BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Archiwalne wykłady z fizyki fazy skondensowanej

Wykłady z fizyki fazy skondensowanej dla doktorantów Studium Doktoranckiego IFM PAN

Tytuł wykładu: Struktura elektronowa i właściwości elektryczne

Prowadzący:
dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska (cz. 1)
dr hab. Maciej Zwierzycki (cz. 2)

Termin: semestr zimowy 2019/2020

 cz. 1

 1. Pierwsze elektronowe teorie ciała stałego: teorie Drudego i Lorentza. Teoria Sommerfelda. Wiązania w kryształach. Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Stan podstawowy.
 2. Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Rozkład statystyczny Fermiego-Diraca. Termodynamiczne własności układu swobodnych elektronów. Teoria Sommerfelda przewodnictwa metali.
 3. Sieć odwrotna. Pierwsza strefa Brillouina. Schematy stref Brillouina. Powierzchnia Fermiego.
 4. Poziomy energetyczne elektronu w potencjale periodycznym. Warunki brzegowe Borna‑Karmana. Potencjał okresowy i twierdzenie Blocha. Gęstość poziomów i osobliwości van Hove’a.
 5. Elektrony w słabym potencjale okresowym. Przybliżenie elektronów prawie swobodnych. Równanie kp. Rachunek zaburzeń dla stanów niezdegenerowanych i zdegenerowanych. Model Kroniga-Penneya.
 6. Przybliżenie silnego wiązania. Główne założenia przybliżenia silnego wiązania. Sformułowanie ogólne. Wyznaczanie pasma s. Funkcje falowe przybliżenia silnego wązania i Funkcje Wanniera.
 7. Metody wyznaczania struktury elektronowej. Elementy teorii funkcjonału gęstości. Przybliżenie Borna‑Oppenheimera. Twierdzenia Hohenberga‑Kohna. Równanie Kohna‑Schama. Energie wymienno‑korelacyjne.

cz. 2

 1. Quasi-klasyczna dynamika elektronów pasmowych w polu elektromagnetycznym: równania ruchu, orbity elektronowe i dziurowe, pojęcie masy efektywnej.
 2. Własności transportowe ciał stałych: równanie Boltzmana, przewodnictwo elektryczne, magnetoopór, efekt Halla.
 3. Zjawiska termoelektryczne: ogólne współczynniki transportowej, przewodnictwo cieplne, zjawiska Seebecka i Peltiera.
 4. Zjawisko de Haasa – van Alphena (i pokrewne) oraz jego zastosowanie do wyznaczania powierzchni Fermiego.
 5. Półprzewodniki: poziomy domieszkowe, elektrony i dziury w półprzewodnikach, statystyka obsadzenia poziomów, ruchliwość nośników, złącze p-n, złącze metal-półprzewodnik, tranzystory MOSFET.
 6. Transport spinowo spolaryzowany: gigantyczny (GMR) i tunelowy (TMR) magnetoopór, prądowe przełączanie momentu magnetycznego, ruch ścian domenowych.
 7. Podstawowe własności dielektryków: pole lokalne, funkcja dielektryczna, straty dielektryczne, katastrofa polaryzacyjna i ferroelektryki.

 

Wybrane metody doświadczalne fizyki fazy skondensowanej

Oddziaływanie światła z materią
 1. Eksperymentalne i teoretyczne metody badań struktury oscylacyjnej oraz elektronowej
 2. Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej, odbiciowej oraz rozproszeniowej w badaniach fizyki fazy skondensowanej
 3. Kolektywne wzbudzenia w fizyce ciała stałego i metody badania ich dynamiki
dr hab. A. Łapiński,
prof. IFM PAN
9 października 2018
16 października 2018
23 października 2018
Przewodnictwo elektryczne, cieplne oraz efekt Seebecka w materiałach litych
 1. Przewodnictwo elektryczne (model Drudego, wkład fononowy, rozpraszanie elektron-elektron, nieporządek spinowy, efekt Kondo, układy uporządkowane magnetycznie, metody pomiarowe)
 2. Przewodnictwo cieplne (wkład: elektronowy, sieciowy, magnetyczny, …, układ pomiarowy)
 3. Efekt Seebecka (podstawy teoretyczne, współczynnik dobroci, materiały i aplikacje (termopary, generatory, pompy ciepła), technika pomiarowa)
 4. Efekt magnetokaloryczny (ciepło właściwe, relacje Maxwella, metody pomiaru efektu magnetokalorycznego, zastosowania)
dr hab. T. Toliński,
prof. IFM PAN
30 października 2018
6 listopada 2018
Możliwości i ograniczenia metod NMR w badaniu materii
 1. Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) – wprowadzenie
 2. Przegląd głównych metod doświadczalnych (spektrosko¬pia NMR, relaksometria NMR, dyfuzjometria NMR, obrazo¬wanie MRI)
 3. Zapoznanie z aparaturą badawczą (zajęcia w laborato¬riach NMR)
dr hab. A. Rachocki 13 listopada 2018
20 listopada 2018
27 listopada 2018

Dielektryki – wprowadzenie
Czym są dielektryki?; równania dyspersyjne Debye’a; znormalizowane równania dyspersyjne Debye’a; liniowe związki pomiędzy ɛ’ i ɛ”; półokrąg Debye’a; odstępstwa od modelu Debye’a; techniki pomiarowe stosowane w spektroskopii dielektrycznej; przykłady procesów relaksacyjnych
Spektroskopia dielektryczna
Zapoznanie się z szerokopasmowym analizatorem impedancji; wykonanie pomiarów dla wybranych materiałów; opracowanie wyników w programie WinFit

dr hab. inż. E. Markiewicz 4 grudnia 2018
11 grudnia 2018
Metody badania powierzchni: STM, AFM, MFM
 1. Budowa elektronowego mikroskopu skanującego
 2. Oddziaływanie elektronów z materią
 3. Rejestracja sygnału w elektronowych mikroskopach skanujących
 4. Zastosowania mikroskopów elektronowych
 5. Budowa i zasada działania mikroskopów ze skanującą sondą
 6. Mikroskop sił atomowych/magnetycznych- tryby pracy i ich ograniczenia
dr inż. P. Kuświk 18 grudnia 2018
9 stycznia 2019
15 stycznia 2019
Elektronowy rezonans magnetyczny
 1. Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz budowa aparatury EPR.
 2. Kształt linii rezonansowych i metody zwiększania zdolności rozdzielczej widm.
 3. Określanie symetrii otoczenia koordynacyjnego kompleksów paramagnetycznych z widm EPR próbek mono i polikrystalicznych dla
  - efektu Zeemana
  - struktury nadsubtelnej (supernadsubtelnej)
  - struktury subtelnej
 4. Podwójny rezonans elektronowo-jądrowy (ENDOR)
 5. Rezonans ferromagnetyczny.
dr hab. W. Bednarski 22 stycznia 2019
29 stycznia 2019
 

Tytuł wykładu: Magnetyzm i nadprzewodnictwo

Prowadzący:
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
prof. dr hab. Stanisław Lipiński

Termin: semestr zimowy 2017/2018

Plan wykładów

 1. Zjawisko nadprzewodnictwa: podstawowe własności nadprzewodników, zanik oporu elektrycznego, efekt Meissnera-Ochsenfelda
 2. Klasyczne materiały nadprzewodzące
 3. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i niekonwencjonalne
 4. Teorie fenomenologiczne i teoria BCS
 5. Efekt Josephsona
 6. Nadprzewodnictwo układów jednowymiarowych
 7. Zastosowania nadprzewodników
 8. Elektronowy i jądrowy rezonans magnetyczny
 9. Klasyczny i kwantowy opis zjawiska rezonansu magnetycznego
 10. Diamagnetyzm, paramagnetyzm jonów metali przejściowych i ziem rzadkich (efekty pola krystalicznego).
 11. Diamagnetyzm metali (poziomy Landaua), efekt de Haasa-van Alphena, kwantowy efekt Halla, paramagnetyzm Pauliego.
 12. Oddziaływanie wymiany: wymiana bezpośrednia, kinetyczna, pośrednia, nadwymiana.
 13. Lokalne momenty i stany zlokalizowane, przejście metal-izolator. Modele: Hubbarda, Heisenberga, model t-J.
 14. Własności magnetyczne rozcieńczonych stopów – efekt Kondo i oddziaływanie RKKY, ciężkie fermiony.
 15. Uporządkowania magnetyczne – przybliżenie pola molekularnego, wzbudzenia w ferro
  i antyferromagnetykach ze zlokalizowanymi momentami, własności termodynamiczne w pobliżu punktu krytycznego.
 16. Pasmowa teoria ferromagnetyzmu, fale spinowe w ujęciu pasmowym, solitony magnetyczne.
 17. Półprzewodniki ferromagnetyczne.

Tytuł wykładu: Budowa i dynamika fazy skondensowanej

Prowadzący:
dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFMPAN

Termin: semestr zimowy 2016/2017

Plan wykładów

 1. Krystalografia
  1. Kryształy:
   • podstawowe prawa krystalografii;
   • symetria sieci przestrzennej.
  2. Sieć odwrotna:
   • koncept sieci odwrotnej;
   • metody tworzenia sieci odwrotnej;
   • zastosowania sieci odwrotnej.
  3. Metody badania struktury ciał krystalicznych:
   • metody bazujące na opisie postaci kryształu;
   • metody dyfrakcyjne.
  4. Zależność między strukturą a własnościami materiałów. Rzeczywista struktura kryształów
 2. Omówienie przykładów miękkiej materii (MM) :
  1. koloidy
  2. ciekłe kryształy
  3. polimery
  4. inne materiały MM
 3. Rodzaje oddziaływań w układach mikro i mezoskopowych.
 4. Opis własności fizycznych fazy skondensowanej:
  1. elementy mechaniki statystycznej i termodynamiki
  2. elementy teorii cieczy
  3. elementy teorii sprężystości i reologii
  4. wybrane modele MM
  5. metody symulacji układów cząsteczek
 5. Dynamika sieci krystalicznej:
  1.  fonony
  2. modele ciepła właściwego
  3. przewodnictwo cieplne

 

 

Tytuł wykładu: Struktura elektronowa i właściwości elektryczne

Prowadzący:
dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska
dr hab. Maciej Zwierzycki

Termin: semestr zimowy 2015/2016

Plan wykładów

 1. Pierwsze elektronowe teorie ciała stałego. Elektrony swobodne w stanie podstawowym

 2. Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Stan podstawowy. Własności termodynamiczne

 3. Sieć odwrotna. Powierzchnia Fermiego. Powierzchnia Fermiego w konstrukcji Harrrisona

 4. Potencjał okresowy i twierdzenie Blocha. Poziomy energetyczne elektronu w potencjale okresowym

 5. Elektrony w słabym potencjale okresowym. Przybliżenie elektronów prawie swobodnych

 6. Przybliżenie silnego wiązania. Funkcje Wanniera

 7. Elementy teorii funkcjonału gęstości. Twierdzenia Hohenberga-Kohna. Równanie Kohna-Shama. Energie wymienno-korelacyjne

 8. Quasi-klasyczna dynamika elektronów pasmowych w polu elektromagnetycznym: równania ruchu, orbity elektronowe i dziurowe, pojęcie masy efektywnej

 9. Własności transportowe ciał stałych: równanie Boltzmana, przewodnictwo elektryczne, magnetoopór, efekt Halla

 10. Zjawiska termoelektryczne: ogólne współczynniki transportowej, przewodnictwo cieplne, zjawiska Seebecka i Peltiera

 11. Zjawisko de Haasa – van Alphena (i pokrewne) oraz jego zastosowanie do wyznaczania powierzchni Fermiego

 12. Półprzewodniki: poziomy domieszkowe, elektrony i dziury w półprzewodnikach, statystyka obsadzenia poziomów, ruchliwość nośników, złącze p-n

 13. Transport spinowo spolaryzowany: gigantyczny (GMR) i tunelowy (TMR) magnetoopór, prądowe przełączanie momentu magnetycznego, ruch ścian domenowych

 14. Podstawowe własności dielektryków: pole lokalne, funkcja dielektryczna, straty dielektryczne, katastrofa polaryzacyjna i ferroelektryki

 

Termin: semestr zimowy 2014/2015

Tytuł wykładu: Magnetyzm i nadprzewodnictwo

Prowadzący:
prof. IFM PAN dr hab. Stanisław Lipiński
prof. IFM PAN dr hab. Bartłomiej Andrzejewski

Plan wykładów

 1. Diamagnetyzm, paramagnetyzm jonów metali przejściowych i ziem rzadkich (efekty pola krystalicznego).
 2. Diamagnetyzm metali (poziomy Landaua), efekt de Haasa-van Alphena, kwantowy efekt Halla, paramagnetyzm Pauliego.
 3. Oddziaływanie wymiany: wymiana bezpośrednia, kinetyczna, pośrednia, nadwymiana.
 4. Lokalne momenty i stany zlokalizowane, przejście metal-izolator. Modele: Hubbarda, Heisenberga, model t-J.
 5. Własności magnetyczne rozcieńczonych stopów – efekt Kondo i oddziaływanie RKKY, ciężkie fermiony.
 6. Uporządkowania magnetyczne – przybliżenie pola molekularnego, wzbudzenia w ferro i antyferromagnetykach ze zlokalizowanymi momentami, własności termodynamiczne w pobliżu punktu krytycznego.
 7. Pasmowa teoria ferromagnetyzmu, fale spinowe w ujęciu pasmowym, solitony magnetyczne.
 8. Półprzewodniki ferromagnetyczne.
 9. Klasyczny i kwantowy opis zjawiska rezonansu magnetycznego
 10. Elektronowy i jądrowy rezonans magnetyczny
 11. Zjawisko nadprzewodnictwa: podstawowe własności nadprzewodników, zanik oporu elektrycznego, efekt Meissnera-Ochsenfelda
 12. Klasyczne materiały nadprzewodzące
 13. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i niekonwencjonalne
 14. Teorie fenomenologiczne i teoria BCS
 15. Efekt Josephsona
 16. Zastosowania nadprzewodników


Semestr zimowy 2013/2014

Wybrane metody doświadczalne fizyki fazy skondensowanej

Wykład Prowadzący Kiedy
Badanie struktury i właściwości powierzchni materiałów w warunkach ultra-wysokiej próżni dr M. Lewandowski 7 października 2013
14 października 2013
Przewodnictwo elektryczne, cieplne oraz efekt Seebecka w materiałach litych prof. IFM PAN T. Toliński 21 października 2013
28 października 2013
Oddziaływanie światła z materią dr A. Łapiński 4 listopada 2013
18 listopada 2013
25 listopada 2013
Przykłady zastosowania spektroskopii, relaksometrii i dyfuzjometrii NMR w badaniu cieczy i ciał stałych dr A. Rachocki 2 grudnia 2013
9 grudnia 2013
16 grudnia 2013
Elektronowy rezonans magnetyczny dr hab. W. Bednarski 13 stycznia 2014
20 stycznia 2014
Dielektryki – wprowadzenie. Spektroskopia dielektryczna dr E. Markiewicz 27 stycznia 2014
3 lutego 2014

Tytuł wykładu: Budowa i dynamika fazy skondensowanej

Prowadzący: dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow,
prof. IFMPAN Arkadiusz Brańka

Termin: semestr zimowy 2012/2013

Plan wykładu:
 1. Krystalografia.
  • Symetria sieci przestrzennej
  • Sieć odwrotna
  • Metody badania struktury ciał krystalicznych
  • Zależność między strukturą a własnościami materiałów
  • Rzeczywista struktura kryształów:
  • Układy niskosymetryczne i miękka materia
 2. Omówienie przykładów miękkiej materii (MM) :
  • koloidy
  • ciekłe kryształy
  • polimery
  • inne materiały MM
 3. Rodzaje oddziaływań w układach mikro i mezoskopowych.
 4. Opis własności fizycznych fazy skondensowanej:
  • elementy mechaniki statystycznej i termodynamiki
  • elementy teorii cieczy
  • elementy teorii sprężystości i reologii
  • wybrane modele MM
  • metody symulacji układów cząsteczek
 5. Dynamika sieci krystalicznej:
  • fonony
  • modele ciepła właściwego
  • przewodnictwo cieplne

Tytuł wykładu: Struktura elektronowa i właściwości elektryczne
Prowadzący: dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska, dr hab. Maciej Zwierzycki
Termin: semestr zimowy 2011/2012

Plan wykładów:
 1. Pierwsze elektronowe teorie ciała stałego.
 2. Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Stan podstawowy. Własności termodynamiczne. Sieć odwrotna. Powierzchnia Fermiego. Powierzchnia Fermiego w konstrukcji Harrrisona. Potencjał okresowy i twierdzenie Blocha. Poziomy energetyczne elektronu w potencjale okresowym.
 3. Elektrony w słabym potencjale okresowym.
 4. Przybliżenie silnego wiązania. Funkcje Wanniera.
 5. Podstawowe teoretyczne i eksperymentalne metody wyznaczania struktury elektronowej ciał stałych: Metoda komórkowa. Potencjały Muffin-Tin. Metoda stowarzyszonych fal płaskich. Metoda zortogonalizowanych fal płaskich. Pseudopotencjały. Metody fotoemisji rentgenowskiej (XPS) i fotoemisji w zakresie nadfioletu (UPS).
 6. Quasi-klasyczna dynamika elektronów pasmowych w polu elektromagnetycznym: równania ruchu, orbity elektronowe i dziurowe, pojęcie masy efektywnej, źródła rozpraszania nośników.
 7. Własności transportowe ciał stałych: równanie Boltzmana, przewodnictwo elektryczne, magnetoopór, efekt Halla.
 8. Zjawiska termoelektryczne: ogólne współczynniki transportowej, przewodnictwo cieplne, zjawiska Seebecka i Peltiera
 9. Zjawisko de Haasa – van Alphena (i pokrewne) oraz jego zastosowanie do wyznaczania powierzchni Fermiego.
 10. Transport spinowo spolaryzowany: gigantyczny (GMR) i tunelowy (TMR) magnetoopór, prądowe przełączanie momentu magnetycznego, ruch ścian domenowych.
 11. Półprzewodniki: poziomy domieszkowe, elektrony i dziury w półprzewodnikach, statystyka obsadzenia poziomów, ruchliwość nośników, złącze p-n.
 12. Podstawowe własności dielektryków: pole lokalne, funkcja dielektryczna, straty dielektryczne, katastrofa polaryzacyjna i ferroelektryki, ekscytony.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego