Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 12.01.2017:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku

Dnia: 12.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 08:30 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

8:30-8:35

OTWARCIE

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

8:35-8:45

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii  Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

8:45-9:10

Rola oddziaływań blisko i dalekozasięgowych w formowaniu
i modyfikacji własności materiałów funkcyjnych.

2015-2017

dr hab.
Waldemar Bednarski

9:10-9:45

Wpływ krótko i dalekozasięgowych oddziaływań na własności nanostruktur z uporządkowaniem ferroicznym.
Komunikacja i kryptografia kwantowa w elektronice ciała stałego
.
2014-2016

prof. dr hab.
Jan Martinek

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach
.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.01.2019

9:45-10:20

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2b Rozwój”
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.5)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

10:20-10:30

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej.
grant SONATA 6 nr 2013/11/D/ST3/02694 (PB 8.14)
07.07.2014-06.12.2017

dr inż.
Michał Bielejewski

10:30-11:00

PRZERWA

11:00-11:25

Transport elektryczny oraz zjawiska magnetoelektryczne
w materiałach oraz nanomateriałach ze sprzężonymi parametrami porządku: multiferroikach, przewodnikach szybkich jonów oraz polimerach
.
2015–2016

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

11:25-11:35

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.02.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak

11:35-12:00

Rola wiązań wodorowych i asocjacji jonowej w dynamice molekularnej i przewodnictwie elektrycznym w ciałach stałych 
i ciekłych.
2014-2016

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN

12:00-12:35

Niskotemperaturowe badania zjawisk transportu i przemian fazowych w materiałach węglowych i ferroikach z uwzględnieniem efektów rozmiarowych.
2015-2017

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN

Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He.
Projekt finansowany przez NCBiR, program INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech. Jest to konsorcjum naukowe „IFM PAN – PGNiG SA Oddział w Odolanowie – PWr”.
Lider: Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
01.08.2012-31.06.2016

12:35-13:20

PRZERWA

13:20-13:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:30-13:55

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:55-14:05

Modelowanie komputerowe pian auksetycznych.
grant PRELUDIUM 3 nr 2012/05/N/ST5/01476 (PB 10.11)
12.03.2013-11.03.2017

mgr inż.
Artur Poźniak

14:05-14:40

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN

Stany stacjonarne w przestrzennie ograniczonych układach mikroskopowych: mikroszczeliny akustyczne i stymulowane cząsteczki mikrożelowe w mikrokanałach.
grant OPUS 3 nr 2012/05/B/ST3/03255 (PB 10.10)
07.03.2013-06.03.2016

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego