BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2024 roku:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 15.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ftalocyjaniny i porfiryny - perspektywy aplikacyjne

wygłosi

dr hab. inż. Kornelia Lewandowska


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 12.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Proces przemagnesowania ferrimagnetycznych heterostruktur warstwowych stopów RE-TM

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 08.04.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Metodologia badań EPR przewodzących materiałów węglowych

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow, prof. IFM PAN


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 05.04.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Atomistic simulations and magnetic properties of Co/Tb-Co bilayers

wygłosi

mgr Daniel Kiphart


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 04.04.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Światło... i ciekłe kryształy

wygłosi

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 25.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Supramolekularne elektrolity żelowe: mikrostruktura, dynamika translacyjna i przewodnictwo

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski, prof IFM PAN


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 21.03.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe materiałów porowatych zawierających imidazol lub 1,2,4 – triazol

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM

Zakładów  Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 18.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Korelacje spinowe w podwójnej kropce kwantowej w rozdzielaczu par Coopera

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 15.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Phononic Fano resonances in pumped silicon membranes

wygłosi

dr Piotr Graczyk


SEMINARIUM

Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Dnia: 11.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Hybrydowe nanokompozyty na bazie nanocząstek złota jako obiecujące materiały fotoaktywne do skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej

wygłosi

dr inż. Paulina Błaszkiewicz

Centrum NanoBiomedycznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój metod i możliwości wytwarzania nanomateriałów implikuje postęp w zakresie udoskonalania i stosowania nowych procedur medycznych. Na wielu płaszczyznach prowadzone są badania interdyscyplinarne mające na celu znalezienie skutecznych metod diagnostycznych i/lub terapeutycznych wykorzystujących m.in. nanocząstki metaliczne. Określenie właściwości fotofizycznych nanocząstek oraz zbadanie ich oddziaływań z materiałem biologicznym dostarcza istotnych informacji, pozwalających stworzyć coraz lepsze systemy dostarczania leków lub szczepionek oraz zidentyfikować wystąpienie potencjalnych skutków ubocznych. Głównym celem jest połączenie oraz udoskonalenie fotodynamicznych i fototermicznych funkcji terapeutycznych poprzez przygotowanie i zbadanie nanocząstek złota pokrytych ditlenkiem tytanu i polidopaminą z chemicznie przyłączonym barwnikiem organicznym – pochodną chlorofilową oraz białkowym biokoniugatem EGF. Szczegółowe cele badawcze obejmują syntezę i optymalizację nanocząstek złota o różnych kształtach wykazujących rezonans plazmonowy w obszarze okna terapeutycznego, funkcjonalizację otrzymanych nanocząstek złota ditlenkiem tytanu oraz polidopaminą, chemiczną funkcjonalizację otrzymanego układu z pochodnymi chlorofili oraz testy biologiczne z wykorzystaniem hodowli komórkowych. Badania pozwolą zrozumieć, czy kształt nanocząstek złota w układach hybrydowych z barwnikiem powoduje różnice (i jakiego rodzaju) w wydajności generowania tlenu singletowego oraz czy wzmacnia efekt fototermiczny w zdrowych i nowotworowych komórkach. Osiągnięcia uzyskane w projekcie pozwolą na wyselekcjonowanie najlepszego układu na bazie nanocząstek złota (o określonym kształcie i funkcjonalizacji), który ma znaczny potencjał w zastosowaniach fotomedycznych przede wszystkim w terapii fototermicznej, ale mogą również mieć zastosowanie w podwójnej, skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej lub terapii fototermicznej/farmakoterapii. Dowiemy się, w jaki sposób można efektywniej generować tlen singletowy oraz wzmocnić efekt fototermiczny badanych układów nanokompozytowych na bazie nanocząstek złota o różnych kształtach z barwnikami chlorofilowymi.

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 08.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Large Magnetoresistance and nontrivial Berry Phase in CaMnSb2 crystals

wygłosi

mgr Qurat Ul Ain


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN1, ZN 6

Dnia: 07.03.2024 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wzrost twardości w kubicznych kryształach twardych kul zawierających inkluzje twardych cząstek

wygłosi

dr Jakub Narojczyk


SEMINARIUM


Dnia: 04.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Nanomanometria czasów życia

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 01.03.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Topological semimetals and insulators – basics and example of EuIn2As2

wygłosi

prof. dr hab. Tomasz Toliński


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z działalności naukowej prowadzonej w 2023 roku

Dnia: 07.02.2024 roku (środa)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik

9:00-9:05

O T W A R C I E  I  W P R O W A D Z E N I E

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych

9:05-9:15

Studium Doktoranckie i Szkoła Doktorska

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

Zakład Fizyki Układów Molekularnych i Badań Radiospektroskopowych (ZN 8)

9:15-9:30

Dynamika molekularna i właściwości fizyczne nowych materiałów do zastosowań technologicznych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

9:30-9:40

Jonowe układy supramolekularne jako elektrolity stałe: od projektu do zastosowań w materiałach litowo-jonowych

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 8.21): 2021/43/O/ST5/01911 (2022-2027)

dr hab.
Michał Bielejewski,
prof. IFM PAN

Zakład Kryształów Molekularnych (ZN 7)

9:40-9:55

Struktura elektronowa i oscylacyjna molekularnych materiałów funkcjonalnych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

dr hab.
Andrzej Łapiński,
prof. IFM PAN

9:55-10:05

Chiralność i przewodnictwo elektryczne w nowych materiałach wielofunkcyjnych do zastosowań w elektronice

Projekt NAWA-POLONIUM (PB 12.31): BPN/BFR/2021/1/00001/U/00001
(2022-2023)

dr hab.
Iwona Olejniczak

10:05-10:15

Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych

Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 12.30): 2019/35/N/ST5/03324 (2020-2024)

dr inż.
Sylwia Zięba

Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów i Układów Dielektrycznych (ZN 6)

10:15-10:30

Własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych, cieczy i dielektrycznych układów molekularnych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Arkadiusz Brańka

Zakład Fizyki Magnetyków (ZN 5)

10:30-10:45

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magneto­kaloryczny i siła termoelektryczna w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topologicznych
Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Tomasz Toliński

10:45-10:55

Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych

Projekt badawczy OPUS (PB 11.22): 2021/41/B/ST3/01141 (2022-2025)

Zakład Fizyki Niskich Temperatur, Materiałów i Technologii Kwantowych (ZN 4)

10:55-11:10

Dynamika spinowa w nanomateriałach węglowych, komunikacja i kryptologia kwantowa oraz innowacyjne ferroiki w elektronice ciała stałego

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Wojciech Kempiński

11:10-12:00

P R Z E R W A

 

Zakład Cienkich Warstw i Nanostruktur (ZN 3)

12:00-12:15

Funkcjonalne układy warstwowe i nanostruktury

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

dr hab.
Piotr Kuświk,
prof. IFM PAN

12:15-12:25

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływa­nia Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spin­tronicznych i magnonicznych

Projekt badawczy OPUS (PB 3.30): 2019/33/B/ST5/02013 (2020-2025)

12:25-12:35

Sztuczne domeny magnetyczne bez ścian domenowych w struktu­ryzowanych magnetycznie ferrimagnetycznych warstwach ziemia rzadka-metal przejściowy (TWIST)

Projekt badawczy OPUS (PB 3.31): 2020/39/B/ST5/01915 (2021-2025)

12:35-12:45

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzo­wany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych

Projekt badawczy SONATINA (PB 3.26): 2018/28/C/ST3/00052 (2018-2023)

dr Piotr Graczyk

12:45-12:55

Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących

Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 3.27): 2018/31/N/ST5/03433 (2019-2024)

dr Adam Krysztofik

Zakład Teorii Nanostruktur i Materiałów Kwantowych (ZN 2)

12:55-13:10

Obliczenia struktury elektronowej i właściwości termodynamicznych materiałów kwantowych oraz analiza wpływu silnych korelacji ładunkowych, spinowych, orbitalnych i sieciowych na ich własności transportowe

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Stanisław Lipiński

13:10-13:20

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice
oraz jako magnesy trwałe

Projekt badawczy SONATA BIS (PB 2.23): 2018/30/E/ST3/00267 (2019-2024)

dr hab.
Mirosław Werwiński,
prof. IFM PAN

13:20-13:30

Projektowanie przyszłych magnesów trwałych

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 2.24): 2019/35/O/ST5/02980 (2020-2024)

13:30-13:40

Poszukiwanie magnesów trwałych niezawierających ciężkich pierwiastków ziem rzadkich z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Projekt badawczy OPUS (PB 2.26): 2021/41/B/ST5/02894 (2022-2027)

Zakład Auksetyków, Materiałów Funkcjonalnych i Symulacji Komputerowych (ZN 1)

13:40-13:55

Badania eksperymentalne i symulacyjne właściwości magnetycznych, transportowych i mechanicznych oraz struktury wybranych materiałów funkcyjnych i metamateriałów mechanicznych

Osiągnięcie naukowe w ramach zadania statutowego (2023-2025)

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

13:55-14:05

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje

Projekt badawczy OPUS (PB 10.12): 2017/27/B/ST3/02955 (2018-2023)

14:05-14:15

Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekular­nymi – porównanie auksetyczności

Działanie naukowe MINIATURA (PB 10.13): 2021/05/X/ST3/01200 (2021-2023)

dr inż.
Jakub Narojczyk

14:15-14:30

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Dyrekcja


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 02.02.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Kondo physics and magnetism with high-order Van Hove singularities

wygłosi

dr Krzysztof P. Wójcik


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 26.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Preparatyka i właściwości dwuwymiarowych powierzchniowych stopów metali ziem rzadkich na Pt(111)

wygłosi

mgr inż. Marta Przychodnia

Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 22.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie on-line

referat pt.:

Wzmacnianie światła w domieszkowanych układach o właściwościach ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr Ewa Chrzumnicka

Zakład Mikro- i Nanostruktur Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 19.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ultraszybkie foto-magnetyczne przełączanie kierunku magnetyzacji
w ferrimagnetycznych granatach

wygłosi

mgr inż. Tomasz Zalewski

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 15.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie on-line

referat pt.:

Właściwości fizykochemiczne polipirolu sfunkcjonalizowanego grupami elektronoakceptorowymi

wygłosi

dr inż. Adam Mizera


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 12.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Magnetyczne właściwości monoborków żelaza i manganu domieszkowanych metalami przejściowymi z grupy 3d, 4d i 5d - obliczenia z pierwszych zasad

wygłosi

mgr Justyn Snarski-Adamski


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 08.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ iminy na właściwości dielektryczne P3HT:PCBM

wygłosi

dr Jolanta Świergiel

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego