BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.01.2019:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2018 roku

Dnia: 07.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 08:30 w auli

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

 

8:30-8:35

OTWARCIE

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

8:35-8:45

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

8:45-9:05

Studia korelacji elektronowych, transportu, własności magnetycznych i ferroelektrycznych.
2017-2019

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:05-9:20

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.
grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2020

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:20-9:30

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia z pierwszych zasad.
grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.01.2020

dr inż.
Jakub Kaczkowski
(Z2)

9:30-9:40

Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets.
grant Homing nr Homing/2016-1/
01.01.2017-31.12.2018
Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

dr inż.
Mirosław Werwiński
(Z2)

9:40-10:20

PRZERWA

 

10:20-10:50

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki
(Z3)

10:50-11:00

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).
grant SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk
(Z3)

11:00-11:10

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt Diamentowy Grant nr DI2014 010344 (PB 3.22)
01.09.2015-31.08.2019

mgr inż.
Sebastian Pacanowski
(Z3)

11:10-11:20

Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywarstwowe sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe.
projekt Diamentowy Grant nr DI2016 011946 (PB 3.25) (VI edycja)
07.09.2017-06.09.2021

mgr inż.
Mateusz Wachowiak
(Z3)

11:20-11:35

MagIC  - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics.
Project UNII EUROPEJSKIEJ HORIZON 2020
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovartion Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 64434
Lider: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

prof. dr hab.
Janusz Dubowik 
(Z3)

11:35-12:10

PRZERWA

 

12:10-12:30

Własności elektronowe, magnetyczne i transportowe układów nanoskopowych i kropek kwantowych.
2018-2020

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski
(Z9)

12:30-12:40

Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych.
Grant PRELUDIUM-10 nr 2015/19/N/ST3/01030 (PB 9.7)
26.09.2016-02.07.2018 na terenie UAM
03.07.2018-25.09.2019 na terenie IFM PAN

dr
Krzysztof Wójcik
(Z9)

12:40-13:00

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych,
z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

13:00-13:10

Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie.
grant PRELUDIUM -12 nr 2016/23/N/ST3/03820 (PB 11.18)
03.07.2017-02.07.2020

mgr inż.
Andrzej Musiał
(Z11)

13:10-13:40

PRZERWA

 

13:40-14:00

Dynamika molekularna, stany elektronowe i przejścia fazowe
w organicznych przewodnikach i materiałach dla fotowoltaiki.
2018-2020

prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

14:00-14:15

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.04..2016-12.04.2019

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

14:15-14:25

Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych.
projekt Diamentowy Grant nr 0158/DIA/2017/46(PB 12.28) (VI edycja)
30.08.2017-29.08.2020

mgr inż.
Sylwia Zięba
(Z12)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego