Tematyka i zagadnienia na egzamin
FIZYKA MAGNETYKÓW (część I)
Wykładowca: prof. Bogdan Bułka


Wykład 1
Podstawy elektromagnetyzmu - równania Maxwella i ich znaczenie

 1. Siła Lorentza
 2. Pole elektryczne i pole magnetyczne
 3. Prawa Maxwella
 4. Prawo Coulomba
 5. Prawo Ampera
 6. Prawo Faradaya
 7. Zastosowania klasyczne: prądnica, silnik, głośnik, transformator, wykrywacz metali, itd.
 8. Biomagnetyzm - kilka uwag
 9. Magnetyzm Ziemi


Wykład 2
Magnetyzm elektronu, atomu i molekuł

 1. Elektron i spin
 2. Dipol magnetyczny
 3. Doświadczenie Sterna - Gerlacha
 4. Elementy mechaniki kwantowej atomu
  • liczby kwantowe, moment pędu i moment magnetyczny
  • reguły Hunda, ich natura i zastosowania


Wykład 3
Ogólne własności materii w polu magnetycznym

 1. Indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego, namagnesowanie i podatność magnetyczna
 2. Ważenie wagą Faraday'a i podział materiałów magnetycznych: diamagnetyki i paramagnetyki
 3. Podatność diamagnetyczna
 4. Paramagnetyzm: podatność Langevina, podatność van Vlecka, prawo Curie


Wykład 4
Uporządkowania magnetyczne

 1. Uporządkowania magnetyczne
 2. Molekuła H2 i oddziaływanie wymiany
  • budowa Hamiltonianu i dwu-elektronowych funkcji falowych, znalezienie stanu singletowego i tripletowych, całka wymiany i całka kulombowska
 3. Ferromagnetyki - teoria Weissa, podatność magnetyczna, namagnesowanie, fale spinowe


Wykład 6
Magnesowanie materiałów magnetycznych

 1. Podatność magnetyczna i namagnesowanie antyferromagnetyka, przykłady antyferromanetyków
 2. Ferrimagnetyki - podatność magnetyczna i magnesowanie
 3. Wkłady energetyczne w magnetykach
 4. Pole rozmagnesowania, energia anizotropii
 5. Krzywa namagnesowania - pętla histerezy


Wykład 7
Własności metali (część 1)

 1. Gaz elektronowy, tworzenie pasm elektronowych
 2. Podatność magnetyczna (Pauliego) metali
 3. Teoria Stonera-Wohlfartha magnetyzmu metali, warunek Stonera, struktura pasmowa Fe, Ni, Co


Wykład 8
Własności metali (część 2)
Transport elektronowy

 1. Przewodnictwo metali: tensor przewodnictwa, średnia droga swobodna, teoria Boltzmanna, reguła Matthiessena,różne mechanizmy rozpraszania elektronów - zależność temperaturowa
 2. Przewodnictwo półprzewodników
 3. Transport balistyczny w nanostrukturach
 4. Efekt Halla
 5. Efekt Aharonova-Bohma
 6. Diamagnetyzm Landaua metali