Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Specjalne wydanie Phase Transitions

W lipcu 2016 roku pani Profesor Bożena Hilczer obchodziła swoje 80. urodziny. Z tej okazji organizatorzy XXII edycji konferencji Polish-Czech Seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions postanowili zadedykować jej specjalny tom czasopisma naukowego Phase Transitions. W tomie tym liczni przyjaciele pani Profesor zamieścili swoje prace naukowe. Dodać należy, że Pani Profesor była współinicjatorką (razem z profesorem Fouskiem) i przez wiele lat organizatorką tych konferencji.

Składając najserdeczniejsze życzenia Profesor Bożenie Hilczer, pragniemy przedstawić sylwetkę szanownej Jubilatki, dla wielu z nas naszej mistrzyni i koleżanki.

Pani Profesor dr hab. Bożena Hilczer urodziła się w 1936 roku w Bydgoszczy. Fizykę studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymując dyplom w 1958 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę naukową jako asystent w poznańskiej filii Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Stopień doktora nauk fizycznych Jubilatka uzyskała w roku 1965, zostając wkrótce kierownikiem Oddziału Ferroelektryków tejże filii. W roku 1974, w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, uzyskała habilitację z dziedziny fizyki ciała stałego, a rok później została profesorem nadzwyczajnym w nowoutworzonym Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymała w roku 1981. Przez 30 następnych lat, aż do przejścia na emeryturę w roku 2011, kierowała Zakładem Ferroelektryków IFM PAN w Poznaniu. Obecnie kontynuuje czynnie swoją pracę naukową jako profesor emerytowany.

Opublikowany dorobek naukowy Pani Profesor jest bardzo bogaty: składa się na niego ponad 300 prac naukowych, współautorstwo trzech książek monograficznych oraz autorstwo trzech rozdziałów w książkach wieloautorskich. Równie bogaty jest Jej dorobek w działalności dydaktycznej. Składają się nań cykle wykładów wygłaszanych za granicą (w Japonii, Egipcie), a przede wszystkim w Polsce w latach 1985 – 2000. Obejmowały one zagadnienia fizyki dielektryków (w tym wpływu defektów sieciowych na właściwości ferroelektryków), materiałów inteligentnych, nowoczesnych sensorów i aktywatorów. Jubilatka jest też promotorem ponad 30 przewodów magisterskich i 9 doktorskich. Liczba recenzji w przewodach  profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich trudna jest do dokładnego określenia, sięga jednak z pewnością wielu dziesiątek.

O wielkim uznaniu dla autorytetu naukowego Pani Profesor w Polsce i za granicą świadczy Jej członkostwo w radach naukowych  licznych instytutów i komitetów naukowych oraz członkostwo w międzynarodowych komitetach doradczych takich jak: the European Meetings on Ferroelectricity, the International Meetings on Ferroelectricity, the European Conference on Application of Polar Dielectrics i the International Symposium on Electrects. Pani Profesor do dziś aktywnie uczestniczy w pracach zespołów edytorskich czasopism Ferroelectrics i Ferroelectrics Letters. Z Jej rozlicznych kontaktów i międzynarodowego autorytetu naukowego korzystali również współpracownicy z kierowanego przez Nią Zakładu Ferroelektryków IFM PAN oraz licznych innych instytucji naukowych: pomagała w nawiązywaniu kontaktów i wyjazdów naukowych. Na szczególne wspomnienie zasługuje współpraca z Zakładem Dielektryków Instytutu Fizyki Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze, kierowanym początkowo przez Profesora Jana Fouska. W ramach porozumienia zawartego z tym Instytutem postanowiono organizować regularne Polsko-Czechosłowackie (lub Czechosłowacko-Polskie, w zależności od miejsca) seminaria poświęcone tematyce ferroelektryków. Pierwsze ze spotkań odbyło się w Błażejewku pod Poznaniem w 1979 roku, natomiast ostatnie, XXII Polish-Czech Seminar miało miejsce w Hucisku, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w roku 2016.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego