BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem danych osobowych jest Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akadami Nauk, ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań;
  • wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się drogą mailową: iod@ifmpan.poznan.pl albo pisemnie pod adresem: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akadami Nauk, ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań;
  • dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w celu wykonania umów lub za zgodą osób, których dane dotyczą;
  • osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych;
  • istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • dane osobowe będą przetwarzane, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
  • administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
  • dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego