NCBiR - PIHe3

Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He

Projekt współfinansowany przez NCBiR, program INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech

Konsorcjum Naukowe:
IFM PAN - PGNiG SA O. w Odolanowie - PWr

Okres realizacji: sierpień 2012 - 31 marzec 2016

Światowy rynek odczuwa obecnie dotkliwe braki zaopatrzenia w izotop helu - 3He. Aktualnie głównym źródłem 3He są składy radioaktywnych produktów, w tym broni jądrowej. Ogólnoświatowa tendencja ograniczania zasobów tej broni to jeden z głównych powodów, dla których trudno spodziewać się wzrostu podaży 3He przy stale rosnącym popycie wygenerowanym zagrożeniem terrorystycznym - 85% obecnego na rynku 3He wykorzystywane jest aktualnie w detektorach neutronów. Izotop 3He w przyszłości może odegrać również ważną rolę w rozwiązaniu problemów energetycznych naszej planety. Poszukiwania tego rzadkiego na Ziemi izotopu obecnie rozpoczęto już w najbliższym jej otoczeniu a więc głównie na Księżycu. Brane są również pod uwagę planety naszego układu nie posiadające osłonowego pola magnetycznego. Eksploatacja tych, wprawdzie bogatych źródeł, lecz jednak bardzo odległych, będzie wymagała olbrzymich nakładów finansowych i z konieczności będzie mocno rozciągnięta nie tylko w przestrzeni ale i w czasie.

Na rynkach europejskim i światowym sytuacji związanej z niedostatkiem 3He może zaradzić, w pewnym stopniu, podjęcie próby odfiltrowania 3He z ciekłego helu pochodzącego z gazu ziemnego. Polska jest tu w uprzywilejowanej sytuacji posiadając jedyne w Europie źródło ciekłego helu umiejscowione w Odolanowie - PGNiG SA Oddział w Odolanowie. Oddział ten zajmuje się głównie oczyszczaniem gazu ziemnego z azotu metodą niskotemperaturową umożliwiającą pozyskiwanie z tego gazu również ciekłego helu stanowiącego mieszaninę 4He z niewielkim (rzędu pojedynczych ppm) dodatkiem 3He.

Problem braku izotopu 3He okazał się na tyle poważny, że na zamówienie Kongresu Amerykańskiego opracowany został raport omawiający zagadnienia związane z możliwościami rozwiązania tej trudnej sytuacji. Realizowany w prezentowanym projekcie proces wzbogacania 4He w 3He, oparty o wykorzystanie nowoczesnych filtrów entropowych, w raporcie tym wymieniany jest jako jeden z podstawowych, możliwych do zrealizowania. Jednak jego opłacalność określana jest pozytywnie tylko w przypadku istniejących już instalacji produkujących ciekły hel. Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w Polsce i tę sytuację postanowiło wykorzystać Konsorcjum Naukowe ”IFM PAN – PGNiG SA Oddział w Odolanowie – PWr” zawiązane w celu realizacji zadań związanych z omawianym projektem pomiędzy trzema partnerami: Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (IFM PAN) – liderem projektu, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA Oddział w Odolanowie (PGNiG SA Oddział w Odolanowie) – partnerem gospodarczym oraz Politechniką Wrocławską (PWr) – partnerem naukowym.

Promocja projektu

NANOSPIN

Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego momentu pędu

NANOSPIN
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Tytuł projektu: Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego momentu pędu (Akronim NANOSPIN) www.nanospin.agh.edu.pl

Koordynator: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Katedra Elektroniki
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Partnerzy: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
prof. dr hab. Janusz Dubowik
Laboratory for Nanomagnetism and Spin Dynamics,
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne and Paul Scherrer Institut, Prof. Jean-Philippe Ansermet

Zakres i cele projektu: Celem projektu są wspólne badania dotyczące nowych układów elektroniki spinowej opartych na efekcie spinowego transferu (ST) momentu pędu, dającego duże możliwości skalowania i ograniczenia zużycia energii, co czyni ten projekt szczególnie ważnym z punktu widzenia nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, tzw. GreenIT.

Zasada działania operacyjnych pamięci magnetycznych (ST-RAM), elementów logicznych, a w szczególności nanooscylatorów opartych na transferze spinu, polega na wykorzystaniu spinowo-spolaryzowanego prądu, zamiast pola magnetycznego, do sterowania magnetyzacją.

Efekt spinowego transferu momentu pędu odkryty został kilka lat temu, jednakże do dzisiaj nanooscylatory oparte na ST nie są dostępne na rynku – głównie ze względu na brak pełnego zrozumienia czynników rządzących ich charakterystykami. Aby osiągnąć głębsze zrozumienie problemu, proponujemy ilościową analizę spinowo-zależnego transportu elektronowego i transferu spinowego momentu pędu w specjalnie zaprojektowanych nanostrukturach o ściśle określonej anizotropii magnetycznej

Okres trwania projektu: 01.09.2011 – 30.09.2016

Wysokość dofinansowania: 777 788,34 CHF

Strony internetowe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie koordynatora projektu: nanospin.agh.edu.pl/

PO IG 2.2 - SPINLAB

PO IG 2.2
Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB

Kierownik projektu: Feliks Stobiecki tel. 61 8695 136

Sekretariat: Ewa Długaszewska, tel. 61 8695 121
Finanse: Justyna Remus-Dabrowa, tel. 61 8695 116

Konsorcjum:

 

Okres trwania: 20.04.2009 - 31.07.2012
Budżet projektu: 36.844.600,- zł
EFRR: 31.317.910,- zł

Innowacyjna GospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Realizacja inwestycji aparaturowych

IFM PAN:

AGH:

IKiFP:

IF PAN:

UwB:


Promocja projektu SPINLAB

Materiały promocyjne projektu SPINLAB.

Informacja o projekcie Spinlab w AGH
Konferencja "Joint Polish-Japanese Workshop Spintronics – from new materials to applications"
Sprawozdanie z udziału w konferencji "Soft Magnetic Materials",
Projekt SPINLAB jest jednym ze sponsorów konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2011 (PM'11)
Promocja projektu SPINLAB na XLI Zjeździe Fizyków Polskich w Lublinie, Lublin, 4-9.09.2011 r.
Promocja projektu SPINLAB na konferencji „The European Conference Physics of Magnetism 2011”, Poznań, 27.06–1.07.2011 r.
Wystąpienie podczas Seminarium Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań, 3.06.2011 r.
Artykuł w serwisie Nauka w Polsce
Informacja w Biznes Raport pt. "Nadchodzi spintronika" - Biznes Raport nr 6(55), 30 czerwca 2010
Projekt SPINLAB przedstawiono na IV Krajowej Konferencji Nanotechnologii NANO 2010 oraz Joint European Magnetic Symposia JEMS 2010,

Podkategorie

Archiwum aktualności