Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Projekty naukowe

Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

1.1. Przewodnictwo elektryczne i własności magnetyczne materiałów o zlokalizowanych i zdelokalizowanych spinach
dr hab. Waldemar Bednarski
2018-2020
1.2. Badania nowoczesnych materiałów węglowych i nadprzewodników pod kątem zwiększenia efektywności separacji izotopu 3He z helu
dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN
2018
1.3. Dynamika spinowa elektronów przewodnictwa w niskosymetrycznych układach zawierających zlokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego
prof. dr hab. Jan Martinek
2017-2019
1.4. Przewodnictwo elektryczne i dynamika molekularna w roztworach elektrolitów i solach organiczno-nieorganicznych o budowie molekularno-jonowej
dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN
2017-2019
1.5. Zjawiska kolektywne w nowych multiferroikach oraz kolektywne mechanizmy transportu elektrycznego w przewodnikach szybkich jon ów i polimerach
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
2017-2019
1.6. Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
2016-2018

Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne

2.1. Własności elektronowe, magnetyczne i transportowe układów nanoskopowych i kropek kwantowych.
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
2018-2020
2.2. Dynamika molekularna, stany elektronowe i przejścia fazowe w organicznych przewodnikach i materiałach dla fotowoltaiki
prof. dr hab. Roman Świetlik
2018-2020
2.3. Studia korelacji elektronowych, transportu, własności magnetycznych i ferroelektrycznych
prof. dr hab. Bogdan Bułka
2017-2019
2.4. Hybrydowe struktury warstwowe
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
2016-2018
2.5. Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji
dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN
2016-2018

Oddział Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Badania własności mechanicznych i optycznych miękkiej materii i materiałów funkcyjnych

3.1. Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN
2016-2018
3.2. Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
2016-2018

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki

1. Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych
DI2016 015846 (DIAMENTOWY GRANT VI edycja)
Sylwia Zięba
30.08.2017-29.08.202020
2. Wytworzenie i charakterystyka układów nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształ
DEC-2017/01/X/ST3/00473 (MINIATURA 1)
dr inż. Natalia Bielejewska
27.09.2017-26.09.2018
3. Wpływ oddziaływania typu "Exchange bias" na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk)
2015/18/E/ST3/00557 (SONATA BIS 5)
dr inż. Piotr Kuświk
27.04.2016-26.04.2020
4. Nierównowagowa Termodynamika Elektronów iw Układach Kropek Kwantowych
2016/21/B/ST3/02160 (OPUS 11)
prof. dr hab. Bogdan Bułka
27.01.2017-26.01.2020
5. Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów w nanoukładach
2015/17/B/ST3/02799 (OPUS 9)
prof. dr hab. Jan Martinek
26.01.2016-25.01.2019
6. Dziedzictwo kulturowe - poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego
0037/NPRH/H2b/83/2016 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
25.04.2016-24.04.2019
7. Grafenowe (oraz podobne) nansostruktury dla spintroniki i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne
2013/10/M/ST3/00488 (HARMONIA 5)
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
24.04.2014-23.04.2017
8. Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu - obliczenia z pierwszych zasad
2016/21/D/ST3/03444 (SONATA 11)
dr inż. Jakub Kaczkowski
24.01.2017-23.01.2020
9. Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu
DEC-2017/01/X/ST4/01615 (MINIATURA 1)
dr Iwona Płowaś-Korus
23.12.2017-22.12.2018
10. Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi dla zastosowań w optoelektronice molekularnej
IP2014 025673 (IUVENTUS PLUS IV edycja)
dr inż. Kornelia Lewandowska
19.03.2015-18.03.2017
11. MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne
2012/05/D/ST3/02855 (SONATA 3)
dr Mikołaj Lewandowski
14.02.2012-13.02.2017
12. Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu
2015/17/ST8/01783 (OPUS 9)
dr inż. Kornelia Lewandowska
13.04.2016-12.04.2019
13. Uniwersalne cechy przewdnictwa elektrycznego przewodników protonowyvch
2014/15/D/ST3/03433 (SONATA 8)
dr inż. Paweł Ławniczak
12.08.2015-11.10.2018
14. Modelowanie komputerowe pian akustycznych
2012/05/N/ST5/01476 (PRELUDIUM 3)
mgr inż. Artur Poźniak
12.03.2013-11.12.2017
15. Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych
2017/25/B/ST3/00564 (OPUS 13)
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN
09.01.2018-08.01.2021
16. Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywarstwowe sprzężenie wymienne  w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe
DI2016 011946 (DIAMENTOWY GRANT VI edycja)
Mateusz Franciszek Wachowiak
07.09.2017-06.09.2021
2013/11/D/ST3/02694 (SONATA 6)
dr inż. Michał Bielejewski
07.07.2014-06.12.2017
18. Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia: polimery supramolekularne - polimery konwencjonalne w szerego homologicznym poliglikoli i innych związków
DEC-2017/01/X/ST3/00492 (MINIATURA 1)
dr Jolanta Świergiel
04.10.2017-03.10.2018
19. Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie
2016/23/N/ST3/03820 (PRELUDIUM 12)
mgr inż. Andrzej Musiał
03.07.2017-02.07.2020
20. Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi
2017/24/C/ST5/00156 (SONATINA 1)
DEC-2017/24/C/ST5/00156
dr inż. Iga Jankowska
02.10.2017-01.10.2020
21. Badanie procesów wpływających na zwiększenie biodostępności czynnika aktywnego w modelowym, żelowym produkcie farmaceutycznym
DEC-2017/01/X/ST4/00150 (MINIATURA 1)
dr Joanna Kowalczuk
02.09.2017-01.09.2018
22. Wpływ mikro- i nanostruktury na własności dielektryczne i magnetyczne kompozytów celuloza - spinek kobaltowy
DEC-2017/01/X/ST4/01615 (MINIATURA 1)
dr hab. Ewa Markiewicz
02.09.2017-01.09.2018
23. Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrysytalicznych odwracalnie absorbujących wodór.   
DI2014010344 (DIAMENTOWY GRANT IV edycja)
mgr inż. Sebastian Pacanowski
01.09.2015-31.08.2019
24. Magnoniki, Oddziaływania i Złożonośc: multifunkcjonalne aspekty dynamiki fal spinowych. MagIC H2020-MSCA-RISE-2014. (Premia na Horyzoncie)
3574888/PnH/2017 (PB3.24)
prof. dr hab. Janusz Dubowik
01.02.2017-01.02.2019
25. Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierającymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa
2017/25/B/ST8/00973 (OPUS 13)
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

Projekty międzynarodowe

1. MagIC - Magnonic, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics
64434 (HORIZON 2020 H2020-MSCA-RISE-2014)
prof. dr hab. Janusz Dubowik
01.02.2015-01.02.2019
2. Wpływ nieporządku chemicznego na własności wybranych magnesów trwałych niezawierających pierwiastków ziem rzadkich - Influence of chemical disorder on the propertiesof selected rare-earth free permanent magnets
Homing/2016-1/11 Projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (o nazwie HOMING/POWROTY) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
dr inż. Mirosław Werwiński
01.01.2017-31.12.2018

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego