Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Konsorcja i centra

Konsorcja oraz centra w skład których wchodzi IFM PAN:

 

The European Integrated Center for the Development of New Metallic Alloys and Compounds - C-MAC

W skład konsorcjum wchodzą

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Centre National de la Recherche Scientifique
 • Eidgenössische Materialsprüfungs- und Forschungsanstalt
 • Festkörper und Feststoffforschung IFW
 • Forschungszentrum Jülich
 • Johann Wolfgang Goethe-Universität
 • Jozef Stefan Institute
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • Max-Planck-Gesellschaft
 • Royal Institute of Technology
 • Technische Universität Wien
 • TEMAS AG, Technology and Management Services
 • The University of Liverpool
 • Universität Stuttgart
 • National Technical University of Athens
 • Institute of Physics Zagreb
 • Lund University
 • Uppsala universitet, Department of Materials Chemistry
 • Institute of Physics. Slovak Academy of Sciences
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

Głównym celem działalności sieci European Integrated Center for the Development of New Metallic Alloys and Compounds (C-MAC) są wspólne badania naukowe dotyczące stopów metalicznych (np. nowoodkrytych stopów wysokoentropowych), związków międzymetalicznych, kryształów aperiodycznych oraz ich nowych faz. C-MAC został utworzony po zakończeniu działalności European Network of Excellence Complex Metallic Alloys, NoE CMA i obecnie zrzesza 21 uniwersytetów oraz narodowych instytutów badawczych. W skład C-MAC wchodzi 25 laboratoriów zlokalizowanych w 13 krajach Europy. W ramach współprac dwu- i trójstronnych oraz innych, programu promocji młodych naukowców oraz programu promocji kobiet w nauce bierze udział 220 naukowców, ok. 50 doktorantów i ok. 40 postdoków. Partnerzy mają dostęp do światowej klasy aparatury naukowej dedykowanej produkcji nowych materiałów, hodowli monokryształów, charakteryzacji struktur (HRTEM, XRD, NMR, synchrotron, dyfrakcja neutronów, badania powierzchni, wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe badania własności fizycznych).

Konsorcjum Użytkowników Silnych Pól Magnetycznych
(The Consortium of High Magnetic Fields Users – CMFU)

W skład konsorcjum wchodzą:

 • Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa
 • Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
 • Wydział Podstawowych Problemów Techniki: Politechnika Wrocławska
 • Międzynarodowe Laboratorium Wysokich Pól i Niskich Temperatur PAN, Wrocław

Podstawowym celem działań Konsorcjum są badania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych w silnych polach magnetycznych z wykorzystaniem infrastruktury międzynarodowej. Celem konsorcjum jest uczynienie Polski pełnoprawnym partnerem Europejskiego Laboratorium Pól Magnetycznych (European Magnetic Field Laboratory - EMFL) w celu zapewnienia dostępu polskim naukowcom do laboratoriów wysokich pól w Europie. EMFL składa się z głównych laboratoriów wysokich pól magnetycznych w Europie: LNCMI-Toulouse, HLD Dresden oraz LNCMI-Grenoble i HFML Nijmegen.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu

powołane dnia 22.12.2006

W skład konsorcjum wchodzą wielkopolskie ośrodki naukowe:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Koordynator
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Poznański Park Naukowo-Technlogiczny Fundacja UAM

Multidyscyplinarne badania w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych skoncentrowanych nanowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowania. Opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii z przeznaczeniem dla m.in.optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa orazwielu innych dziedzin przemysłu i techniki.

Konsorcjum ILL-PL

Konsorcjum instytucji prowadzących badania podstawowe i aplikacyjne wykorzystaniem wiązek neutronów z reaktora jądrowego w instytucie Max von Laue-Paul Langevin w Grenoble (badania neutronowe), porozumienie podpisano 26.04.2006 r.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • IFJ PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie- koordynator
 • AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska, Kraków
 • Akademia Podlaska, Siedlce
 • Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk
 • IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • INTiBS PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 • Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Politechnika Warszawaka
 • IF PAN, Instytut Fizyki PAN
 • Instytut Farmakologii PAN

Rozwijanie badań przy użyciu różnych technik wykorzystujących neutrony. Rozwijanie współpracy poprzez międzynarodowe konsorcjum BELPOLSWEN.

Konsorcjum IFM PAN – PGNIG S.A. Oddział w Odolanowie – PWr

zawarta dnia 10.09.2011 roku

W skład konsorcjum wchodzą:

 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań (Lider)
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Odolanowie
 • Politechnika Wrocławska

realizacja projektu INNOTECH PN. Pozyskiwanie izotopu 3H z ciekłego 4H” (w ramach ścieżki programowej In-Tech) dziedzina: Nauki ścisłe ZR-2, dyscyplina: N202 – Fizyka

Centrum Polskiej Akademii Nauk
Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych

Centrum powstało w dniu 06 listopada 2012 roku na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Uchwała Nr 57/2012 Prezydium PAN z dnia 06 listopada 2012 r.)

W skład centrum wchodzą:

 • Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN im. W. Trzebiatowskiego we Wrocławiu (koordynator)
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • Międzynarodowe Laboratorium Silnych pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Instytut Elektroniki we Wrocławiu

Koordynacja badań eksperymentalnych i teoretycznych oraz przedsięwzięć o charakterze wdrożeniowym, a także kształcenie kadry w zakresie fizykochemii, technologii oraz inżynierii złożonych struktur, głównie na bazie materiałów magnetycznych i nadprzewodzących, perspektywicznych dla nowatorskich zastosowań w nowoczesnych gałęziach techniki.

Centrum Polskiej Akademii Nauk
Krajowe Centrum Nanofizyki i Spintroniki "SPINLAB"

utworzone 24 września 2013 roku

W skład centrum wchodzą:

 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 • AGH Kraków, Wydz. Elektroniki, Automatyki; Informatyki i Elektroniki
 • UAM w Poznaniu, Wydz. Fizyki
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydz. Fizyki
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

Fizyka Ciała Stałego, Magnetyzm, Nanotechnologia, Spintronika

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego