BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w marcu 2023:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 31.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Strukturalne przejście fazowe w ultracienkich warstwach żelaza

wygłosi

dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 30.03.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Kompozytowe układy ciekłokrystaliczne stabilizowane polimerem

wygłosi

dr Natalia Bielejewska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Niskotemperaturowa faza ferrielektryczna w PbZrO3

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 24.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 wauli Instytutu

referat pt.:

Metamateriały i antyrezonans ferromagnetyczny

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 21.03.2023 roku (wtorek)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Adama Mizery

pt.:

Właściwości optyczne oraz elektryczne nowych polimerów i kopolimerów pochodnych polipirolu

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN

Recenzenci:

dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
prof. dr hab. Jacek Waluk - Instytut Chemii Fizycznej PAN

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 20.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Sylwii Zięby

pt.:

Własności optyczne, termiczne i transportowe przewodników protonowych z dynamiczną, helikoidalną siecią wiązań wodorowych utworzoną przez sole imidazoliowe aromatycznych kwasów karboksylowych

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Maria Gazda - Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Joachim Kusz - Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Marek Szafrański - Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 17.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ tetrameryzacji stosów TCNQ na widma wibracyjne soli
(N-Xy-Qn)(TCNQ)2"

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz


SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dnia: 13.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:30 w auli IFM PAN

referat pt.:

Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych (EMFL)

wygłosi

prof. dr. hab. Adam Babiński

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Dynamika cieczy jonowej i przewodnictwo elektryczne w jonożelach nano oraz mikrocelulozy

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2022 roku

Dnia: 07.03.2023 roku (wtorek)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik/
Koordynator

9:00-9:10

Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
T. Toliński

9:10-9:30

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokalo­ryczny i siła termoelektryczna, w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topolo­gicz­nych
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
T. Toliński
(Z11)

9:30-9:40

Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych
Projekt badawczy OPUS (PB 11.22): 2021/41/B/ST3/01141 (2022-2025)

prof. dr hab.
T. Toliński

9:40-9:50

Synteza cienkich warstw faz Lavesa RCo2 (R – ziemia rzadka) dla zastosowań magnetokalorycznych
Działanie naukowe MINIATURA (PB 11.21): 2021/05/X/ST5/00763 (2021-2022)

dr inż.
P. Skokowski

9:50-10:00

Termoelektryczne nanokompozyty na bazie stopów Heuslera wytworzone z amorficznych prekursorów
Działanie naukowe MINIATURA (PB 11.20): 2021/05/X/ST5/00042 (2021-2022)

dr inż.
K. Synoradzki

10:00-10:20

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
A. Szajek,
prof. IFM PAN
(Z2)

10:20-10:30

Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych
Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 2.21): 2017/27/N/ST3/01604 (2018-2022)

dr inż.
K. Ptaszyński

10:30-10:40

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe
Projekt badawczy SONATA BIS (PB 2.23): 2018/30/E/ST3/00267 (2019-2023)

dr hab.
M. Werwiński,
prof. IFM PAN

10:40-10:50

Projektowanie przyszłych magnesów trwałych
Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 2.24): 2019/35/O/ST5/02980 (2020-2024)

dr hab.
M.Werwiński,
prof. IFM PAN

10:50-11:00

Fizyka Warta Poznania
Popularyzacja nauki (PB 2.25): SONP/SP/512667/2021 (2022)
Finansowanie MEiN w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

dr hab.
M.
Pugaczowa-Michalska

11:00-11:20

Opis transportu ładunku, spinu i ciepła w układach nanoskopo­wych oraz charakterystyka ich własności elektronowych i magne­tycznych
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
S. Lipiński
(Z9)

11:20-12:20


P R Z E R W A
 

 

12:20-12:40

Funkcjonalne układy warstwowe i nanostruktury
Zadanie statutowe (2022-2024)

 

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN
(Z3)

12:40-12:50

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływa­nia Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spin­tronicznych i magnonicznych
Projekt badawczy OPUS (PB 3.30): 2019/33/B/ST5/02013 (2020-2024)

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN

12:50-13:00

Sztuczne domeny magnetyczne bez ścian domenowych w struktu­ryzowanych magnetycznie ferrimagnetycznych warstwach ziemia rzadka-metal przejściowy (TWIST)
Projekt badawczy OPUS (PB 3.31): 2020/39/B/ST5/01915 (2021-2025)

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN

13:00-13:10

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzo­wany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych
Projekt badawczy SONATINA (PB 3.26): 2018/28/C/ST3/00052 (2018-2023)

dr
P. Graczyk

13:10-13:20

Wpływ uporządkowania antyferromagnetycznego na oddziały­wanie Dzyaloshinskii-Moriya
Działanie naukowe MINIATURA (PB 3.32): 2021/05/X/ST5/01836 (2021-2022)

dr inż.
H. Głowiński

13:20-13:30

Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywar­stwo­we sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe
Diamentowy Grant MNiSW (PB 3.25): DI2016 011946 (2017-2022)

mgr inż.
M. Wachowiak

13:30-13:50

Stany elektronowe, przewodnictwo protonowe i dynamika molekularna w materiałach organicznych dla elektroniki molekularnej, ogniw paliwowych i fotowoltaiki
Zadanie statutowe (2021-2023)

dr hab.
A. Łapiński,
prof. IFM PAN
(Z12)

13:50-14:00

Chiralność i przewodnictwo elektryczne w nowych materiałach wielofunkcyjnych do zastosowań w elektronice
Projekt NAWA-POLONIUM (PB 12.31): BPN/BFR/2021/1/00001/U/00001
(2022-2023)

dr hab.
I. Olejniczak

 

14:00-14:10

Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych
Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 12.30): 2019/35/N/ST5/03324 (2020-2023)

mgr inż.
S. Zięba

14:10-14:20

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Dyrektor


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2022 roku

Dnia: 06.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik/
Koordynator

9:00-9:10

O T W A R C I E  I  W P R O W A D Z E N I E

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych

9:10-9:20

Studium Doktoranckie i Szkoła Doktorska

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc

9:20-9:30

Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc

9:30-9:50

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc
(Z8)

9:50-10:00

Jonowe układy supramolekularne jako elektrolity stałe: od projektu do zastosowań w materiałach litowo-jonowych
Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 8.21): 2021/43/O/ST5/01911 (2022-2027)

dr hab.
M. Bielejewski,
prof. IFM PAN

10:00-10:10

Fizyka w ruchu – ogólnopolski konkurs konstrukcyjny
Popularyzacja nauki (PB 8.20): SONP/SP/513407/2021 (2021-2023)
Finansowanie MEiN w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

dr inż.
Ł. Lindner

10:10-10:30

Własności magnetyczne i transportowe w układach molekularnych i przewodnikach jonowych
Zadanie statutowe (2021-2023)

dr hab.
W. Bednarski
(Z1)

10:30-10:40

The European Integrated Center for the Development
of New Metallic Alloys and Compounds (ECMetAC) 
Europejska sieć badawcza z udziałem IFM PAN (od 2017)

dr
M. Wencka

10:40-11:00

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewod­niki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energe­tyki przyszłości
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
B. Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:00-11:20

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
W. Medycki
(Z5)

11:20-12:20


P R Z E R W A
 

 

12:20-12:40

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego
Zadanie statutowe (2020-2022)

prof. dr hab.
J. Martinek
(Z13)

12:40-13:00

Modyfikowane nanomateriały węglowe i ferroiki w elektronice molekularnej i energetyce
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
W. Kempiński
(Z14)

13:00-13:10

XXXVIII Warsztaty Naukowe Lato z Helem – „Fizyka łączy pokolenia”
Popularyzacja nauki (od 1985)

prof. dr hab.
Z. Trybuła

13:10-13:20

Oddział Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
K. Wojciechowski

13:20-13:40

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
K. Wojciechowski
(Z10)

13:40-13:50

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje
Projekt badawczy OPUS (PB 10.12): 2017/27/B/ST3/02955 (2018-2023)

prof. dr hab.
K. Wojciechowski

13:50-14:00

Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekular­nymi – porównanie auksetyczności
Działanie naukowe MINIATURA (PB 10.13): 2021/05/X/ST3/01200 (2021-2023)

dr inż.
J. Narojczyk

14:00-14:20

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicz­nych
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
A. Brańka
(Z6)

14:20-14:30

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnychProjekt badawczy OPUS (PB 6.11): 2017/25/B/ST3/00564 (2018-2022)

prof. dr hab.
A. Brańka

14:30-14:40

European Researchers' Night
Popularyzacja nauki: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, Type of Action: HORIZON-CSA (2022-2024);
Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej;
IFM PAN w partnerstwie z PP, IChB PAN, PCSS, UAM, UP, UE, AWF, IGCz PAN

dr inż.
D. Dardas


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 03.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Funkcjonał SCAN - wybrane zastosowania

wygłosi

dr hab. Jakub Kaczkowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego