Doktoraty

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 92/2024 z dn. 6.02.2024 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.


przewód w toku

Tytuł rozprawy doktorskiej: Modyfikacja międzywierzchni cienkich warstw Co i jej wpływ na anizotropię magnetyczną oraz oddziaływania Dzyaloshinskiego-Moriyi i exchange-bias

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr hab. Jarosław W. Kłos, prof. UAM, dr hab. Anna Rachwał-Kozioł, prof. AGH

Obrona: 2024-05-08 / Data nadania stopnia:

Tytuł rozprawy doktorskiej: Efekt wiązania chemicznego w układach typu fuleren-chromofor organiczny badany metodami spektroskopowymi

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kempiński, prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz

Obrona: 2023-06-20 / Data nadania stopnia: 2023-06-23

Tytuł rozprawy doktorskiej: Opracowanie nowego modelu strukturalnego ultracienkiej warstwy azotku żelaza na Cu(001) z wykorzystaniem lokalnych pomiarów pracy wyjścia, analizy wzorów dyfrakcyjnych i oddziaływań z tlenem molekularnym

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Czajka, dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. UŁ, prof. dr hab. Jacek A. Majewski

Obrona: 2023-06-15 / Data nadania stopnia: 2023-06-23

Tytuł rozprawy doktorskiej: Termodynamiczne aspekty tworzenia faz magnetycznie twardych o strukturze tetragonalnej w wybranych stopach na bazie żelaza oraz charakteryzacja ich właściwości fizycznych

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. dr hab. Waldemar Kaszuwara, prof. dr hab. Jerzy Wysłocki

Obrona: 2023-06-16 / Data nadania stopnia: 2023-06-23

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ utleniania plazmowego na właściwości magnetyczne warstw Co/Ni

Recenzenci: dr hab. Sławomir Mamica, prof. UAM, prof. dr hab. Tomasz Ślęzak, prof. dr hab. Andrzej Wawro

Obrona: 2023-03-20 / Data nadania stopnia: 2023-04-28

Tytuł rozprawy doktorskiej: Własności optyczne, termiczne i transportowe przewodników protonowych z dynamiczną, helikoidalna siecią wiązań wodorowych utworzoną przez sole imidazoliowe aromatycznych kwasów karboksylowych

Recenzenci: prof. dr hab. M. Gazda; prof. dr hab. J. Kusz, prof. dr hab. M.Szafrański

Obrona: 2023-03-21 / Data nadania stopnia: 2023-04-28

Tytuł rozprawy doktorskiej: Właściwości optyczne oraz elektryczne nowych polimerów i kopolimerów pochodnych polipirolu

Recenzenci: dr hab. G. Jarosz, prof. PG; prof. dr hab. M. Makowska-Janusik; prof. dr hab. J.Waluk

Obrona: 2022-11-29 / Data nadania stopnia: 2022-12-13

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dynamika namagnesowania cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego Y3Fe5O12

Recenzenci: prof. dr hab. M. Kisielewski, prof. dr hab. R. Świrkowicz

Obrona: 2022-10-07 / Data nadania stopnia: 2022-12-13

Tytuł rozprawy doktorskiej: Właściwości magnetyczne warstw wielokrotnych V/Fe i Nb/Fe

Recenzenci: prof. dr hab. Lech T. Baczewski, prof. dr hab. Tomasz Ślęzak

 

 Obrona: 2021-11-08 / Data nadania stopnia: 2021-11-30

Tytuł rozprawy doktorskiej: Synteza, wodorowanie i właściwości cienkich warstw metalicznych na bazie magnezu.

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. dr hab. Czesław Kapusta, prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek

 Data obrony: 2021-11-04 / Data nadania stopnia: 2021-11-30

Tytuł rozprawy doktorskiej: Oddziaływania pomiędzy warstwami ferromagnetyczną i ferrimagnetyczną oraz w obrębie ferrimagnetycznej warstwy poddanej strukturyzacji magnetycznej.

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Krawczyk, prof. dr hab. Andrzej Szewczyk, dr hab. inż. Michał Ślęzak

 

Data obrony: 2020-10-08 / Data nadania stopnia: 2020-10-20

Temat: Magnetyczne diagramy fazowe niecentrosymetrycznych układów CeCo1-xFexGe3 i Ce1-xPrxCoGe3 – wpływ elektronów 3d i 4f

Recenzenci: dr hab. Jerzy Goraus, dr hab. Adam Pikul 

Data obrony: 2020-09-30 / Data nadania stopnia: 2020-10-20

Temat: Dynamika lin i łańcuchów

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Banaszak, prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski

Data obrony: 2020-07-06 / Data nadania stopnia: 2020-07-13 

Temat: Własności optyczne, termiczne oraz transportowe przewodników protonowych soli kwasów dikarboksylowych o różnej wymiarowości sieci wiązań wodorowych

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Baran, prof. dr hab. Grażyna Bator

Data obrony: 2020-01-24 / Data nadania stopnia: 2020-01-28

Temat: Właściwości magnetyczne anizotropowych stopów na bazie Hf2Co11B oraz (FeCo)2B, otrzymywanych z faz metastabilnych strukturalnie

Recenzenci: dr hab. inż. Artur Chrobak, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki