Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko naukowe typu post-doc w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3) w programie badawczym OPUS 17 w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłoszonego 8 kwietnia 2021 r.

Instytut Fizyki Molekularnej PAN zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.

Termin składania ofert: 31 maja 2021 roku, godz. 09:00.

 

Zaproszenie zostało unieważnione.

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8).

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 31 maja 2021 r. o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

HORYZONT 2020

dr inż. Dorota Dardas

01.07.2020-30.04.2021

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko naukowe typu post-dok w projekcie badawczym NCN OPUS 17 w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3).

Termin składania dokumentów upływa 14 maja 2021 o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Cienkich Warstw

postępowanie w toku

Temat: Charakterystyka stanu podstawowego wybranych silnie skorelowanych związków 4f -elektronowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów transportu elektronowego i cieplnego

Zakład Kryształów Molekularnych (Z12)

prof. dr hab. Roman Świetlik

2021 – 2023

Zakład Teorii Nanostruktur (Z9)

prof. dr hab. Stanisław Lipiński

2021 – 2023

Zakład Fizyki Niskich Temperatur (Z14)
dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN

2021– 2023

Zakład Radiospektroskopii Ciała Stałego (Z1)
dr hab. Waldemar Bednarski
2021– 2023

2019/35/N/ST5/03324 (PRELUDIUM-18)

mgr inż. Sylwia Zięba

20.07.2020-19.07.2023

2019/35/O/ST5/02980 (PRELUDIUM BIS-1)

dr hab. Mirosław Werwiński

01.10.2020-30.09.2024

Data nadania stopnia: 29.04.2021

Temat: Defekty a niestabilność sieci krystalicznej w antyferroelektrycznym PbZrO3

 

Przetarg nieograniczony z dnia 03 grudnia 2020 roku na wykonanie zadania: zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu - 2 pakiety.

Znak Sprawy: PN/03/2020,
Nazwa postępowania: "Zakup, dostawa ciekłego helu i azotu na potrzeby Instytutu - 2 pakiety",
Termin składania ofert: 11 grudnia 2020 roku, godz. 09:30,
Termin otwarcia ofert: 11 grudnia 2020 roku, godz. 10:00.

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

 • Data publikacji strony internetowej: 1998-01-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Redaktorzy stron starają się ograniczyć do minimum korzystanie z plików (np. PDF) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty w postaci plików PDF, które są skanami (obrazami) lub zostały przygotowane bez odpowiedniej struktury. Dokładamy starań, aby wymieniać takie dokumenty na dostępne, na podstawie istniejących materiałów źródłowych. Do odczytu takich dokumentów PDF można użyć narzędzia OCR.

Zauważone problemy

Mimo wkładanych wysiłków w możliwie najlepsze spełnienie wszystkich wymagań na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się usterki i ograniczenia. W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale zdarza się,że nie wszystkie przypadki są od razu zauważone i skorygowane;
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie tego typu sytuacje (problem dotyczy strony BIP);
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe;
 • brak informacji o rozmiarze oraz typie pliku do pobrania na stronach innych niż strony BIP.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-18.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Konieczny.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 8695 266

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 • Adres: Mariana Smoluchowskiego 17
  60-179 Poznań
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 8695 100

Po wyczerpaniu ww. możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

 • Budynek instytutu zlokalizowany jest na ogrodzonym terenie. Brama wjazdowa oraz wejście dla pieszych dostępne są od ulicy M. Smoluchowskiego i podlegają całodobowemu monitorowaniu oraz obsłudze przez personel portierni. Przy wejściu dla pieszych zamontowany jest domofon.
 • Na terenie instytutu znajdują się dwa parkingi samochodowe – od strony wjazdu oraz na tyłach budynku. Parkingi posiadają oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada dwa wejścia: wejście główne od strony wjazdu na teren instytutu (drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 2 x 90 cm) oraz wejście boczne od strony parkingu usytuowanego na tyłach budynku (drzwi skrzydłowe 80 cm z możliwością otwarcia dostawki o szerokości ok. 15 cm).

Przy wejściu głównym istnieje możliwość bezpośredniej komunikacji z personelem portierni, natomiast przy wejściu bocznym zamontowany jest domofon.

W sąsiedztwie wejścia bocznego zlokalizowana jest winda (wymiary ok. 135 cm i 160 cm) z zewnętrznymi drzwiami skrzydłowymi (80 cm z możliwością otwarcia dostawki
o szerokości ok. 15 cm) oraz automatycznymi drzwiami rozsuwanymi (szerokość 90 cm). Dostęp do winy na parterze możliwy jest jedynie z zewnątrz budynku, tj. z poziomu rampy załadunkowej.

Wejścia do budynku posiadają podjazdy umożliwiające pokonanie różnicy poziomów (ok. 30 cm od frontu i ok. 65 cm z tyłu budynku – rampa). Podjazd przy wejściu głównym wyposażony jest w poręcze, natomiast pochylnia przy wejściu bocznym nie posiada balustrady i uchwytów.

W razie potrzeby personel portierni udziela pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo w dostępie do budynku (tel. 61 8695 100).

 • Bryłę budynku tworzą trzy segmenty połączone główną klatką schodową (szerokość schodów ok. 150 cm). W segmencie A (trzypiętrowym) na pierwszym piętrze znajduje się m.in. sekretariat i gabinet dyrektora, biblioteka oraz pomieszczenia administracji (Dział Finansowo-Księgowy, Dział Kadr, Dział Administracyjno-Gospodarczy). W segmen­cie B (dwupiętro­wym) na piętrze drugim usytuowany jest Dział Naukowo-Organizacyjny oraz Pracownia Informatyki. W segmencie C (jednopiętrowym) na pierwszym piętrze znajduje się aula wykładowo-seminaryjna instytutu (drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 2 x 70 cm).

Komunikacja pomiędzy segmentami odbywa się za pomocą głównej klatki schodowej oraz windy. Przemieszczanie się wewnątrz poszczególnych segmentów zapewniają ciągi komunikacyjne – korytarze (szerokość ok. 200 cm) połączone są bocznymi klatkami schodowymi. Na parterze boczne klatki schodowe prowadzą do wyjść ewakuacyjnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w segmencie C.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnych. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości skorzystania z tej funkcji. Na terenie instytutu można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Poglądowy plan sytuacyjny terenu i budynku instytutu przedstawiony jest na poniższym rysunku.

Plan sytuacyjny terenu i budynku wraz z informacjami o dostępności architektonicznej

Oznaczenia:

 1. wjazd i wejście na teren instytutu od ulicy M. Smoluchowskiego
 2. wejście główne do budynku
 3. wejście boczne do budynku
 4. rampa załadunkowa

Podkategorie

Uchwała nr 114/2020 określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (korekta) z dnia 2 grudnia 2020 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREDoktoraty

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 73/2019 z dnia 29 października 2019 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREPrzewody habilitacyjne

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne.

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dane kontaktowe w sprawach zamówień:

Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Mariana Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

tel.: 61 86 95 291
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne