Projekty naukowe

Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

1.1. Przewodnictwo elektryczne i własności magnetyczne materiałów o zlokalizowanych i zdelokalizowanych spinach
dr hab. Waldemar Bednarski
2018-2020
1.2. Badania nowoczesnych materiałów węglowych i nadprzewodników pod kątem zwiększenia efektywności separacji izotopu 3He z helu
prof. dr hab. Wojciech Kempiński
2018
1.3. Dynamika spinowa elektronów przewodnictwa w niskosymetrycznych układach zawierających zlokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego
prof. dr hab. Jan Martinek
2017-2019
1.4. Przewodnictwo elektryczne i dynamika molekularna w roztworach elektrolitów i solach organiczno-nieorganicznych o budowie molekularno-jonowej
dr hab. Wojciech Medycki
2017-2019
1.5. Zjawiska kolektywne w nowych multiferroikach oraz kolektywne mechanizmy transportu elektrycznego w przewodnikach szybkich jonów i polimerach
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
2017-2019

Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne

2.1. Własności elektronowe, magnetyczne i transportowe układów nanoskopowych i kropek kwantowych
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
2018-2020
2.2. Dynamika molekularna, stany elektronowe i przejścia fazowe w organicznych przewodnikach i materiałach dla fotowoltaiki
prof. dr hab. Roman Świetlik
2018-2020
2.3. Studia korelacji elektronowych, transportu, własności magnetycznych i ferroelektrycznych
prof. dr hab. Bogdan Bułka
2017-2019
2.4. Hybrydowe struktury warstwowe
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
2016-2018

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki

1. Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych
DI2016 015846 (DIAMENTOWY GRANT VI edycja)
Sylwia Zięba
30.08.2017-29.08.2020
2. Wytworzenie i charakterystyka układów nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształ
DEC-2017/01/X/ST3/00473 (MINIATURA 1)
dr inż. Natalia Bielejewska
27.09.2017-26.09.2018
3. Auksetyczność poprzez nanoinkluzje
2017/27/B/ST3/02955 (OPUS 14)
DEC-2017/27/B/ST3/02955
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
27.06.2018-26.06.2021
4. Wpływ oddziaływania typu "Exchange bias" na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk)
2015/18/E/ST3/00557 (SONATA BIS 5)
dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
27.04.2016-26.04.2020
5. Nierównowagowa Termodynamika Elektronów w Układach Kropek Kwantowych
2016/21/B/ST3/02160 (OPUS 11)
prof. dr hab. Bogdan Bułka
27.01.2017-26.01.2021
6. Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych
2015/19/N/ST3/01030 PRELUDIUM-10
dr Krzysztof Piotr Wójcik
26.09.2016-25.03.2020
7. Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych
2017/27/N/ST3/01604 PRELUDIUM-14
DEC-2017/27/N/ST3/01604
dr inż. Krzysztof Ptaszyński
26.07.2018-225.07.020
8. Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów w nanoukładach
2015/17/B/ST3/02799 (OPUS 9)
prof. dr hab. Jan Martinek
26.01.2016-25.01.2020
9. Dziedzictwo kulturowe - poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego
0037/NPRH/H2b/83/2016 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
25.04.2016-24.04.2019
10. Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych
2018/02/X/ST3/03122
DEC- 2018/02/X/ST3/03122
dr inż. Sławomir Pieprzyk
24.04.2019-23.04.2020
11. Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu - obliczenia z pierwszych zasad
2016/21/D/ST3/03444 (SONATA 11)
dr hab. Jakub Kaczkowski
24.01.2017-23.01.2021
12. Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu
DEC-2017/01/X/ST4/01615 (MINIATURA 1)
dr Iwona Płowaś-Korus
23.12.2017-22.12.2018
13. Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji
2018/28/T/ST3/00154 (ETIUDA 6)
DEC-2018/28/T/ST3/00154
dr inż. Krzysztof Ptaszyński
2018-2019
14. Na przygotowanie wniosku projektowego pt.: "Projekt Twinning w obszarze cieczy organicznych i inteligentnych powierzchni dla rozwoju dziedziny miękkiej materii i materiałów funkcyjnych
410931 (GGPJII-057-2018) "Granty na granty - promocja jakości II"
3977/GGPJII/H2020/2018/0
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
14.09.2018-13.11.2018
15. Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu
2015/17/ST8/01783 (OPUS 9)
dr hab. Kornelia Lewandowska
13.04.2016-12.04.2020
16. Uniwersalne cechy przewdnictwa elektrycznego przewodników protonowyvch
2014/15/D/ST3/03433 (SONATA 8)
dr inż. Paweł Ławniczak
12.08.2015-11.10.2018
17. Na przygotowanie wniosku projektowego pt.: Transport Elektronowy i Spinowy w Nanostrukturach.  
407668 ((GGPJII-047-2018
3950/GGPJII/H2020/2018/0
prof. dr hab. Tomasz Toliński
10.08.2018-09.10.2018
18. Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych
2017/25/B/ST3/00564 (OPUS 13)
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
09.01.2018-08.01.2021
19. Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywarstwowe sprzężenie wymienne  w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe
DI2016 011946 (DIAMENTOWY GRANT VI edycja)
Mateusz Franciszek Wachowiak
07.09.2017-06.09.2021
20. Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierającymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa
2017/25/B/ST8/00973 (OPUS 13)
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
07.02.2018-07.02.2021
21. Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzowany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych
2018/28/C/ST3/00052 (SONATINA 2)
DEC-2018/28/C/ST3/00052
dr Piotr Graczyk
05.11.2018-04.11.2021
22. Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia: polimery supramolekularne - polimery konwencjonalne w szerego homologicznym poliglikoli i innych związków
DEC-2017/01/X/ST3/00492 (MINIATURA 1)
dr Jolanta Świergiel
04.10.2017-03.10.2018
23. Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie
2016/23/N/ST3/03820 (PRELUDIUM 12)
dr inż. Andrzej Musiał
03.07.2017-02.07.2020
24. Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi
2017/24/C/ST5/00156 (SONATINA 1)
DEC-2017/24/C/ST5/00156
dr inż. Iga Jankowska
02.10.2017-01.10.2020
25. Badanie procesów wpływających na zwiększenie biodostępności czynnika aktywnego w modelowym, żelowym produkcie farmaceutycznym
DEC-2017/01/X/ST4/00150 (MINIATURA 1)
dr hab. Joanna Kowalczuk
02.09.2017-01.09.2018
26. Wpływ mikro- i nanostruktury na własności dielektryczne i magnetyczne kompozytów celuloza - spinel kobaltowy
DEC-2017/01/X/ST4/01615 (MINIATURA 1)
02.09.2017-01.09.2018
27. Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrysytalicznych odwracalnie absorbujących wodór
DI2014010344 (DIAMENTOWY GRANT IV edycja)
01.09.2015-31.08.2019
28. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na
elektrodach przewodzących
2018/31/N/ST5/03433
DEC-2018/31/N/ST5/03433
dr Adam Krysztofik
01.08.2019-31.07.2022
29. Sztuczne i stopowe warstwy ferrimagnetyczne do zastosowań spintronicznych
2018/31/N/ST5/01810
DEC-2018/31/N/ST5/01810
01.08.2019-31.07.2022
30. Magnoniki, Oddziaływania i Złożonośc: multifunkcjonalne aspekty dynamiki fal spinowych. MagIC H2020-MSCA-RISE-2014. (Premia na Horyzoncie)
3574888/PnH/2017 (PB3.24)
prof. dr hab. Janusz Dubowik
01.02.2017-01.02.2019
31. Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe
2018/30/E/ST3/00267
DEC-2018/30/E/ST3/00267
dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN

Projekty międzynarodowe

1. MagIC - Magnonic, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics
64434 (HORIZON 2020 H2020-MSCA-RISE-2014)
prof. dr hab. Janusz Dubowik
01.02.2015-01.02.2019
2. Wpływ nieporządku chemicznego na własności wybranych magnesów trwałych niezawierających pierwiastków ziem rzadkich - Influence of chemical disorder on the propertiesof selected rare-earth free permanent magnets
Homing/2016-1/11 Projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (o nazwie HOMING/POWROTY) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN
01.01.2017-30.04.2019

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Oddział Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Badania własności mechanicznych i optycznych miękkiej materii i materiałów funkcyjnych

1.1. Wpływ monomeru na właściwości fizyczne fazy smektycznej C*-alfa
2019/03/X/ST5/01549
dr inż. Magdalena Knapkiewicz
19.12.2019 - 18.12.2020

2.1. Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przejście z fazy neutralnej do fazy jonowej w kompleksie (EDT-TTF-I2)2TCNQF reprezentującym nową klasę przewodników organicznych o mieszanych stosach
2019/03/X/ST3/01653
dr Arkadiusz Frąckowiak
19.12.2019 - 18.12.2020
2.2. Spinowa polaryzacja indukowana zmiennymi polami elektrycznymi i magnetycznymi w antyferromagnetykach ze złamaną symetrią inwersji
2019/03/X/ST3/01616
dr Łukasz Karwacki
19.12.2019 - 18.12.2020

3.1. Wyodrębnianie i stabilizacja jednorodnego obszaru w złożonych układach ciekłokrystalicznych za pomocą kontrolowanego fotowypalania laserowego,
2019/03/X/ST3/01516
dr inż. Dorota Dardas
19.12.2019 - 18.12.2020

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego