BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Habilitacje

Przewody habilitacyjne przeprowadzone w IFM PAN

Data Tytuł Recenzenci

Zbigniew Śniadecki

w toku

Termodynamiczne aspekty nieporządku strukturalnego i jego wpływ na magnetyzm wybranych stopów na bazie kobaltu
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej
 

Piotr Kuświk

w toku

Wpływ otoczenia warstw ferromagnetycznych na anizotropię magnetyczną oraz oddziaływania wymienne
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej
 

Michał Bielejewski

15.04.2019

Wpływ procesu samoorganizacji cząsteczkowej na dynamikę molekularną, przewodnictwo elektryczne i własności termiczne odnawialnych żeli jonowych
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

prof. dr hab. Jan Jadżyn
dr hab. Krzysztof Kazimierczuk
prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz

Joanna Kowalczuk

26.06.2018

Dynamika molekularna i oddziaływania na granicy pomiędzy żelatorami polimerowymi i o małej masie molekularnej a rozpuszczalnikami w żelach molekularnych
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Prof. dr hab. Andrzej Budkowski
Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

Szymon Łoś

6.02.2018

Charakterystyka zdolności sorpcyjnych materiałów węglowych związanych z konwersją oraz przechowywaniem energii
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej,
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Dr hab. Andrzej Huczko
Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
Prof. dr hab. Stefan Krompiewski

Ewa Markiewicz

28.03.2017

Wpływ nieporządku strukturalnego na własności dielektryczne perowskitów tlenkowych i wielofazowych układów polimerowych
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej,
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Prof. dr hab. R. Przeniosło
Prof. dr hab. K. Roleder
Prof. dr hab. K. Weron

Adam Rachocki

25.10.2016

Wpływ powierzchni granicznych oraz molekuł wody na dynamikę molekularnąi transport ładunku w przewodnikach jonowych z molekułami heterocyklicznymi
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej,
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Prof. dr hab. R. Hołyst
Prof. dr hab. S. Jurga
Prof. dr hab. S. Sokołowski

Jacek Ćwik

16.02.2016

Wpływ modyfikacji składu na właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne wybranych roztworów stałych o strukturze faz Lavesa
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej,
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Prof. dr hab. A. Maziewski
Prof. dr hab. J. Dubowik
Dr hab. T. Toliński

Stanisław Różański

17.11.2015

Dynamika procesów molekularnych i kolektywnych w ciekłych kryształach poddanych ograniczeniom geometrycznym
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Prof. dr hab. M. Massalska-Arodź
Prof. dr hab. G. Derfel
Prof. dr hab. J. Jadżyn

Ryszard Gieniusz

24.03.2015

Badania mikrofalowych wzbudzeń namagnesowania w wybranych strukturyzowanych i jednorodnych cienkich materiałach magnetycznych
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Dr hab. R. Zdyb
Prof. dr hab. M. Bałanda
Prof. dr hab. J. Barnaś

Andrzej Łapiński

28.10.2014

Struktura wibracyjna oraz elektronowa, oddziaływania elektron-elektron oraz elektron-fonon w przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne tetratiafulwalenu
Wniosek, autoreferat, decyzja o wszczęciu postępowania, harmonogram, skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Prof. dr hab. B. Mróz
Prof. dr hab. M.J. Nowak
Prof. PŁ dr hab. E. Staryga

Waldemar Bednarski

22.11.2011

Wpływ domieszkowania na przewodnictwo elektryczne i własności ferroiczne wybranych związków Me3X(SO4)2 Prof. dr hab. J. Garbarczyk
Prof. dr hab. J. Sworakowski
Prof. dr hab. Z. Wilamowski
Prof. dr hab. J. Zioło

Konstantin Tretiakov

22.02.2011

Symulacje komputerowe własności sprężystych wybranych układów modelowych i poszukiwanie mechanizmów auksetyczności Prof. dr hab. A. Burian
Prof. dr hab. R. Hołyst
Prof. dr hab. K. Parliński
Prof. dr hab. P. Pierański

Maria Pugaczowa-Michalska

15.06.2010

Własności stanu podstawowego wybranych stopów Heuslera i związków międzymetalicznych z Ce na podstawie badań metodami z pierwszych zasad Prof. dr hab. A. Kiejna
Prof. dr hab. S. Kaprzyk
Prof. dr hab. A. Ślebarski
Dr hab. R. Wojciechowski

Maciej Urbaniak

30.03.2010

Właściwości magnetyczne i magnetoopór warstw wielokrotnych typu [NiFe/Au/Co/Au]N Dr hab. L. Baczewski
Dr hab. M. Kisielewski
Prof. dr hab. J. Korecki
Prof. dr hab. H. Puszkarski

Bartłomiej Andrzejewski

27.10.2009

Samoistne i niesamoistne pola krytyczne wybranych nadprzewodnikow Prof. dr hab. J. Baszyński
Dr hab. R. Puźniak
Dr hab. K. Rogacki
Prof. dr hab. K.I. Wysokiński

Maciej Zwierzycki

16.06.2009

Transport spinowo spolaryzowany w układach warstwowych. Obliczenia z pierwszych zasad Prof. dr hab. T. Dietl
Prof. dr hab. A. Jezierski
Prof. dr hab. S. Kaprzyk
Dr hab. T. Kostyrko

Jerzy E. Hoffmann

28.10.2008

Dielektryczne i elektrooptyczne właściwości chiralnych ciekłych kryształów Prof. dr hab. J. Kędzierski
Prof. dr hab. M. Kurzyński
Prof. dr hab. S. Urban
Prof. dr hab. J. Zioło

Jan Martinek

12.12.2006

Transport zależny od spinu w układach z silnym oddziaływaniem kulombowskim Prof. dr hab. T. Dietl
Prof. dr hab L. Jacak
Prof. dr hab. J. Spałek
Prof. dr hab. K.I. Wysokiński

Lesław Smardz

12.12.2006

Własności magnetyczne wybranych układów warstwowych sprzężonych wymiennie Prof. dr hab. H. Puszkarski
Prof. dr hab. J. Spałek
Prof. dr hab. T. Stobiecki
Prof. dr hab. T. Story

Przemysław Kędziora

10.10.2006

Zastosowanie nieliniowej spektroskopii dielektrycznej do badań dynamiki fluktuacji molekularnych w fazie izotropowej ciekłych kryształów Prof. dr hab. J. Konarski
Prof. dr hab. W. Kuczyński
Prof. dr hab. S. Wróbel
Prof. dr hab. J. Zioło

Tomasz Toliński

20.06.2006

Własności magnetyczne i elektronowe związków RNi4B i RNi4Al (R = lantanowiec) Prof. dr hab. A. Jezierski
Prof. dr hab. D. Kaczorowski
Dr hab. T. Kostyrko
Prof. dr hab. H. Lachowicz

Piotr Stefański

30.05.2006

Silne korelacje elektronowe i kwantowa interferencja w transporcie przez kropki kwantowe i nanokontakty Prof. dr hab. L. Jacak
Prof. dr hab. S. Robaszkiewicz
Prof. dr hab. J. Spałek
Prof. dr hab. K.I. Wysokiński

Maria Augustyniak-Jabłokow

24.04.2006

Efekt Jahna-Tellera w warunkach zmieniających się pól deformacji sieciowych Dr hab. M. Grinberg
Prof. dr hab. M. Maćkowiak
Prof. dr hab. Z. Wilamowski

Andrzej Szajek

27.03.2006

Struktura elektronowa wybranych związków międzymetalicznych metali 5f elektronowych Prof. dr hab. S. Kaprzyk
Prof. dr hab. S. Krompiewski
Prof. dr hab. W. Suski

Marek G. Cinal

30.01.2006

Anizotropia magnetokrystaliczna w ultracienkich układach warstwowych metali przejściowych. Prof. dr hab. A.M. Oleś
Prof. dr hab. Z. Korecki
Prof. dr hab. S. Krompiewski

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego