Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w grudniu 2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.01.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Lokalna i kolektywna dynamika molekularna w układach ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 26.01.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.01.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Uniwersalności przewodnictwa elektrycznego w przewodniku superprotonowym Rb3H(SeO4)2

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 19.01.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Właściwości magnetyczne warstw wielokrotnych V/Fe i Nb/Fe

wygłosi

mgr inż. Agnieszka Marczyńska

Doktorantka


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 11.01.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:20

Procesy elektronowe w materiałach molekularnych – krystaliczne przewodniki organiczne i materiały dla fotowoltaiki.
2015-2017

prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

9:20-9:35

Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi
dla zastosowań w optoelektronice molekularnej.
grant Iuventus Plus IV edycja. nr IP2014 025673(PB 12.26)
19.03.2015-18.03.2017- (podsumowanie projektu)

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

9:35-9:50

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów
na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.03.2016-12.04.2019

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

9:50-10:05

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

10:05-10:25

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

10:25-10:40

Modelowanie komputerowe pian auksetycznych.
grant PRELUDIUM 3 nr 2012/05/N/ST5/01476 (PB 10.11)
12.03.2013-11.12.2017- (podsumowanie projektu)

mgr inż.
Artur Poźniak
(Z10)

10:40-11:00

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

11:00-11:30

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

11:30-13:00

PRZERWA

 

13:00

SPOTKANIE NOWOROCZNE

 


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 10.01.2018 roku (środa)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:15

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

9:15-9:35

Studia korelacji elektronowych, transportu, własności magnetycznych i ferroelektrycznych.
2017-2019

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:35-9:50

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.
grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2020

9:50-10:05

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia z pierwszych zasad.
grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.01.2020

dr inż.
Jakub Kaczkowski
(Z2)

10:05-10:20

Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets.
grant Homing nr Homing/2016-1/
01.01.2017-31.12.2018
Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

dr inż.
Mirosław Werwiński
(Z2)

10:20-10:40

Transport elektronowy, spinowy i cieplny układów nanostrukturalnych.
2015-2017

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski
(Z9)

10:40-10:55

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki
i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne.
grant HARMONIA 5 nr 2013/10/M/ST3/00488 (PB 9.6)
24.04.2014-23.04.2017 - (podsumowanie projektu)

10:55-11:15

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

11:15-13:00

PRZERWA

 

13:00-13:20

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki
(Z3)

13:20-13:35

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).
SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk
(Z3)

13:35-13:50

MagIC  - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics.
program: Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 644348
Lider: Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

prof. dr hab
Janusz Dubowik 
(Z3)

13:50-14:05

Magnoniki, Oddziaływania i Złożoność: multifunkcjonalne aspekty dynamiki fal spinowych – MagIC-H2020-MSCA-RISE-2014.
grant Premia na Horyzoncie nr 357488/PnH/2017 (PB 3.24)
24.02.2017-01.02.2019
Projekty na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych
i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

14:05-14:20

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt Diamentowy Grant nr DI2014 010344 (PB 3.22)
01.09.2015-31.08.2019

mgr inż.
Sebastian Pacanowski
(Z3)

14:20-14:35

MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne.
SONATA-3 nr 2012/05/D/ST3/02855 (PB 7.3)
14.02.2013-13.02.2017- (podsumowanie projektu)

dr
Mikołaj Lewandowski
(Z3)


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 09.01.2018 roku (wtorek)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:15

O T W A R C I E

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

9:15-9:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

9:30-9:50

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

 

9:50-10:05

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - moduł „Rozwój” 2.b
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.5)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

10:05-10:20

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej.
grant SONATA 6 nr 2013/11/D/ST3/02694 (PB 8.14)
07.07.2014-06.12.2017- (podsumowanie projektu)

dr inż.
Michał Bielejewski
(Z8)

10:20-10:40

Przewodnictwo elektryczne i dynamika molekularna w roztworach elektrolitów i solach organiczno-nieorganicznych o budowie molekularno-jonowej.
2017-2019

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

10:40-11:00

Zjawiska kolektywne w nowych multiferroikach oraz kolektywne mechanizmy transportu elektrycznego w przewodnikach szybkich jonów i polimerach.
2017–2019

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:00-11:15

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.02.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak
(Z4)

11:15-11:45

Wybory uzupełniające do Rady Naukowej IFM PAN
(samodzielni pracownicy naukowi)

 

11:45-12:45

PRZERWA

 

12:45-13:05

Dynamika spinowa elektronów przewodnictwa w nisko-symetrycznych układach zawierających zlokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego.
2017-2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

13:05-13:20

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.01.2019

13:20-13:40

Rola oddziaływań blisko i dalekozasięgowych w formowaniu
i modyfikacji własności materiałów funkcyjnych.
2015-2017

dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

13:40-14:00

Niskotemperaturowe badania zjawisk transportu i przemian fazowych w materiałach węglowych i ferroikach z uwzględnieniem efektów rozmiarowych.
2015-2017

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN
(Z14)

 


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.01.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Statyczne i dynamiczne właściwości 1D kwazi-kryształów magnonicznych

wygłosi

mgr inż. Filip Lisiecki

Doktorant


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 04.01.2018 roku (czwartek)
o godzinie 10:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Romana Strzelczyka

pt.:

Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenu

Promotor: dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbigniew Klusek (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki) - recenzja

prof. dr hab. Zbigniew Sojka (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim


Rozprawa doktorska powstała częściowo w ramach projektu „Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr: POKL.04.03.00-00-015/12)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego