BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2020 roku:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.10.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badania defektów rodnikowych powstałych w procesie sterylizacji leków

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Anomalna rozszerzalność termiczna w teraftalanie imidazoliowym z helikalnym układem wiązań wodorowych

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Stabilność struktury typu ThMn12 w związkach międzymetalicznych na bazie żelaza i ich właściwości

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 12.10.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Dynamika translacyjna jonów w stałych elektrolitach typu
polimer-ciecz jonowa

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.10.2020 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Przemysława Skokowskiego

pt.:

Magnetyczne diagramy fazowe niecentrosymetrycznych układów
CeCo1-xFexGe3 i Ce1-xPrxCoGe3 – wpływ elektronów 3d i 4f

Promotor: dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
Promotor pomocniczy: dr inż. Karol Synoradzki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)

Recenzenci:

dr hab. Jerzy Goraus (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) 

dr hab. Adam Pikul (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

Dokumenty dotyczące rozprawy doktorskiej

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta do 5 października 2020 roku do godz. 15:00


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie struktury elektronowej kopolimerów donorowo - akceptorowych pochodnych polipirolu

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 30.09.2020 roku (środa)
o godzinie 12:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Waldemara Tomaszewskiego

pt.:

Dynamika lin i łańcuchów

Promotor: prof. dr hab. Piotr Pierański (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)

Dokumenty dotyczące rozprawy doktorskiej

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta do poniedziałku 28 września 2020 roku do godz. 15:00.


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 06.07.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Małgorzaty Widelickiej

pt.:

Własności optyczne, termiczne oraz transportowe przewodników protonowych soli kwasów dikarboksylowych o różnej wymiarowości sieci wiązań wodorowych.

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Baran (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

prof. dr hab. Grażyna Bator (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

 
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta
od poniedziałku 22.06.2020 roku godz. 12:00
do czwartku 2 lipca 2020 roku godz. 15:00.


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej *

Dnia: 01.07.2020 roku (środa)
o godzinie 13:00

referat pt.:

Zbadanie własności fizycznych wybranych silnie skorelowanych związków 4f-elektronowych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk transportu elektronowego i cieplnego

wygłosi

dr inż. Michał Falkowski

 
* Link do transmisji wraz z kodem dostępu zostanie udostępniony w terminie późniejszym


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.03.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kopolimery donorowo - akceptorowe pochodnych polipirolu do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych z wąską przerwą energetyczną

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.03.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ podstawienia pierścienia aromatycznego na właściwości elektryczne przewodników protonowych zawierających molekuły imidazolu

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.03.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fale gęstości ładunku, nadprzewodnictwo i magnetyzm w monokryształach (La, Nd)Pt2Si2

wygłosi

dr inż. Michał Falkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 02.03.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ separacji faz na strukturę hydrożelu Hydroksypropylo Metylocelulozy

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.02.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wytwarzanie i charakteryzacja nanowstążek grafenowych (GNR) na powierzchniach

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 24.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Elektryczne właściwości kryształów pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 21.02.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamiczne korelacje prądowe w nanostrukturach hybrydowych

wygłosi

dr Grzegorz Michałek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 17.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe matryc zeolitowych zawierających imidazol. Wpływ centrów kwasowych na własności przewodnictwa

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Projektowanie oraz własności fizykochemiczne nowych elektrolitów stałych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.02.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wspomnienie o prof. Krystynie Hołdernej-Natkaniec

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 24.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 12:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Andrzeja Musiała

pt.:

Właściwości magnetyczne anizotropowych stopów na bazie Hf2Co11B oraz (FeCo)2B, otrzymywanych z faz metastabilnych strukturalnie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Idzikowski

Recenzenci:

dr hab. inż. Artur Chrobak (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) - recenzja

prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki (Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN

 

Praca była częściowo finansowana ze środków projektu „Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM” UDA-POKL.04.03.00-00-015/12-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM - 2016/2 3/N/ST3/03820SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 24.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kwantowa ciecz spinowa w przewodnikach organicznych

wygłosi

prof. dr hab. Roman Świetlik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.01.2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

Wspomnienie Profesora Narcyza Piślewskiego
w 10. rocznicę śmierci

następnie referat pt.

Efekty związane z pojedynczymi spinami w nanoukładach

wygłosi

dr Piotr Busz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 17.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

CeNi2Al3: własności elektronowe, magnetyczne i transportowe

wygłosi

dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 16.01.2020 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Proces samoorganizacji i stabilność molekularna układów LC/CNC w monowarstwach na granicy faz

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 15.01.2020 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Spinowo zależne masy elektronów i wynikające z tego konsekwencje dla testowania zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych

wygłosi

prof. dr hab. Józef Spałek

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Niejednorodności strukturalne w szkłach metalicznych

wygłosi

dr hab. inż. Zbigniew Śniadecki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego