BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w sierpniu 2019:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 31.01.2019 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Wpływ otoczenia warstw ferromagnetycznych na anizotropię magnetyczną oraz oddziaływania wymienne

wygłosi

dr inż. Piotr Kuświk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 31.01.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Badania prostych modeli auksetyków
za pomocą metod analitycznych i symulacji komputerowych

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Projektowanie nowych przewodników protonowych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 25.01.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności optyczne, termiczne oraz transportowe przewodników protonowych soli kwasów dikarboksylowych o różnej wymiarowości sieci wiązań wodorowych

wygłosi

mgr inż. Małgorzata Widelicka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności elektryczne i magnetyczne brownmillerytu Ca2Fe2O5

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.01.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Giant superconducting proximity effect on spintronic anisotropy
in large-spin molecule

wygłosi

dr Krzysztof Wójcik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Początek ery komputerów kwantowych

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2018 roku

Dnia: 08.01.2019 roku (wtorek)
o godzinie 08:30 w auli

8:30-8:40

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

8:40-9:00

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

9:00-9:20

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

9:20-9:35

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych.
grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00564 (PB 6.11)
09.01.2018-08.01.2021

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

9:35-9:40

Wytwarzanie i charakterystyka układów  nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształ.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST3/00473 (PB 6.10)
27.09.2017-26.09.2018

dr inż.
Natalia Bielejewska
(Z6)

9:40-10:20

PRZERWA

 

10:20-10:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

10:30-10:50

Przewodnictwo elektryczne i własności magnetyczne materiałów
o zlokalizowanych i zdelokalizowanych spinach.
2018-2020

dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

10:50-11:10

Zjawiska kolektywne w nowych multiferroikach oraz kolektywne mechanizmy transportu elektrycznego
w przewodnikach szybkich jonów i polimerach.
2017–2019

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:10-11:20

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.10.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak
(Z4)

11:20-11:25

Wpływ mikro- i nanostruktury na własności dielektryczne
i magnetyczne kompozytów celuloza – spinel kobaltowy.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST5/00190 (PB 4.15) 
02.09.2017-01.09.2018

dr hab. inż.
Ewa Markiewicz
(Z4)

11:25-12:00

PRZERWA

 

12:00-12:20

Przewodnictwo elektryczne i dynamika molekularna w roztworach elektrolitów i solach organiczno-nieorganicznych o budowie molekularno-jonowej.
2017-2019

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

12:20-12:25

Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia: polimery supramolekularne – polimery konwencjonalne
w szeregu homologicznym poliglikoli i innych związków.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST3/00492 (PB 5.11)
04.10.2017-03.10.2018

dr
Jolanta Świergiel
(Z5)

12:25-12:30

Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST4/01615 (PB 5.12)
23.12.2017-22.12.2018

dr
Iwona Płowaś-Korus
(Z5)

12:30-12:50

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach
o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

12:50-13:05

Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierajacymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa.
grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/00973 (PB 8.18)
07.02.2018-06.02.2021

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:05-13:15

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2b Rozwój”
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.15)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:15-13:20

Badanie procesów wpływających na zwiększenie biodostępności czynnika aktywnego w modelowym, żelowym produkcie farmaceutycznym.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST4/00150 (PB 8.17)
2.09.2017-01.09.2018

dr hab.
Joanna Kowalczuk
(Z8)

13:20-13:30

Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi.
grant SONATINA 1 nr 2017/24/C/ST5/00156 (PB 8.16)
02.10.2017-01.10.2020

dr inż.
Iga Jankowska
(Z8)

13:30-14:00

PRZERWA 

 

14:00-14:20

Dynamika spinowa elektronów przewodnictwa
w niskosymetrycznych układach zawierających zlokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa
w elektronice ciała stałego.
2017-2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:20-14:35

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.10.2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:35-14:55

Badania nowoczesnych materiałów węglowych i nadprzewodników pod kątem zwiększenia efektywności separacji izotopu 3He z helu.
2018-2020

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN
(Z14)

14:55-15:00

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE

prof. dr hab.
Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2018 roku

Dnia: 07.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 08:30 w auli

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

 

8:30-8:35

OTWARCIE

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

8:35-8:45

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

8:45-9:05

Studia korelacji elektronowych, transportu, własności magnetycznych i ferroelektrycznych.
2017-2019

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:05-9:20

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.
grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2020

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:20-9:30

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia z pierwszych zasad.
grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.01.2020

dr inż.
Jakub Kaczkowski
(Z2)

9:30-9:40

Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets.
grant Homing nr Homing/2016-1/
01.01.2017-31.12.2018
Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

dr inż.
Mirosław Werwiński
(Z2)

9:40-10:20

PRZERWA

 

10:20-10:50

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki
(Z3)

10:50-11:00

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).
grant SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk
(Z3)

11:00-11:10

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt Diamentowy Grant nr DI2014 010344 (PB 3.22)
01.09.2015-31.08.2019

mgr inż.
Sebastian Pacanowski
(Z3)

11:10-11:20

Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywarstwowe sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe.
projekt Diamentowy Grant nr DI2016 011946 (PB 3.25) (VI edycja)
07.09.2017-06.09.2021

mgr inż.
Mateusz Wachowiak
(Z3)

11:20-11:35

MagIC  - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics.
Project UNII EUROPEJSKIEJ HORIZON 2020
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovartion Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 64434
Lider: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

prof. dr hab.
Janusz Dubowik 
(Z3)

11:35-12:10

PRZERWA

 

12:10-12:30

Własności elektronowe, magnetyczne i transportowe układów nanoskopowych i kropek kwantowych.
2018-2020

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski
(Z9)

12:30-12:40

Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych.
Grant PRELUDIUM-10 nr 2015/19/N/ST3/01030 (PB 9.7)
26.09.2016-02.07.2018 na terenie UAM
03.07.2018-25.09.2019 na terenie IFM PAN

dr
Krzysztof Wójcik
(Z9)

12:40-13:00

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych,
z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

13:00-13:10

Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie.
grant PRELUDIUM -12 nr 2016/23/N/ST3/03820 (PB 11.18)
03.07.2017-02.07.2020

mgr inż.
Andrzej Musiał
(Z11)

13:10-13:40

PRZERWA

 

13:40-14:00

Dynamika molekularna, stany elektronowe i przejścia fazowe
w organicznych przewodnikach i materiałach dla fotowoltaiki.
2018-2020

prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

14:00-14:15

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.04..2016-12.04.2019

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

14:15-14:25

Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych.
projekt Diamentowy Grant nr 0158/DIA/2017/46(PB 12.28) (VI edycja)
30.08.2017-29.08.2020

mgr inż.
Sylwia Zięba
(Z12)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego