Habilitacje

Data obrony: w toku

Temat: Wpływ modyfikatorów organicznych na właściwości spektroskopowe i fotoelektrochemiczne struktur węglowych do zastosowań w optoelektronice organicznej

Data obrony: w toku

Temat: Projektowanie i charakterystyka nowych elektrolitów stałych przewodzących protonowo

Data obrony: w toku

Temat: Termodynamiczne aspekty nieporządku strukturalnego i jego wpływ na magnetyzm wybranych stopów na bazie kobaltu

Data obrony: w toku

Temat: Wpływ otoczenia warstw ferromagnetycznych na anizotropię magnetyczną oraz oddziaływania wymienne

Data obrony: 15.04.2019

Temat: Wpływ procesu samoorganizacji cząsteczkowej na dynamikę molekularną, przewodnictwo elektryczne i własności termiczne odnawialnych żeli jonowych

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Jadżyn, dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz

Data obrony: 26.06.2018

Temat: Dynamika molekularna i oddziaływania na granicy pomiędzy żelatorami polimerowymi i o małej masie molekularnej a rozpuszczalnikami w żelach molekularnych

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

Data obrony: 6.02.2018

Temat: Charakterystyka zdolności sorpcyjnych materiałów węglowych związanych z konwersją oraz przechowywaniem energii

Recenzenci: Dr hab. Andrzej Huczko, prof. dr hab. Zbigniew Łodziana, prof. dr hab. Stefan Krompiewski

Data obrony: 28.03.2017

Temat: Wpływ nieporządku strukturalnego na własności dielektryczne perowskitów tlenkowych i wielofazowych układów polimerowych

Recenzenci: prof. dr hab. R. Przeniosło, prof. dr hab. K. Roleder, prof. dr hab. K. Weron

Data obrony: 25.10.2016

Temat: Wpływ powierzchni granicznych oraz molekuł wody na dynamikę molekularnąi transport ładunku w przewodnikach jonowych z molekułami heterocyklicznymi

Recenzenci: prof. dr hab. R. Hołyst, prof. dr hab. S. Jurga, prof. dr hab. S. Sokołowski

Data obrony: 16.02.2016

Temat: Wpływ modyfikacji składu na właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne wybranych roztworów stałych o strukturze faz Lavesa

Recenzenci: prof. dr hab. A. Maziewski, prof. dr hab. J. Dubowik, Dr hab. T. Toliński

Data obrony: 17.11.2015

Temat: Dynamika procesów molekularnych i kolektywnych w ciekłych kryształach poddanych ograniczeniom geometrycznym

Recenzenci: prof. dr hab. M. Massalska-Arodź, prof. dr hab. G. Derfel, prof. dr hab. J. Jadżyn

Data obrony: 24.03.2015

Temat: Badania mikrofalowych wzbudzeń namagnesowania w wybranych strukturyzowanych i jednorodnych cienkich materiałach magnetycznych

Recenzenci: Dr hab. R. Zdyb, prof. dr hab. M. Bałanda, prof. dr hab. J. Barnaś

Data obrony: 28.10.2014

Temat: Struktura wibracyjna oraz elektronowa, oddziaływania elektron-elektron oraz elektron-fonon w przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne tetratiafulwalenu

Recenzenci: prof. dr hab. B. Mróz, prof. dr hab. M.J. Nowak, prof. PŁ dr hab. E. Staryga

Data obrony: 22.11.2011

Temat: Wpływ domieszkowania na przewodnictwo elektryczne i własności ferroiczne wybranych związków Me3X(SO4)2

Recenzenci: prof. dr hab. J. Garbarczyk, prof. dr hab. J. Sworakowski, prof. dr hab. Z. Wilamowski, prof. dr hab. J. Zioło

Data obrony: 22.02.2011

Temat: Symulacje komputerowe własności sprężystych wybranych układów modelowych i poszukiwanie mechanizmów auksetyczności

Recenzenci: prof. dr hab. A. Burian, prof. dr hab. R. Hołyst, prof. dr hab. K. Parliński, prof. dr hab. P. Pierański