Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wraz  z partnerami,

Instytutem Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza nabór na:

„Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii”

 

Studia będą realizowane i finansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia prowadzone będą od 1 marca 2018 r. i obejmą pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.

Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Doktoranci będą mieć dostęp do aparatury badawczej najwyższej klasy.

Doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 2470 zł/m-c, wezmą udział w stażach zagranicznych,  konferencjach naukowych, warsztatach
i szkoleniach
prowadzonych przez specjalistów z zakresu nanotechnologii.

Tematyka badawcza projektów doktoranckich będzie zawierała się w czterech zagadnieniach tematycznych dotyczących nanotechnologii w następujących obszarach: 

 1. diagnostyka i terapia,
 2. sensory/biosensory,
 3. inżynieria genetyczna,
 4. fizykochemia powierzchni.

Termin składania dokumentów, wyłącznie w wersji elektronicznej:

24 stycznia 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl

Termin rozmów kwalifikacyjnych: od 25 stycznia do 7 lutego  2018 r.

Termin ogłoszenia listy przyjętych: 12 lutego 2018 r.

Informacje szczegółowe

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci z Polski oraz z zagranicy (ze znajomością j. polskiego), legitymujący się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub innym równorzędnym, w dziedzinie fizyki, chemii, biologii lub pokrewnej, uzyskanym w Polsce lub w innym kraju, lub laureaci "Diamentowego Grantu".

Kandydaci po zakwalifikowaniu się do programu zrealizują cały cykl studiów doktoranckich, które zakończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Warunki formalne przyjęcia, dotyczące dostarczenia dokumentów:

 • formularza zgłoszeniowego;
 • listu motywacyjnego;
 • skanu dyplomu ukończenia studiów;
 • zwięzłego autoreferatu, dotyczącego poniżej wymienionych kryteriów premiujących;
 • listu motywacyjnego;
 • dokumentu potwierdzającego średnią ocen (minimum 4,0) uzyskanych z egzaminów podczas studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich);
 • opinii promotora pracy magisterskiej.

Dodatkowo:

 • dobra znajomość języka angielskiego (weryfikacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • posiadanie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do realizacji programu studiów doktoranckich.

W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną kryteria premiujące:

 • osiągnięcia naukowe (w szczególności publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, zgłoszenia patentowe i patenty);
 • udział w programach wymiany międzynarodowej;
 • udział w stażach lub praktykach naukowych lub przemysłowych związanych
  z dyscypliną studiów doktoranckich;
 • udział w projektach badawczych;
 • udział/doświadczenie w zakresie działań popularyzujących naukę;
 • ukończenie drugiego kierunku studiów;
 • uzyskanie „Diamentowego Grantu”.

Aktualne informacje o programie dostępne są na stronie: www.cnbm.amu.edu.pl

Archiwum aktualności

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego