BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 06.03.2023:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2022 roku

Dnia: 06.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik/
Koordynator

9:00-9:10

O T W A R C I E  I  W P R O W A D Z E N I E

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych

9:10-9:20

Studium Doktoranckie i Szkoła Doktorska

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc

9:20-9:30

Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc

9:30-9:50

Właściwości fizykochemiczne i dynamika molekularna w układach miękkiej materii, nanokompozytach i biomateriałach
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
J. Tritt-Goc
(Z8)

9:50-10:00

Jonowe układy supramolekularne jako elektrolity stałe: od projektu do zastosowań w materiałach litowo-jonowych
Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 8.21): 2021/43/O/ST5/01911 (2022-2027)

dr hab.
M. Bielejewski,
prof. IFM PAN

10:00-10:10

Fizyka w ruchu – ogólnopolski konkurs konstrukcyjny
Popularyzacja nauki (PB 8.20): SONP/SP/513407/2021 (2021-2023)
Finansowanie MEiN w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

dr inż.
Ł. Lindner

10:10-10:30

Własności magnetyczne i transportowe w układach molekularnych i przewodnikach jonowych
Zadanie statutowe (2021-2023)

dr hab.
W. Bednarski
(Z1)

10:30-10:40

The European Integrated Center for the Development
of New Metallic Alloys and Compounds (ECMetAC) 
Europejska sieć badawcza z udziałem IFM PAN (od 2017)

dr
M. Wencka

10:40-11:00

Przewodzące jonowo ferroiki i multiferroiki oraz nowe przewod­niki protonowe jako potencjalne materiały dla elektroniki i energe­tyki przyszłości
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
B. Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:00-11:20

Struktura, przemiany fazowe, dynamika molekularna oraz przewodnictwo elektryczne w układach molekularnych i jonowych
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
W. Medycki
(Z5)

11:20-12:20


P R Z E R W A
 

 

12:20-12:40

Elektronowa dynamika spinowa w niskowymiarowych układach zawierających zlokalizowane i zdelokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego
Zadanie statutowe (2020-2022)

prof. dr hab.
J. Martinek
(Z13)

12:40-13:00

Modyfikowane nanomateriały węglowe i ferroiki w elektronice molekularnej i energetyce
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
W. Kempiński
(Z14)

13:00-13:10

XXXVIII Warsztaty Naukowe Lato z Helem – „Fizyka łączy pokolenia”
Popularyzacja nauki (od 1985)

prof. dr hab.
Z. Trybuła

13:10-13:20

Oddział Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
K. Wojciechowski

13:20-13:40

Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
K. Wojciechowski
(Z10)

13:40-13:50

Auksetyczność poprzez nanoinkluzje
Projekt badawczy OPUS (PB 10.12): 2017/27/B/ST3/02955 (2018-2023)

prof. dr hab.
K. Wojciechowski

13:50-14:00

Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekular­nymi – porównanie auksetyczności
Działanie naukowe MINIATURA (PB 10.13): 2021/05/X/ST3/01200 (2021-2023)

dr inż.
J. Narojczyk

14:00-14:20

Samoorganizacja i własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicz­nych
Zadanie statutowe (2019-2022)

prof. dr hab.
A. Brańka
(Z6)

14:20-14:30

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnychProjekt badawczy OPUS (PB 6.11): 2017/25/B/ST3/00564 (2018-2022)

prof. dr hab.
A. Brańka

14:30-14:40

European Researchers' Night
Popularyzacja nauki: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, Type of Action: HORIZON-CSA (2022-2024);
Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej;
IFM PAN w partnerstwie z PP, IChB PAN, PCSS, UAM, UP, UE, AWF, IGCz PAN

dr inż.
D. Dardas

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego