Top Menu - EN

Department of Superconductivity and Phase Transitions

  • Niejednorodne materiały nadprzewodzące.
  • Kompleksy paramagnetyczne z degeneracją orbitalną stanu podstawowego.
  • Mezoskopowe układy przewodzące.
  • Centra paramagnetyczne w graficie i fullerenie.
  • Przewodniki superjonowe, relaksory, szkła protonowe, ferroelsatyki i ferroleastyki
  • Przemiany fazowe badane metodami elektronowego rezonansu paramagnetycznego i spektroskopii dielektrycznej.
  • Badania rezonansu spinowego w substancji węglowej i nadprzewodnikach wysokotemperaturowych. Poszukiwanie efektów rozmiarowych i wzbudzeń paramagnetycznych.
  • Transport ładunku; zjawiska stochastyczne i nieliniowe w szybkoprotonowych przewodnikach.
  • Spinowo spolaryzowany transport w kropkach kwantowych i układach molekularnych.
  • Kontrolowana destrukcja kryształów z rodziny TGS przez ciecz przenoszącą ciśnienie hydrostatyczne do 2.5 GPa.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego