BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wykłady z fizyki fazy skondensowanej

Wykłady z fizyki fazy skondensowanej obejmują następujące zagadnienia:

 • Budowę i dynamikę fazy skondensowanej
  Założenia: Zapoznanie doktoranta z wybranymi zagadnieniami fizyki ciała stałego i miękkiej fazy skondensowanej w zakresie ich budowy, własności strukturalnych, termodynamicznych i dynamicznych.
 • Strukturę elektronową i właściwości elektryczne
  Założenia: Zapoznanie doktoranta z podstawowymi własnościami metali, półprzewodników i dielektryków.
 • Magnetyzm i nadprzewodnictwo
  Założenia: Zapoznanie doktoranta z wpływem pola magnetycznego na materię oraz podstawowymi zagadnieniami magnetyzmu i nadprzewodnictwa.
 • Wybrane metody doświadczalne fizyki fazy skondensowanej
  Założenia: Zapoznanie doktoranta z podstawowymi metodami doświadczalnymi wykorzystywanymi w badaniach prowadzonych w IFM PAN połączone z pokazem tych metod w laboratoriach instytutu.

Tytuł wykładu: Budowa i dynamika fazy skondensowanej

Prowadzący:   dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow; prof. dr hab. Arkadiusz Brańka

 

Termin:           semestr zimowy 2020/2021

 

Plan wykładu dr hab. Marii Augustyniak-Jabłokow

 1. Symetria kryształów
  • Klasyfikacja materiałów krystalicznych
   układy krystalograficzne; elementy symetrii zewnętrznej; komórka elementarna; klasy symetrii; komórki Bravais; grupy punktowe; elementy symetrii wewnętrznej; grupy przestrzenne; Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne
  • Kryształy 2D i quasikryształy
  • Sieć odwrotna
 1. Metody badania kryształów
  • Podstawowe prawa krystalografii
  • Goniometr optyczny
  • Projekcja stereograficzna
  • Dyfrakcyjne metody badania struktury kryształów
   dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego; promieniowanie rentgenowskie; wzór Braggów; dyfrakcja materiałów polikrystalicznych; badania monokryształów
  • Dyfrakcja elektronów
  • Dyfrakcja neutronów
 1. Rzeczywista struktura kryształów
  • Defekty strukturalne
   defekty punktowe. Rodzaje, wpływ na własności materiałów; defekty liniowe- rodzaje, wpływ na wzrost kryształów i własności mechaniczne; defekty płaszczyznowe-granica kryształu, granice międzyziarnowe i międzyfazowe, granice bliźniacze, błędy ułożenia; odwracalna przemiana martenzytyczna – zjawisko pamięci kształtu
 1. Zależność między strukturą a własnościami fizycznymi
  • Ogólne własności struktur o różnej symetrii. Luki, sfery koordynacyjne.
   wielościany koordynacyjne a symetria pola krystalicznego
  • Klasyfikacja oparta na składzie chemicznym i stosunkach stechiometrycznych
  • Klasyfikacja ze względu na typ wiązań chemicznych
   rodzaje wiązań chemicznych; podział struktur krystalicznych ze względu na charakter wiązań; kryształy jonowe; kryształy kowalencyjne; hybrydyzacja orbitali elektronowych i jej wpływ na strukturę materiałów; kryształy metali; kryształy z wiązaniem wodorowym; kryształy molekularne - wiązania van der Waalsa
  • Symetria a właściwości fizyczne kryształów
   piezo- piro – ferroelektryki; właściwości optyczne kryształów

Plan wykładu prof. dr. hab. Arkadiusza Brańki

 1. Omówienie przykładów miękkiej materii (MM)
  • koloidy
  • ciekłe kryształy
  • polimery
  • inne materiały MM
 2. Rodzaje oddziaływań w układach mikro i mezoskopowych.
 3. Opis własności fizycznych fazy skondensowanej:
  • elementy mechaniki statystycznej i termodynamiki
  • elementy teorii cieczy
  • elementy teorii sprężystości i reologii
  • wybrane modele MM
 4. Dynamika sieci krystalicznej:
  • fonony
  • modele ciepła właściwego
  • przewodnictwo cieplne
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego