH
projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym ważnym dla gospodarki.

Fundacja Nauki Polskiej

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

 


15.03.2016

OPUS 11

projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

NCN
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus11

Projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Okres realizacji  12, 24 lub 36  miesięcy. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

1) spełnianie kryterium badań podstawowych ;

2) osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

3) ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;

4) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

5) nowatorski charakter projektu;

6) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

7) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

8) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;

9) sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

 Budżet konkursu zwiększono do 200 mln zł.

15.03.2016

 

15.06.2016

PRELUDIUM  11
projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

NCN
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium11

Projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.

Wartość projektu - 50-150 tys. zł.. Budżet konkursu – 30 mln zł.

15.03.2016

15.06.2016

SONATA 11
projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

NCN

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata11

Konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora . nie wiecej niz 7 lat przed rokiem wystapienia z wnioskiem
Łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie może przekroczyć kwoty 500 tys.
Budżet  konkursu zwiększono z 30 do 50  mln zł.

15.03.2016

15.06.2016

POLONEZ 2– długoterminowe staże badawcze dla naukowców z zagranicy

NCN

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez2

Konkurs na staże badawcze (12-24 mies.) skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy,  którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach naukowych i innych centrach badawczych. Podmiot wskazany przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego otrzyma:
a) środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie w wysokości:
- 31 500 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
- 63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
b) pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę:
- 20 700 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
- 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
c) dodatek rodzinny:
d) środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań naukowych w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i techn. (ST) kwota do:
- 112 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy,
- 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.Budżet
konkursu – 20 mln zł..

 

15.03.2016

 

15.06.2016

ERC STARTING GRANT- naukowcy 2-7 lat po doktoracie

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23804-erc-2017-stg.html

 ERC STARTING GRANT, adresatem konkursu są młodzi – naukowcy  (2-7 lat po doktoracie): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23804-erc-2017-stg.html

  Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.  Wymagane  jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

  Dodatkowo, MNiSW uruchomiło programy: „IDEAS Plus”, finansujący projekty złożone do ERC które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.oraz  Premia na Horyzoncie” ( dodatkowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020).

  Realną i konkretną pomoc w napisaniu wniosku grantowego,  z uwzględnieniem specyfiki pisania wniosków o granty europejskie otrzymać można w:
     -w poznańskim Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Europejskich (ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.  Wejście A2, pokoje 21 i 22),
     -w Biurze do Spraw Doskonałości Naukowej PAN  PKiN, Plac Defilad 1Warszawa,
    - w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, IPPT PAN, ul. Pawińskiego 5B (osoba kontaktowa w sprawie grantów ERC Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl).

 

 

 

18.10.2016

ERC Advanced Grants  - dla doświadczonych naukowców

Horizon2020

European Research Council

Finansowanie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych, kierowanych przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku. Kandydaci muszą być niezależni pod względem naukowym, a ich ścieżka kariery naukowej musi świadczyć o ich statusie liderów w swoich dziedzinach Zgłaszane projekty powinny dotyczyć pionierskich, dalekosiężnych wyzwań na granicy wiedzy w danej dziedzinie. Wnioski powinny zawierać nową, innowacyjną lub niekonwencjonalną metodykę. Ryzyko z nią związane jest uzasadnione możliwością dokonania przełomu w danej dziedzinie naukowej.
Informacje dodatkowe:

MNiSW uruchomiło programy: IDEAS Plus, finansujący projekty złożone do ERC które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.oraz  Premia na Horyzoncie ( dodatkowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020." )

  Realną i konkretną pomoc w napisaniu wniosku grantowego,  z uwzględnieniem specyfiki pisania wniosków o granty europejskie otrzymać można w:
     -w poznańskim Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Europejskich (ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.  Wejście A2, pokoje 21 i 22),
     -w Biurze do Spraw Doskonałości Naukowej PAN  PKiN, Plac Defilad 1Warszawa,
    - w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, IPPT PAN, ul. Pawińskiego 5B (osoba kontaktowa w sprawie grantów ERC Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl).

 Maksymalne finansowanie grantu to 2,5 mln euro na 5 lat
Współczynnik sukcesu ERC Advanced Grants śrenia z 6 lat - 13,1% (Maestro6- 9%).
Lista polskich beneficjentów grantów ERC

.2016.

1.09.2016

Teaming Phase 1

 

Horizon 2020

Wspieranie istniejących lub utworzenie nowych centrów doskonałości w krajach o niższym potencjale naukowym. Ma na celu stworzenie nowych (lub istotnej modernizacji istniejących) CentrówDoskonałości mających siedzibę w państwach członkowskich / regionach, które sąokreślone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji w procesie łączenia sił

(TEAMING) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie.

11-05-2016

15-11-2016

FET Proactive: emerging themes and communities

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2217-fetproact-01-2016.html

Programy FET  stworzono  w celu poszukiwania nowych możliwości rozwoju technologicznego, służy do finansowania interdyscyplinarnych projektów z dziedziny badań podstawowych (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć tworząc zupełnie nowe technologie. FET stanowi więc uzupełnienie dla grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) skierowanych do indywidualnych naukowców.
Konkursy mają wspierać wizjonerskie projekty tzw.wysokiego ryzyka, które przyczynią się do powstawania radykalnie przełomowych rozwiązań w dziedzinie nauki i techniki charakteryzujących się cechami:

1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan wiedzy;

2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie;

3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej technologii;

4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już istniejących koncepcji;

5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu;

6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie przełomu.

 

12.04.2016

FET Eranet - Cofund in Quantum Technologies

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2216-fetproact-03-2016.html

 

12.04.2016

FIRST TEAM
Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez młodych doktorów. Granty do 2 mln zł.

Fundacja Nauki Polskiej

Celem programu jest  wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) , a także zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów i młodych doktorów.
W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 2 mln zł.
W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia:
Kierownik projektu20 000 zł/miesiąc,
Przedstawiciel konsorcjanta – 15 000 zł/miesiąc,
Młody doktor15 000 zł/miesiąc,
Doktorant – 8 000 zł/miesiąc,   Student – 4 000 zł/miesiąc.
Przyjmowanie wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się 15 lutego i zakończy 24 marca 2016 r.
Bliższe informacje na stronie:  http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

15.02.2016

24.03.2016

HOMING-

Powroty do Polski.
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (lub dla osób które powróciły niedawno z zagranicy).

Fundacja Nauki Polskiej

Celem programu  HOMING  jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego(szczegóły na końcu).

Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:
-przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;
-ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.(W pierwszym z planowanych konkursów dopuszczalny termin przyjazdu do Polski zostaje przesunięty do dn. 1 stycznia 2013 r.)

W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów i młodych doktorów.
W ramach programu finasowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł.
W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:
Kierownik projektu – 17 500 zł/miesiąc, doktorant – 8 000 zł/miesiąc,student – 4 000 zł/miesiąc.

Bliższe informacje dostępne są na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

Termin 5 lat ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w pracy naukowej mające miejsce po terminie uzyskania stopnia naukowego oraz o udokumentowane okresy staży podoktorskich w kraju lub za granicą, przy czym uwzględniane będą przerwy lub staże, trwające łącznie nie krócej niż 1 rok. Za udokumentowaną przerwę w pracy uznaje się m.in. urlopy bezpłatne, urlopy rodzicielskie, urlopy chorobowe, pracę w sektorze B+R bez udziału w badaniach naukowych, pracę w innych sektorach gospodarki, etc.  Dla kobiet, które urodziły dziecko lub osób które przysposobiły dziecko, termin 5 lat ulega z tego tytułu przedłużeniu o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka, nawet jeśli okres udokumentowanego urlopu lub przerw w pracy z tym związanych był krótszy.

15.02.2016

24.03.2016

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Maria Curie-Skłodowska Actions -  Horizon 20202

 
Krótkoterminowe wymiany badawcze. Projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji.

08.12.2015

 

 

01.12.2016

28.04.2016

 

 

    05.04.2017

POWROTY
Powroty do pracy naukowej.
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej

Fundacja Nauki Polskiej

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł.
W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin: kierownik projektu – 17 500 zł/miesiąc, doktorant – 8 000 zł/miesiąc,student – 4 000 zł/miesiąc.
Szczegóły na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

1.03.2016

15.04.2016

Iuventus Plus
granty dla naukowców do 35. roku życia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/iuventus-plus/

Granty na finansowanie badań  prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, w tym studentów, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia.

Kandydaci muszą być głównymi autorami tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach ujętych w Journal Citations Report (JCR)
Maksymalna wysokość grantu – 300 tys. zł.

 

 

30.10.2015


SYMFONIA 4 – wysokie granty dla doświadczonych badaczy

NCN

Konkurs SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców.    Z wnioskiem o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego, obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych:  Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; Nauki Ścisłe i Techniczne;  Nauki o Życiu

   może wystąpić jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.    W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych.
Kierownikiem projektu musi być naukowiec posiadając co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat (w latach 2006-2015) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może być niższa niż 2 mln zł. Projekt wymaga  stworzenia nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”).
wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może być niższa niż 2 mln zł, całkowity budżet przewidziany na finansowanie projektów wynosi
30 mln zł.

 


15.03.2016


FUGA 5 – krajowe staże typu postdoc dla młodych doktorów

NCN

Staże  krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (dla osób, które zdobyły tytuł doktora  nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, oraz którym  zostanie nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2016.)  Staże muszą mieć miejsc w innym województwie, niż to, w którym wnioskodawca odbywał studia doktoranckie.
Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w 9-11 tys. zł/mies. Wskażnik sukcesu w konkursie FUGA 4- 27 %.

 


15.03.2016

Marie Skłodowska-Curie Innovatin Training Networks (ITN)

Horizon 2020

Konkurs obejmuje 3 typy działań: MSCA-ITN-EID European Industrial Doctorates , MSCA-ITN-EJD European Joint Doctorates , MSCA-ITN-ETN European Training Networks. Poszczególne program opisane są szczegółowo na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250

15.10.2015


12.01.2016

ERC Consolidator Grant - naukowcy 7-12 lat po doktoracie

Horizon2020
COG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

Naukowcy 7 -12 lat po doktoracie z dużym potencjałem badawczym.
Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.
MNiSW uruchomiło w 2010 r. program „IDEAS Plus”, finansujący projekty złożone do ERC na konkursy Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants, które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.

 

02.02.2016

Badania naukowe i prace rozwojowe. Projekty aplikacyjne

 

NCBiR

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/

Dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wyróżnikiem jest fakt, liderem konkursu może być jednostka naukowa, projekt jednakże musi być realizowany w ramach konsorcjum (w skład którego wchodzić może do 5 uczestników,  w tym co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum).

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w ramach konkursu wynosi 2 000 000 – 10 000 000zł. 

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

 

21.10.2015

 

19.11.2015

II konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR)

 

NCBiR

NCBR wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:

Energy efficiency and climate protection,

Resource efficiency,

Sustainable water management,

Socio-ecological research.

Wnioski składać mogą przedsiębiorcy lub konsorcja złożone z co najmniej jednego przedsiębiorcy  i co najmniej jednej jednostki naukowej.

NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

 

30.10.2015

START stypendia dla naukowców do 30/32. roku życia

Fundacja Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

 

 

O stypendia ubiegać mogą się młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich), są pracownikami  lub doktorantami oraz mają udokumentowany dorobek naukowy. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W roku 2016 Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.
Wybrani laureaci programu mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą Wnioski o przyznanie stypendium składają instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo sami kandydaci.

 

18.09.2015

 

30.10.2015

COFUND - Co-funding of regional, national and international programmes

Maria Curie-Skłodowska Actions -  Horizon 20202

Dofinansowanie programów stypendialnych umożliwiających naukowcom dalsze kształcenie się i rozwój kariery. Możliwe jest również dofinansowanie kontynuowanych i nowych programów międzynarodowych.

 

14.04.2015-

 

01.10.2015

 

Inicjatywa Eureka

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3212,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2015-roku.html

Inicjatywa Eureka to sieć 40 państw Europejskich, powołana w celu wspierania współpracy w badaniach naukowych i rozwoju, finansowane są projekty o charakterze cywilnym,  realizowane we współpracy międzynarodowej, o ukierunkowaniu rynkowym, które przewidują opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
  Wnioskodawcamy mogą być międzynarodowe konsorcja naukowe lub przedsiębiorstwa, zaś dofinansowanie projektu może być przeznaczone na badania przemysłowe lub prace rozwojowe (poziom dofinansowania dla jednostek naukowych - do 100%).
Nabory wniosków ogłaszane są cyklicznie, obecny nabór trwa do 15. października 2015, budżet aktualnej transzy konkurs to 2 mln zł.
Bliższe szczegóły projektu znajdują się na stronie:

 

 

 

15.09.2015

Projekty B+R przedsiębiorstw”, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka ścieżka”

 

NCBiR
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

 

Budżet konkursu wynosi 1 600 000 000 zł (co znacznie przekracza cały roczny budżet NCN)

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w mikro-, małych o lub średnich przedsiębiorstwach.
Wartość projektu dofinansowanego  w ramach konkursu 2 mln zł – 20 mln EU.

 W sytuacji, gdy wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu – na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji itp. możliwe jest zwiększenie poziomu dofinansowania projektu w postaci 15% premii.:

 
Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi może odbywać się na zasadach podwykonawstwa, czyli komercyjnego wyboru dostawcy usług. Koszty podwykonawstwa nie mogą wynosić więcej niż 50% wszystkich kosztów.
Realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.(tzw. ‘efekt zachęty”).
W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej TRL tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia'.

Nabór w trybie ciągłym

 


31.12.2015

Canon Foundation In Europe Research Fellowships

http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html

Canon Foundation In Europe jest instytucją oferującą stypendia badawcze dla osób ze stopniem doktora lub przynajmniej dyplomem). O stypendium mogą ubiegać się badacze każdej dziedziny i kierunku.

 

 

 

15-09-2015

M-ERA.NET

NCBR

Badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

    New Surfaces and Coatings

    High performance synthetic and biobased composites

    Tailoring of bioactive material surfaces for health applications

    Materials  for Additive Manufacturing

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.

 

 

 

09.06.2015

Preludium

NCN
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-03-2015

Projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Okres realizacji  12, 24 lub 36  miesięcy,  granty do kwoty 150 tys. zł.

 

 

16.06.2015

Sonata

 

 

16.06.2015

 

Polsko-berliński konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/berlin/

Wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Photonic Components and Systems for Production and Measurement in the fields of Communication, Medicine, Lighting and Security. W konkursie mogą brać udział polsko-niemieckie konsorcja badawcze, złożone

z konsorcjum naukowego po stronie polskiej, i minimum jednego podmiotu z kraju

związkowego Berlin.
Wnioskodawcą składającym do NCBR wniosek o dofinansowanie projektu jest
konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

 

 

12-05-2015

Developing new world-class research infrastructures

http://ec.europa.eu/research/index.cfm

 

 

Rozwój nowego zaplecza badawczego światowej klasy- granty na zakup aparatury badawczej.

 

 

21-04-2015

V4-Japan Advanced Materials Joint Call

NBCR

http://www.jst.go.jp/sicp/announce_v4.html

Państwa Grupy Wyszechradzkiej, w tym Polska we współpracy z partnerami japońskimi.
Tematyka: Materials for electronics and energy harvesting, Materials for extreme environments, Lightweight construction materiale. Również badania podstawowe. Budżet ze strony polskiej: 500 000 Euro.

22.012015

09.04.2015

Stypendia rządu australijskiego dla doktorantów i osób po doktoracie

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx

Australia stypendia rządu australijskiego dla doktorantów i osób po doktoracie,

 

 

30.06.2015

Nagrody Naukowe Polityki

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,15-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read

Prestiżowe Nagrody Naukowe Polityki - dla doktorantów i osób po doktoracie, termin złożenia wniosku do 30. czerwca 2015.

 

 

30.06.2015

PICS - Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej (Programmes Internationaux de la Coopération Scientifique), organizowane przez CNRS (Francja) 2016-2018


http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51&lang=fr

PICS (Programmes Internationaux de la Coopération Scientifique) - Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej (tzw. PICS-y) - programy wymiany wyższej rangi niż wspólne projekty badawcze, akceptowane na okres 3 lat bez możliwości przedłużenia, angażującymi jeden lub więcej zespołów każdej ze Stron. Programy te umożliwiają współpracę zarówno starszym naukowcom, jak i stypendystom post-doc, a także studentom. Instytuty uczestniczące w programie same finansują badania, przy czym część środków przeznaczonych przez CNRS można wykorzystywać na organizację spotkań, zakup drobnych materiałów dla laboratoriów francuskich lub polskich. Realizacja wymiany osobowej przebiega analogicznie jak w przypadku wspólnych projektów badawczych. Składane projekty powinny stanowić rozszerzenie dotychczas prowadzonej współpracy z partnerami francuskimi.Zgłoszenia http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51&lang=fr  Koordynatorzy francuscy afiliowani przy jednostkach CNRS składają formularze w CNRS, (redagowane w języku angielskim) ze streszczeniem w języku francuskim, poprzez stronę internetową CoopIntEER zarządzaną przez DERCI:

15-04-2015

 

02-06-2015

 

 

 

 

 

 

Definicja mikro- małego- i średniego przedsiębiorstwa -ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014, Załącznik 1; Artykuł 2; Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa

1.   Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2.   W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3.   W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.( uwzględniając ograniczenia zawarte w dokumencie).