BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Rekrutacja na Międzynarodowe Studium Doktoranckie na rok 2018/2019

Instytut Fizyki Molekularnej prowadzi 4-letni program studiów doktoranckich w dziedzinie nauk fizycznych, w specjalnościach: fizyki materiałów dielektrycznych, fizyki materiałów magnetycznych, fizyki miękkiej materii oraz fizyki molekularnej. Doktoranci prowadzą w czasie trwania studiów badania doświadczalne lub teoretyczne, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Uczestniczą również w programie studiów zapewniającym zdobycie wykształcenia odpowiedniego dla doktora nauk fizycznych.

Zobacz ulotkę informacyjną o Międzynarodowym Studium Doktoranckim.
Warunki i tryb rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie 2018-2019.

Termin składania dokumentów upływa 17 września 2018 roku o godzinie 15:00.

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
ogłasza rekrutację na Międzynarodowe Studium Doktoranckie
na rok akademicki 2018/2019

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka lub kierunkach pokrewnych i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy cudzoziemców) lub posiadają status beneficjenta programu "Diamentowy Grant".

Większość doktorantów otrzymuje stypendium doktoranckie.

Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej oraz zagadnienia związane z pracą dyplomową.

Przykłady zagadnień z fizyki stawianych dotychczas na egzaminach wstępnych na Studium Doktoranckie IFM PAN.
Zobacz ulotkę informacyjną o Międzynarodowym Studium Doktoranckim.
Warunki i tryb rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie 2018-2019.

Termin składania dokumentów upływa 17 września 2018 roku o godzinie 15:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w poniedziałek 24 września 2018 roku o godzinie 09:00
w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN, ul. M. Smoluchowskiego 17
.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 26 września 2018 roku.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2018 roku.

Kandydat na studia doktoranckie powinien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora Instytutu IFM PAN o przyjęcie na studia doktoranckie
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra wraz z kartą przebiegu studiów lub zaświadczenie wystawione przez uczelnię o zdanym egzaminie magisterskim; w przypadku beneficjenta diamentowego grantu wymagane jest złożenie kopii decyzji przyznającej grant
 • życiorys
 • ankietę dla kandydatów na Studium (pdf)
 • opinię opiekuna pracy magisterskiej lub opinię z dotychczasowego miejsca pracy
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (pdf - nowa wersja)
 • indeks lub jego kserokopię (w przypadku braku karty przebiegu studiów)
 • kserokopię paszportu (tylko studenci zagraniczni)
 • pracę magisterską (zostanie zwrócona po egzaminie)
 • pisemną zgodę osoby gotowej podjąć się opieki naukowej nad kandydatem (pdf)
 • klauzula informacyjna (pdf)

Więcej informacji, w tym proponowana tematyka prac doktorskich,  na stronie: http://ifmpan.poznan.pl/pl/studium-doktoranckie.html oraz w Dziale Naukowo-Organizacyjnym mieszczącym się w IFM PAN, pokój 261, tel. 61 8695-277, e-mail: elzbieta.seredynska@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego