Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Rekrutacja na Międzynarodowe Studium Doktoranckie na rok 2017/2018

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
ogłasza  rekrutację na Studia Doktoranckie na rok 2017/2018
w zakresie fizyki fazy skondensowanej

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka lub kierunkach pokrewnych i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy cudzoziemców).

Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej oraz zagadnienia związane z pracą dyplomową.

Przykłady zagadnień z fizyki stawianych dotychczas na egzaminach wstępnych na Studium Doktoranckie IFM PAN

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w poniedziałek 25 września 2017 roku o godzinie 09:00
w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN, ul. M. Smoluchowskiego 17
.

Doktoranci, którzy uzyskają bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać stypendium doktoranckie.

Kandydat na studia doktoranckie powinien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora Instytutu IFM PAN o przyjęcie na studia doktoranckie
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra wraz z kartą przebiegu studiów lub zaświadczenie wystawione przez uczelnię o zdanym egzaminie magisterskim
 • życiorys
 • ankietę dla kandydatów na Studium (pdf)
 • opinię opiekuna pracy magisterskiej lub opinię z dotychczasowego miejsca pracy
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (pdf)
 • indeks lub jego kserokopię (w przypadku braku karty przebiegu studiów)
 • kserokopię paszportu (tylko studenci zagraniczni)
 • pracę magisterską (zostanie zwrócona po egzaminie)
 • pisemną zgodę osoby gotowej podjąć się opieki naukowej nad kandydatem (pdf)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania rekrutacyjnego (pdf)

Termin składania dokumentów upływa 18 września 2017 roku o godzinie 15:00
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 28 września 2017 roku.
Zajęcia rozpoczynają się 2 października 2017 roku. 

Więcej informacji, w tym proponowana tematyka prac doktorskich,  na stronie: http://ifmpan.poznan.pl/pl/studium-doktoranckie.html oraz w Dziale Naukowo-Organizacyjnym mieszczącym się w IFM PAN, pokój 261, tel. 61 8695-277, e-mail: elzbieta.seredynska@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego