BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w sierpniu 2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ masy molekularnej polimeru HPMC na własności termiczne oraz strukturę jego hydrożelu

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 22.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania fal spinowych w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

wygłosi

mgr inż. Filip Lisiecki


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 20.02.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Spektroskopia magnetyczna nanomateriałów węglowych

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nowy przewodnik protonowy K0.43(NH4)0.57)3H(SO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stany Diraca w nadprzewodnikach PdBi oraz PdBi2

wygłosi

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 14.02.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Badanie wpływu ciśnienia na strukturę i własności sprężyste kryształu Yukawy z nanokanałami zorientowanymi w kierunku [001] za pomocą symulacji komputerowych

wygłosi

dr inż. Paweł Pigłowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 13.02.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Termodynamiczne aspekty nieporządku strukturalnego i jego wpływ na magnetyzm wybranych stopów na bazie kobaltu

wygłosi

dr inż. Zbigniew Śniadecki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Elektronowy rezonans paramagnetyczny w badaniach polimerów przewodzących

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływanie pomiędzy warstwami ferrimagnetyka i ferromagnetyka

wygłosi

mgr inż. Łukasz Frąckowiak


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 07.02.2019 roku (czwartek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Piotra Busza

pt.:

Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera metodą nierówności Bella i świadka splątania

Promotor: prof. dr hab. Jan Martinek
Promotor pomocniczy: dr inż. Damian Tomaszewski

Recenzenci:

dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) - recenzja

prof. dr hab. Tadeusz Domański (Instytut Fizyki Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin) recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim
 
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania NMR a własności wybranych hybryd
organiczno-nieorganicznych

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 01.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Ferromagnetic skyrmions in ultrathin films

wygłosi

mgr inż. Błażej Anastaziak

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego