Doktoraty

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 92/2024 z dn. 6.02.2024 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.


Data obrony: 2010-12-16 / Data nadania stopnia: 2011-02-01

Temat: Właściwości elektryczne i magnetyczne układów wielowarstwowych Ni-Fe/Au/Co/Au otrzymywanych metodami rozpylania jonowego i naparowania termicznego.

Recenzenci: dr hab. Tomasz Toliński, prof. dr hab. Tomasz Story

 

Data obrony: 2010-08-24 / Data nadania stopnia: 2010-11-23

Temat: Analiza wpływu silnych korelacji i interferencji na transport elektronowy w nanostrukturach

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Barnaś, prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

 

Data obrony: 2009-10-19 / Data nadania stopnia: 2009-10-27

Temat: Dynamika molekularna żelatora organicznego 1,2-O-(1-etylopropylideno)-α-D-glukofuranozy i właściwości termodynamiczne otrzymanych żeli

Recenzenci: dr hab. Barbara Blicharska, dr hab. Arkadiusz Brańka

Data obrony: 2009-06-15 / Data nadania stopnia: 2009-10-27

Temat: Własności strukturalne, magnetyczne i transportowe amorficznych stopów i międzymetalicznych związków DyMn6-xGe6-xFexAlx (0 ≤ x ≤ 6)

Recenzenci: dr hab. Andrzej Szajek, prof. dr hab. Andrzej Szytuła

 

Data obrony: 2009-06-05 / Data nadania stopnia: 2009-06-16

Temat: Symulacje komputerowe wpływu dyspersji rozmiarów cząsteczek na współczynnik Poissona w układach modelowych

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz, prof. dr hab. Piotr Pierański

Data obrony: 2009-04-07 / Data nadania stopnia: 2009-05-19

Temat: Własności magnetyczne i elektronowe związków międzymetalicznych RNi4Si (R = lantanowiec)

Recenzenci: doc. dr hab. Janusz Dubowik, prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Data obrony: 2009-04-07 / Data nadania stopnia: 2009-05-19

Temat: Ramanowskie procesy elektronowej relaksacji spin-sieć w dielektrycznych ciałach stałych

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Drulis, prof. dr hab. Stefan Waplak

Data obrony: 2008-10-27 / Data nadania stopnia: 2008-10-28

Temat: Dynamika kationu guanidynowego w wybranych kryształach molekularno-jonowych badana metodą NMR

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Wąsicki, prof. dr hab. Olgierd Żogał 

Data obrony: 2008-09-30 / Data nadania stopnia: 2008-10-28

Temat: Drgania normalne i wzbudzenia wewnątrzmolekularne w wybranych przewodnikach organicznych pochodnych TTF

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz, prof. dr hab. Juliusz Sworakowski

Data obrony: 2008-05-27 / Data nadania stopnia: 2008-06-10

Temat: Kinetyka krystalizacji i własności magnetyczne amorficznych i nanokrystalicznych stopów Fe-Ni-Zr-B

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Luciński, prof. dr hab. Janusz Wolny

Data obrony: 2008-02-19 / Data nadania stopnia: 2008-02-26

Temat: Sprzężenie wymienne w układach wielowarstwowych ferromagnetyk / półprzewodnik

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, prof. dr hab. Tomasz Story

Data obrony: 2007-04-17 / Data nadania stopnia: 2007-05-15

Temat: Niskotemperaturowe dielektryczne własności kwantowego paraelektryka KTaO3 domieszkowanego jonami żelaza i litu

Recenzenci: dr hab. Maria Połomska, prof. dr hab. Krystian Roleder

Data obrony: 2006-04-24 / Data nadania stopnia: 2006-05-30

Temat: Liniowy i kwadratowy efekt elektrooptyczny w chiralnych smektykach

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Jadżyn, dr hab. Jerzy Kędzierski

Data obrony: 2006-02-13 / Data nadania stopnia: 2006-02-21

Temat: EPR i elektronowa relaksacja spinowa jonów Cu(II) w kryształach wykazujących efekt Jahna-Tellera

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski, prof. dr hab. Jacek Michalik

Data obrony: 2006-01-09 / Data nadania stopnia: 2006-02-21

Temat: Współistnienie fazy szkła protonowego i ferroelektrycznej w kryształach mieszanych typu K1-x(NH4)xH2PO4

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Czapla, prof. dr hab. Stefan Waplak