Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w czerwcu 2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 30.01.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Widmo impedancyjne ceramik (Ba, Sr)MnO3

wygłosi

dr inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.01.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania spektroskopowe rozkładu ładunku
w solach (tTTF)2ClO4 i (EDT-TTF-I2)2TCNQF

wygłosi

dr Arkadiusz Frąckowiak


SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego 

Dnia: 26.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Wpływ dynamiki spinowej na fluktuacje prądowe w podwójnej kropce kwantowej

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

doktorant


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 26.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przestrajanie pasma wzbronionego w cholesterycznych ciekłych kryształach

wygłosi

dr Kamila Nowicka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 23.01.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie mechanizmu transportu w wybranych przewodnikach protonowych z zastosowaniem techniki wysokich ciśnień

wygłosi

mgr inż. Łukasz Lindner

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 20.01.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach

wygłosi

mgr inż. Sebastian Pacanowski

doktorant


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku

Dnia: 13.01.2017 roku (piątek)
o godzinie 08:30 w auli

 Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

8:30-8:40

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

8:40-9:15

Transport elektronowy, spinowy i cieplny układów nanostrukturalnych.
2015-2017

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki
i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne.
grant HARMONIA 5 nr 2013/10/M/ST3/00488 (PB 9.6)
24.04.2014-23.04.2017

9:15-9:50

Analiza struktury elektronowej, transportu i dynamiki spinowej
w materiałach magnetycznych.

2014-2016

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

Transport elektronowy, dynamika spinowa i ładunkowa w nanostrukturach.
grant OPUS 3 nr 2012/05/B/ST3/03208 (PB 2.17)
22.01.2013-21.01.2016

9:50-11:00

PRZERWA

11:00-11:20

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki

11:20-11:35

Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer  spinowego momentu pędu –NANOSPIN.
polsko-szwajcarski projekt badawczy (PSPB) nr PSBP-045/2010
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
01.09.2011-30.09.2016

prof. dr hab.
Janusz Dubowik

MagIC - Magnonics, Interactions and Complexity:
a multifunctional aspects of spin wave dynamics
.
projekt UNII EUROPEJSKIEJ  HORIZON 2020
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovartion Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 64434
Lider: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

11:35-11:45

Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych.
grant HARMONIA 4 nr 2013/08/M/ST3/00960 (PB 3.21)
2.08.2013-28.12.2016

dr hab.
Maciej Urbaniak
 

11:45-11:55

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk).
grant SONATA BIS 5 nr 2015-/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk

11:55-12:05

MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne.
grant SONATA 3 nr 2012/05/D/ST3/02855 (PB 7.3)
14.02.2013-13.02.2017

dr Mikołaj Lewandowski

12:05-12:15

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt DIAMENTOWY GRANT nr DI2014010344 (PB 3.22)
1.09.2015-31.08.2019

 

mgr inż.
Sebastian Pacanowski

12:15-13:00

PRZERWA

13:00-13:25

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN

13:25-13:50

Procesy elektronowe w materiałach molekularnych – krystaliczne przewodniki organiczne i materiały dla fotowoltaiki.
2015-2017

prof. dr hab.
Roman Świetlik

13:50-14:05

Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi
dla zastosowań w optoelektronice molekularnej
.
grant Iuventus Plus IV edycja. nr IP2014 025673 (PB 12.26)
19.03.2015-18.03.2017

dr inż.
Kornelia Lewandowska

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów
na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.03.2016-12.04.2019

14:05-14:15

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku

Dnia: 12.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 08:30 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

8:30-8:35

OTWARCIE

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

8:35-8:45

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii  Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

8:45-9:10

Rola oddziaływań blisko i dalekozasięgowych w formowaniu
i modyfikacji własności materiałów funkcyjnych.

2015-2017

dr hab.
Waldemar Bednarski

9:10-9:45

Wpływ krótko i dalekozasięgowych oddziaływań na własności nanostruktur z uporządkowaniem ferroicznym.
Komunikacja i kryptografia kwantowa w elektronice ciała stałego
.
2014-2016

prof. dr hab.
Jan Martinek

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach
.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.01.2019

9:45-10:20

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2b Rozwój”
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.5)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

10:20-10:30

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej.
grant SONATA 6 nr 2013/11/D/ST3/02694 (PB 8.14)
07.07.2014-06.12.2017

dr inż.
Michał Bielejewski

10:30-11:00

PRZERWA

11:00-11:25

Transport elektryczny oraz zjawiska magnetoelektryczne
w materiałach oraz nanomateriałach ze sprzężonymi parametrami porządku: multiferroikach, przewodnikach szybkich jonów oraz polimerach
.
2015–2016

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

11:25-11:35

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.02.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak

11:35-12:00

Rola wiązań wodorowych i asocjacji jonowej w dynamice molekularnej i przewodnictwie elektrycznym w ciałach stałych 
i ciekłych.
2014-2016

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN

12:00-12:35

Niskotemperaturowe badania zjawisk transportu i przemian fazowych w materiałach węglowych i ferroikach z uwzględnieniem efektów rozmiarowych.
2015-2017

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN

Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He.
Projekt finansowany przez NCBiR, program INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech. Jest to konsorcjum naukowe „IFM PAN – PGNiG SA Oddział w Odolanowie – PWr”.
Lider: Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
01.08.2012-31.06.2016

12:35-13:20

PRZERWA

13:20-13:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:30-13:55

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:55-14:05

Modelowanie komputerowe pian auksetycznych.
grant PRELUDIUM 3 nr 2012/05/N/ST5/01476 (PB 10.11)
12.03.2013-11.03.2017

mgr inż.
Artur Poźniak

14:05-14:40

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN

Stany stacjonarne w przestrzennie ograniczonych układach mikroskopowych: mikroszczeliny akustyczne i stymulowane cząsteczki mikrożelowe w mikrokanałach.
grant OPUS 3 nr 2012/05/B/ST3/03255 (PB 10.10)
07.03.2013-06.03.2016

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego