Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 13.01.2017:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku

Dnia: 13.01.2017 roku (piątek)
o godzinie 08:30 w auli

 Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

8:30-8:40

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

8:40-9:15

Transport elektronowy, spinowy i cieplny układów nanostrukturalnych.
2015-2017

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki
i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne.
grant HARMONIA 5 nr 2013/10/M/ST3/00488 (PB 9.6)
24.04.2014-23.04.2017

9:15-9:50

Analiza struktury elektronowej, transportu i dynamiki spinowej
w materiałach magnetycznych.

2014-2016

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

Transport elektronowy, dynamika spinowa i ładunkowa w nanostrukturach.
grant OPUS 3 nr 2012/05/B/ST3/03208 (PB 2.17)
22.01.2013-21.01.2016

9:50-11:00

PRZERWA

11:00-11:20

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki

11:20-11:35

Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer  spinowego momentu pędu –NANOSPIN.
polsko-szwajcarski projekt badawczy (PSPB) nr PSBP-045/2010
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
01.09.2011-30.09.2016

prof. dr hab.
Janusz Dubowik

MagIC - Magnonics, Interactions and Complexity:
a multifunctional aspects of spin wave dynamics
.
projekt UNII EUROPEJSKIEJ  HORIZON 2020
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovartion Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 64434
Lider: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

11:35-11:45

Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych.
grant HARMONIA 4 nr 2013/08/M/ST3/00960 (PB 3.21)
2.08.2013-28.12.2016

dr hab.
Maciej Urbaniak
 

11:45-11:55

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk).
grant SONATA BIS 5 nr 2015-/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk

11:55-12:05

MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne.
grant SONATA 3 nr 2012/05/D/ST3/02855 (PB 7.3)
14.02.2013-13.02.2017

dr Mikołaj Lewandowski

12:05-12:15

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt DIAMENTOWY GRANT nr DI2014010344 (PB 3.22)
1.09.2015-31.08.2019

 

mgr inż.
Sebastian Pacanowski

12:15-13:00

PRZERWA

13:00-13:25

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN

13:25-13:50

Procesy elektronowe w materiałach molekularnych – krystaliczne przewodniki organiczne i materiały dla fotowoltaiki.
2015-2017

prof. dr hab.
Roman Świetlik

13:50-14:05

Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi
dla zastosowań w optoelektronice molekularnej
.
grant Iuventus Plus IV edycja. nr IP2014 025673 (PB 12.26)
19.03.2015-18.03.2017

dr inż.
Kornelia Lewandowska

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów
na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.03.2016-12.04.2019

14:05-14:15

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego