Top Menu - EN

Projekty naukowe

Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

1.1. Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
2016-2018
1.2. Rola oddziaływań blisko i dalekozasięgowych w formowaniu i modyfikacji własności materiałów funkcyjnych
dr hab. Waldemar Bednarski
2015-2017
1.3. Niskotemperaturowe badania zjawisk transportu i przemian fazowych w materiałach węglowych i ferroikach z uwzględnieniem efektów rozmiarowych
dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN
2015-2017
1.4. Transport elektryczny oraz zjawiska magnetoelektryczne w materiałach oraz nanomateriałach ze sprężonymi parametrami porządku: multiferroikach, przewodnikach szybkich jonów oraz polimerach
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
2015-2016
1.5. Wpływ krótko i dalekozasięgowych oddziaływań na własności nanostruktur z uporządkowaniem ferroicznym. Komunikacja i kryptografia kwantowa w elektronice ciała stałego
prof. dr hab. Jan Martinek
2014-2016
1.6. Rola wiązań wodorowych i asocjacji jonowej w dynamice molekularnej i przewodnictwie elektrycznym w ciałach stałych
dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN
2014-2016

Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne

2.1. Hybrydowe struktury warstwowe
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
2016-2018
2.2. Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji
dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN
2016-2018
2.3. Nanostruktury metaliczne otrzymywane metodą samoorganizacji
dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN
2016-2017
2.4. Transport elektronowy, spinowy i cieplny układów nanostrukturalnych
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
2015-2017
2.5. Procesy elektronowe w materiałach molekularnych - krystaliczne przewodniki organiczne i materiały dla fotowotaiki
prof. dr hab. Roman Świetlik
2015-2017
2.6. Analiza struktury elektronowej, transporu i dynamiki spinowej w materiałach magnetycznych.
prof. dr hab. Bogdan Bułka
2014-2016

Oddział Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Badania własności mechanicznych i optycznych miękkiej materii i materiałów funkcyjnych

3.1. Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN
2016-2018
3.2. Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
2016-2018
3.3. Statyczne i dynamiczne własności ciekłych kryształów ferroelektrycznych
dr hab. Wojciech Jeżewski, prof. IFM PAN
2013-2015
3.4. Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli materiałów o anomalnych własnościach mechanicznych i strukturalnych
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
2013-2015

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki

1. Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych
2013/08/M/ST3/00960 (HARMONIA 4)
dr hab. Maciej Urbaniak
28.08.2013-27.12.2016
2. Wpływ oddziaływania typu "Exchange bias" na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk)
2015/18/E/ST3/00557 (SONATA BIS 5)
dr inż. Piotr Kuświk
27.04.2016-26.04.2020
3. Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów w nanoukładach
2015/17/B/ST3/02799 (OPUS 9)
prof. dr hab. Jan Martinek
26.01.2016-25.01.2019
4. Dziedzictwo kulturowe - poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego
0037/NPRH/H2b/83/2016 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
25.04.2016-24.04.2019
5. Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki i kolorytroniki spinowej. Studia teoretyczne
2013/10/M/ST3/00488 (HARMONIA 5)
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
24.04.2014-23.04.2017
6. Transport elektronowy, dynamika spinowa i ładunkowa w nanostrukturach
2012/05/B/ST3/03208 (OPUS 3)
prof. dr hab. Bogdan Bułka
22.01.2013-21.01.2016
7. Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi dla zastosowań w optoelektronice molekularnej
IP2014 025673 (IUVENTUS PLUS IV edycja)
dr inż. Kornelia Lewandowska
19.03.2015-18.03.2017
8. Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu
2015/17/ST8/01783 (OPUS 9)
dr inż. Kornelia Lewandowska
13.04.2016-12.04.2019
9. Uniwersalne cechy przewdnictwa elektrycznego przewodników protonowyvch
2014/15/D/ST3/03433 (SONATA 8)
dr inż. Paweł Ławniczak
12.08.2015-11.02.2018
10. Modelowanie komputerowe pian akustycznych
2012/05/N/ST5/01476 (PRELUDIUM 3)
mgr inż. Artur Poźniak
12.03.2013-10.08.2018
11. Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej
2013/11/D/ST3/02694 (SONATA 6)
dr inż. Michał Bielejewski
07.07.2014-06.12.2017
12. Stany stacjonarne w przestrzennie ograniczonych układach mikroskopowych: mikroszczeliny akustyczne i stymulowane cząsteczki mikrożelowe w mikrokanałach
2012/05/B/ST3/03255 (OPUS 3)
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN
07.03.2013-06.03.2016
13. Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrysytalicznych odwracalnie absorbujących wodór.   
DI2014010344 (DIAMENTOWY GRANT IV edycja)
mgr inż. Sebastian Pacanowski
01.09.2015-31.08.2019

Projekty międzynarodowe

1. NANOSPIN    Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujęce transfer spinowego momentu pędu
PSBP-45/2010 NANOSPIN Polsko-Szwajcarski Projekt Badawczy
PSBP-045/2010
prof. dr hab. Janusz Dubowik
01.09.2011-30.09.2016
2. MagIC - Magnonic, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics
64434 (HORIZON 2020 H2020-MSCA-RISE-2014)
prof. dr hab. Janusz Dubowik
01.02.2015-01.02.2019
3. Wpływ nieporządku chemicznego na własności wybranych magnesów trwałych niezawierających pierwiastków ziem rzadkich - Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets
Homing/2016-1/11 Projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (o nzwie HOMING/POWROTY) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
dr inż. Mirosław Werwiński
01.01.2017-31.12.2018

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1. INNOTECH   Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He
168/2012 Program INNOTECH (w ramach ścieżki programowej In-Tech)
dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN
01.08.2012-31.03.2016

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego