Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 10.01.2018:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 10.01.2018 roku (środa)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:15

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

9:15-9:35

Studia korelacji elektronowych, transportu, własności magnetycznych i ferroelektrycznych.
2017-2019

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:35-9:50

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.
grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2020

9:50-10:05

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia z pierwszych zasad.
grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.01.2020

dr inż.
Jakub Kaczkowski
(Z2)

10:05-10:20

Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets.
grant Homing nr Homing/2016-1/
01.01.2017-31.12.2018
Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

dr inż.
Mirosław Werwiński
(Z2)

10:20-10:40

Transport elektronowy, spinowy i cieplny układów nanostrukturalnych.
2015-2017

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski
(Z9)

10:40-10:55

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki
i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne.
grant HARMONIA 5 nr 2013/10/M/ST3/00488 (PB 9.6)
24.04.2014-23.04.2017 - (podsumowanie projektu)

10:55-11:15

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

11:15-13:00

PRZERWA

 

13:00-13:20

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki
(Z3)

13:20-13:35

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).
SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk
(Z3)

13:35-13:50

MagIC  - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics.
program: Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 644348
Lider: Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

prof. dr hab
Janusz Dubowik 
(Z3)

13:50-14:05

Magnoniki, Oddziaływania i Złożoność: multifunkcjonalne aspekty dynamiki fal spinowych – MagIC-H2020-MSCA-RISE-2014.
grant Premia na Horyzoncie nr 357488/PnH/2017 (PB 3.24)
24.02.2017-01.02.2019
Projekty na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych
i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

14:05-14:20

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt Diamentowy Grant nr DI2014 010344 (PB 3.22)
01.09.2015-31.08.2019

mgr inż.
Sebastian Pacanowski
(Z3)

14:20-14:35

MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne.
SONATA-3 nr 2012/05/D/ST3/02855 (PB 7.3)
14.02.2013-13.02.2017- (podsumowanie projektu)

dr
Mikołaj Lewandowski
(Z3)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego